​Saavutettavuusdirektiivin kansallinen toimeenpano


Säädöshanke ei ole enää vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 60/2018 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 60/2018
Hankeen pohjalta annetut lait: 306/2019 ja 307/2019

Hankkeen tausta

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2102 julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta tuli voimaan joulukuussa 2016. Direktiivissä säädetään julkisen hallinnon verkkopalveluiden saavuttavuudelle asetettavista minimitason vaatimuksista sekä saavutettavuuden toteutumisen valvonnasta. Saavutettavuusdirektiivin avulla pyritään parantamaan verkkopalveluita tekemällä niistä havaittavia, hallittavia, ymmärrettäviä ja toimintavarmoja. Direktiivi olisi tullut toimeenpanna kansallisesti 23.9.2018 mennessä.

Valtiovarainministeriö asetti 31.1.2017 työryhmän valmistelemaan saavutettavuusdirektiivin kansallisen toimeenpanon vaatimat päätösesitykset. Väliraporttinsa luonnoksessa työryhmä esitti, että saavutettavuusdirektiivin kansallinen implementointi tehdään omana säädöksenään. Työryhmä teki yhteistyötä muiden valtiovarainministeriön asettamien valmisteluhankkeiden kanssa kansalaisten yhdenvertaisten toimintamahdollisuuksien varmistamiseksi digitalisoituvassa yhteiskunnassa.

Hallituksen esitys annettiin eduskunnalle 3.5.2018.

Eduskunta hyväksyi 12.2.2019 lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) ja lain sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta (307/2019). Lait tulevat voimaan 1.4.2019.

​Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Saavutettavuusdirektiivi. Valtiovarainministeriön sivusto

Valtiovarainministeriön hanke VM003:00/2017. Valtiovarainministeriön asettama työryhmä. Toimikausi 1.02.2017 - 31.10.2018

Julkisen hallinnon verkkosivujen saavutettavuusdirektiivi – mitä se tarkoittaa?​
Valtiovarainministeriö. Saavutettavuusdirektiivin yleisesitys, 17.3.2017.

Saavutettavuusdirektiivin kan​​sallinen säädösvalmistelu. Työryhmän väliraportin luonnos, 8.8.2017. 

Kannanottoja väliraporttiluonnokseen:
Elinkeinoelämän keskusliitto ry. EK, lausun​​to, 23.8.2017.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Lausunto valtiovarainministeriölle, 17.8.2017.

Selkokielen neuvottelukunta, kannanotto saavutettavuusdirektiivin valmistelutyöhön.

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sekä sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta. Luonnos hallituksen esitykseksi, päivitetty 2.2.2018.

Lausuntopalvelu.fi: Luonnos hallituksen esitykseksi oli lausunnoilla 18.1.–1.3.2018.

Lausuntoyhteenveto luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Valtiovarainministeriö, 23.3.2018.

Käsittely eduskunnassa

Valtioneuvoston kirjelmä U 25/2014 eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisen sektorin elinten verkkosivustojen saavutettavuudesta (saavutettavuusdirektiivi)

Hallituksen esitys HE 60/2018 eduskunnalle laeiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sekä sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta annettiin 3.5.2018.

Lähetekeskustelu oli 9.5.2018. Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto.

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto LiVL 33/2018, 25.10.2018

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 27/2018, 1.2.2019.

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot

Ensimmäinen käsittely 7.2.2019:
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 60/2018 sisältyvien 1.–2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely 12.2.2019:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 60/2018 vp sisältyvät 1.–2. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi

Oikeusvertailevaa aineistoa

Kansainväliset sopimukset

YK:n vammaissopimus
Valtioneuvoston asetus (27/2016) vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Sääntely Euroopan unionissa

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2102, annettu 26 päivänä lokakuuta 2016, julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta. 

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet. Ds 2017:60. Regeringskansliet.

Sent genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet påverkar inte när direktivets krav börjar gälla. 12.3.2018

Tanska

Forslag til lov om tilgængelighed af offentlige myndigheders websteder og mobilapplikationer. Høringportalen.

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Digitaalisten palveluiden saavutettavuus erityisryhmille / Riitta Gardziella. Opinnäytetyö. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma, 2017.

Saavutettavuusopas / Terhi Tamminen Terhi, Petteri Alinikula. Suomen Kuntaliitto

Yleisten kirjastojen saavutettavuu​ssuositus​. Helsinki, Suomen kuntaliitto, 2017. Kuntaliiton verkkojulkaisu.

The responsibilities of online service providers / Mariarosaria Taddeo.. [et al.]. Springer,  2017. 347 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Käyttäjän tiedollisten oikeuksien suhde tietoverkossa tarjottavan palvelun käyttöehtoihin / Tomi Voutilainen, Denis Galkin. Edilex-artikkeli 3.10.2017.
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Digital government review of Norway : boosting the digital transformation of the public sector. OECD, 2017. 203 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Research handbook on digital transformations / Xavier F. Olleros & Majlinda Zhegu (toim.). Edward Elgar Publishing, 2016. 461 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Hankkeen uutisointia

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta edistää yhdenvertaisuutta ja digitaalista asiointia. Valtiovarainministeriön tiedote 15.3.2019

Digipalveluiden saavutettavuutta parannetaan. Valtiovarainministeriön tiedote 3.5.2018

Luonnos digitaalisten palvelujen tarjoamisen laista sai 135 lausuntoa. Valtiovarainministeriön uutinen 26.3.2018

Koodaajat unohtavat näkövammaiset – syksyllä siihen tulee muutos. Suvi Korhonen, Tivi 3.1.2018

Verkko- ja mobiilipalveluiden saavutettavuusdirektiivi etenee – ensi keväällä esitys laiksi. OSKU, uutinen 8.12.2017

Mikä ihmeen saavutettavuusdirektiivi? Kirsi Ylänne, Celia blogi 18.5.2017

Saavutettavuus on edellytys digipalveluiden laajamittaiselle hyödyntämiselle. Markus Rahkola, VM kolumni 25.4.2017 

Muuta aineistoa

Euroopan unioni

Euroopan digitaalistrategia​. Euroopan parlamentti, Faktatietoja Euroopan unionista

Digitaaliset sisämarkkinat. Euroopan parlamentti, Faktatietoja Euroopan unionista

European eGovernment Action Plan 2016–​2020​. European Commission

Euroopan vammaisstrategia 2010–2020: Uudistettu sitoutuminen esteettömään Eurooppaa. KOM/2010/0636 lopull

Accessibility requirements suitable for public procurement of ICT products and services in Europe. EN 301 549 V1.1.2 (2015-04)
Tieto- ja viestintätekniikan tuotteiden ja palveluiden julkisiin hankintoihin Euroopassa soveltuvat saavutettavuusvaatimukset, eurooppalainen standardi 

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysdirektiivin valmistelu

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä. KOM (2015) 615 lopull.

Valtioneuvoston kirjelmä U 10/2016 eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä

Accessibility requirements for products and services. 2015/0278(COD). European Parliament, Legislative Observatory 

Hallitusohjelma ja sen toimeenpano 

Pääministeri Sipilän halli​​tuksen ohjelma.​ Annettiin tiedonantona eduskunnalle 29.5.2015.
8 Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen s. 26–27

Digitalisaatio – Valtiovarainministeriö 

Säädöksiä

Hallintolaki (434/2003)

Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003)

Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta (634/2011)

Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014)

Saavutettavuus-verkkosivustoja

Saavutettavuus. Papunet-sivusto.

Saavutettava.fi

Saavutettavuus ja selkokieli. Kirjastot.fi

Ymmärrän! Seminaari verkkosisältöjen ymmärrettävyydestä 29.5.2018. Celia

​sisällöllinen toimitus: Mirja Pakarinen, joulukuu 2017, päivitetty 28.3.2019
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi