Säätiölain uudistaminen


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 166/2014 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 166/2014
Hankkeen pohjalta annetut lait: 487/2015 ja 488/2015

Hankkeen tausta

Oikeusministeriön hankkeessa oli tavoitteena saada säätiölainsäädäntö vastaamaan nykyaikaisen säätiötoiminnan tarpeita. Valmisteluaineisto sisältää muun muassa uusia keinoja säätiön hallinnon ja valvonnan järjestämiseen sekä säätiötoiminnan avoimuuden lisäämiseksi.

Vuodelta 1930 peräisin olevaa säätiölain sisältöä on tarkistettu vuosina 1987 ja 1995, jolloin säätiövalvonta siirrettiin oikeusministeriöltä patentti- ja rekisterihallitukseen. Hankkeessa ei arvioitu verolainsäädäntöön, verotukseen tai säätiön harjoittaman toiminnan erityissääntelyyn liittyviä kysymyksiä.

Säätiölaki (487/2015) annettiin 24.4.2015, ja se astuu voimaan 1.12.2015. – Laki säätiölain voimaanpanosta (488/2015).

Hallituksen esityksen HE 166/2014 käsittelytiedoista käy ilmi myös muut hallituksen esitykseen liittyvät lait.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Säätiölainsäädännön uudistaminen. OM021:00/2010. Hanke asetettiin 6.11.2012.

Säätiölainsäädännön kehittäminen. Arviomuistio / Oikeusministeriö. Lainvalmisteluosasto 2010.

Säätiölain uudistaminen. Lausuntoyhteenveto arviomuistiosta. Mietintöjä ja lausuntoja / Oikeusministeriö; 15/2011.

Säätiölainsäädännön uudistaminen : selvitys kansallisten säätiöiden säännöistä ja käytännöistä. Selvityksiä ja ohjeita / Oikeusministeriö; 47/2012.

Säätiölainsäädännön uudistaminen : selvitys kansainvälisestä säätiöoikeudesta. Selvityksiä ja ohjeita / Oikeusministeriö; 48/2012.

Uusi säätiölaki : säätiölain uudistamistyöryhmän mietintö. Mietintöjä ja lausuntoja / Oikeusministeriö; 23/2013.

Lausuntoyhteenveto säätiölain muutostarvetta koskevasta uudistamistyöryhmän mietinnöstä. Mietintöjä ja lausuntoja / Oikeusministeriö; 44/2013.​

Käsittely eduskunnassa

Kirjallinen kysymys KK 122/2013: Säätiöiden valvonnan puutteet (Feldt-Ranta Maarit Feldt / sd)

Hallituksen esitys HE 166/2014 eduskunnalle säätiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annettiin eduskunnalle 26.9.2014.

Talousvaliokunnan lausunto TaVL 42/2014, 4.12.2014

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 20/2014, 23.1.2015

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että 3., 5.–10., 12., 14. ja 15. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1., 2., 4. ja 13. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että 11. lakiehdotus hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Ensimmäinen käsittely 5.2.2015: 
Eduskunta hyväksyi 1.–10. ja 12.–15. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen 11. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Toinen käsittely 10.2.2015: 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt 1.–10. ja 12.–15. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 11. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi eduskunnassa.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Sääntely Euroopan unionissa

Ehdotus. Neuvoston asetus eurooppalaisen säätiön (FE) perussäännöstä. COM(2012) 35 final 2012/0022 (APP)

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Stiftelselag (1994:1220)

Norja

Lov om stiftelser (stiftelseloven) LOV-2001-06-59

Tanska

Bekendtgørelse af lov om fonde og visse foreninger, LBK nr 938 af 20/09/2012 (Fondsloven)

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Beskattning av stiftelser och ideella föreningar / Cecilia Gunne, Jerker Löfgren. Stockholm, Norstedts juridik, 2014.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Yhdistysten ja säätiöiden verotus / Matti Myrsky. Helsinki : Lakimiesliiton kustannus, 2014.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Piirteitä säätiölain uudistamisesta / Heikki Halila. Defensor Legis 4/2013, s. 597.
Defensor Legis -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Säätiöiden hyvä hallinnointitapa ja hallinnointiohjeistus / Olli Iirola. Balanssi : raportointi & hyvä hallinto 3/2013, s. 38–41.
Balanssi : raportointi & hyvä hallinto -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Säätiötoiminnan avoimuutta ja valvontaa halutaan lisätä / Olli Kela & Susanna Karlsson. Balanssi : raportointi & hyvä hallinto. 3/2013, s. 34–37.
Balanssi : raportointi & hyvä hallinto -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Säätiölain uudistaminen / Olli Kela. Tilintarkastus 2/2011, s. 20–23.
Tilintarkastus -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Säätiö / Antti Hannula, Kai Kilpinen, Torsti Lakari. Helsinki : WSOYpro, 2011.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Stiftelsernas rättsliga ställning : enligt 1994 års stiftelselag / Carl Hemström. 2. uppl. Stockholm : Norstedts juridik, 2010.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Säätiöihin liittyvää aineistoa Eduskunnan kirjastossa

Hankkeen uutisointia

Hallitus haluaa helpottaa säätiöiden perustamista ja toimintaa - samalla lisätään avoimuutta. Oikeusministeriön tiedote 25.9.2014

Uusi laki laillistaisi väärinkäytökset säätiöissä. Magnus Berglund, Yle MOT 26.09.2013

Työryhmän lakiehdotus: Säätiöihin lisää läpinäkyvyyttä ja valvontaa. Lassi Lapintie, Yle uutiset 15.5.2013

Säätiöiden valvonta kovenee. Teemu Luukka, Helsingin Sanomat 20.4.2013

Työryhmä valmistelemaan säätiölain uudistamista. Oikeusministeriö, uutiset 10.1.2012

Muuta aineistoa

Säätiörekisteri. Patentti- ja rekisterihallitus

Säätiöt ja rahastot. Kansalaisyhteiskunta.fi

Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta

sisällöllinen toimitus: Kaisa Paavilainen, maaliskuu 2014, päivitetty 20.5.2015
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi