Sakkomenettelyn soveltamisalan laajentaminen


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 103/2017 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 103/2017
Hankkeen pohjalta annetut lait: 95/2018 ja 96/2018

Hankkeen tausta

Laki sakon ja rikesakon määräämisestä (754/2010), ns. sakkomenettelylaki, tuli voimaan 1.12.2016. Sakkomenettelyssä voidaan antaa sakko (rikesakkomääräys, sakkomääräys taikka rangaistusmääräys) teosta, josta laissa säädetty enimmäisrangaistus on enintään 6 kuukautta vankeutta. Sakon ohessa voidaan määrätä enintään 1000 euron suuruinen menettämisseuraamus.

Rattijuopumukset jäävät enimmäisrangaistusehdon täyttymisestä huolimatta sakkomenettelylain soveltamisalan ulkopuolelle. Tämä johtuu siitä, että ajokieltoon määrääminen rattijuopumuksen pakollisena oheisseuraamuksena on ajokorttilain (386/2011) mukaan mahdollista vain tuomioistuimessa.

Oikeusministeriössä on valmisteltu esitys sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain ja ajokorttilain muuttamiseksi sekä muutoksia näihin liittyviin lakeihin. Toimivalta ajokieltoseuraamusten määräämiseen ehdotetaan siirrettävän kaikilta osin poliisille. Muutoksen johdosta rattijuopumuksia voitaisiin käsitellä sakkomenettelyssä. Ajokielto määrättäisiin syyksi lukevan ratkaisun pohjalta hallinnollisessa menettelyssä.

Sakkomenettelyn käyttäminen edellyttää epäillyn suostumusta menettelyn käyttämiseen. Nyt voimassaolevien säännösten mukaan suostumuksella tarkoitetaan teon tunnustamista, määrättävän seuraamuksen hyväksymistä, luopumista oikeudesta suulliseen tuomioistuinkäsittelyyn ja suostumusta siihen, että asia käsitellään sakkomenettelyssä. Menettelyn käyttäminen edellyttää aina suostumusta kaikkiin neljään suostumuksen eri kohtaan.

Nyt suostumusta haluttaisiin keventää luopumalla tunnustamista ja seuraamuksen hyväksymistä koskevista osatekijöistä. Tämän vastapainoksi ehdotetaan, että epäilty voisi valittaa tuomioistuimeen jatkossa ilman valitusperusteiden rajauksia. Sakkomenettelyn käytön yleiseksi edellytykseksi lisättäisiin vaatimus asian selvyydestä ja yksinkertaisuudesta.

Poliisin ajokieltomenettelyä yksinkertaistettaisiin siten, että kuulemismenettely voitaisiin käynnistää jo tapahtumapaikalla. Väliaikaisessa ajokiellossa olevan henkilön ajokieltoa koskeva päätös voitaisiin antaa tiedoksi tavallisena tiedoksiantona. Lisäksi poliisin mahdollisuuksia määrätä väliaikainen ajokielto päättymään laajennettaisiin. Muutoksenhaku ajokieltopäätöksiin tapahtuisi vaatimalla oikaisua ja valittamalla sen jälkeen hallinto-oikeuteen. Ajokieltomenettelystä annettaisiin muitakin tarkentavia säännöksiä. 

Hallituksen esitys HE 103/2017​ annettiin eduskunnalle 19.9.2017. Esitys liittyi valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen ja käsiteltiin sen yhteydessä. Asian käsittely päättyi eduskunnassa 8.12.2017.

Tasavallan presidentti vahvisti eduskunnan vastaukseen sisältyvät lait 30.1.2018. Lait julkaistiin Suomen säädöskokoelmassa 2.2.2018. Lait tulevat voimaan 1.6.2019.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Sakkomenettelyn soveltamisalan laajentamista selvittävä työryhmä, OM015:00/2016.
Toimikausi 8.6.2016–30.11.2016.

Sakkomenettelyn soveltamisalan laajentaminen. Oikeusministeriö. Mietintöjä ja lausuntoja 54/2016. Mietintö luovutettiin 1.12.2016.

Lausunnot sakkomenettelyn soveltamisalan laajentamista arvioineen työryhmän mietinnöstä. Lausunnot tuli antaa viimeistään 3.2.2017.

Sakkomenettelyn soveltamisalan laajentaminen : lausuntotiivistelmä / Ville Hinkkanen.
Oikeusministeriö. Mietintöjä ja lausuntoja 34/ 2017. 

​Käsittely eduskunnassa

Hallituksen esitys HE 103/2017 eduskunnalle laeiksi sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain ja ajokorttilain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi.

Lähetekeskustelu täysistunnossa 26.9.2017. Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto.

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 37/2017, 13.10.2017

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto LiVL 22/2017, 27.10.2017

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 14/2017, 28.11.2017

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot

Ensimmäinen käsittely 30.11.2017:

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 103/2017 vp sisältyvien 1.–6. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely 4.12.2017:

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.

Eduskunta hyväksyi 8.12.2017 ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 103/2017 vp sisältyvät 1.–6. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. 

Asian käsittely päättyi.​

Oikeusvertailevaa aineistoa

Hallituksen esityksessä ​HE 103/2017 (pdf) kansainvälinen vertailu alkaa sivulta 15. Alla on eri maiden osalta linkit säädöksiin, esitöihin ja julkaisuihin, joihin on viitattu hallituksen esityksessä.

Ruotsi

Rättegångsbalk (1942:740)
48 Kap. Om strafföreläggande och föreläggande av ordningsbot

Trafikförordning (1998:1276)

Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Körkortslag (1998:488)
5 kap. Körkortsingripande
7 kap. Förfarandet i körkortsärenden m.m.
8 kap. Överklagande

Regeringens proposition 1997/98:124. Ny körkortslag m.m.

Strafföreläggande – RättsPM 2​015:4​. Åklagarmyndighete. Oktober 2015.

Norja

Lov om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven), LOV-1981-05-22-25
Femte del. Saksbehandlingens enkelte ledd. Kap 20. Forelegg

Forskrift om ordningen av påtalemyndigheten (Påtaleinstruksen), FOR-1985-06-28-1679
§ 20-11.Forenklet forelegg

Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven), LOV-1965-06-18-4
Kap. V. Reaksjoner ved overtredelse m.m.

Forskrift om prikkbelastning, FOR-2003-09-19-1164

Tanska

Bekendtgørelse af lov om rettens pleje (Retsplejeloven)
Kapitel 76, 832 §

Bekendtgørelse af færdselsloven (Færdselsloven)

Forslag til Lov om ændring af færdselsloven
(Klippekortsystem, skærpede sanktioner ved hastighedsovertrædelser mv.)
2003/1 LSF 98

Saksa

Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG)

Strafprozeßordnung (StPO)

Strafgesetzbuch (StGB)

Straßenverkehrsgesetz (StVG)

Verordnung über die Erteilung einer Verwarnung, Regelsätze für Geldbußen und die Anordnung eines Fahrverbotes wegen Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr (Bußgeldkatalog-Verordnung - BKatV)

Alankomaat

Wetboek van Strafvordering
257a § – 257 e §

Wegenverkeerswet 1994

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften

Ranska

Code de la route

Code pénal (fr)

Belgia

Loi relative à la police de la circulation routière 1968

Code Pénal (be)

Englanti ja Wales (Iso-Britannia)

Road Traffic Act 1988

Road Traffic Offenders Act 1988

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Rikosoikeus : rangaistuksen määrääminen ja täytäntöönpano / Jussi Tapani & Matti Tolvanen. 3., uudistettu painos. Helsinki, Talentum Pro, 2016. 495 s.
Tapanin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa.
– Luettavissa myös Verkkokirjahylly-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Epäonnistunut sakkouudistus / Pekka Viljanen. Artikkeli sivuilla 662–679 julkaisussa Defensor legis : Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja 96 (2015):4.
Defensor legis -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Päiväsakko osana rikosoikeudellista seuraamusjärjestelmää / Sakari Melander. Artikkeli kokoomateoksessa: Oikeustieteiden moniottelija : Matti Tolvanen 60 vuotta / Altti Mieho et al., 2015.
Miehon julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Muuta aineistoa

Laki rikesakkorikkomuksista (986/2016)

Summaarinen sakkomenettely. Oikeus.fi

Sakko. Oikeus.fi

Rikesakko. Oikeus.fi

Sakkolaskuri​. Poliisi.fi

Tieliikennelain kokonaisuudistus. Lainsäädäntöhankkeen tietopaketti, Eduskunnan kirjasto

Sisällöllinen toimitus: Mirja Pakarinen, syyskuu 2017, päivitetty 26.1.2018
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

Kuva: Helsingin poliisi