Ilmakuva isosta tienristeyksestä.Kuva: Liikennevirasto / Lentokuva Vallas Oy​

Tieliikennelain kokonaisuudistus


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 180/2017 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 180/2017
Hankkeen pohjalta annettu laki: 729/2018
Muut annetut lait: 730/2018–742/2018

Hankkeen tausta

Tieliikennelaki uudistuu kokonaisuudessaan. Aiemmat säädökset olivat 1980-luvun alusta ja niihin oli vuosien varrella tehty runsaasti muutoksia tai niitä oli kumottu. Uusi laki vastaa paremmin Suomen nykyistä liikennejärjestelmää. Se huomioi liikenneturvallisuuden ja kansalaisten oikeusturvan sekä uudistaa liikennerikkomuksia ja -rikoksia koskevan rangaistusjärjestelmän.

Eduskunta hyväksyi 26.6.2018 tieliikennelain (729/2018) ja siihen liittyvät muutoslait (730/2018) – (742/2018). Lait tulevat voimaan 1.6.2020 ja samalla kumotaan aikaisempi tieliikennelaki (267/1981).

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Tieliikennelain kokonaisuudistus LVM053:00/2013. Hankesivu liikenne- ja viestintäministeriön verkkopalvelussa.

Asettamispäätös – Liikennesäännöt-työryhmä, 16.9.2013
Asettamispäätös – Tieliikenteen seuraamukset -työryhmä, 15.8.2014

Tieliikennelaki-seminaari 13.6.2013, yhteenveto. Tieliikennelain kokonaisuudistushanke käynnistettiin 13.6.2013 liikenne- ja viestintäministeriössä pidetyllä sidosryhmäseminaarilla.

Tieliikennelain kokonaisuudistus liikenne- ja viestintäministeriön verkkosivuilla.

Nuorten ääni liikenneturvallisuudelle : loppuraportti. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 12/2016

Selvitys jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyistä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa​ / Pilvi Lesch, Hanna Reihe ja Reijo Vaarala. Liikenneturvan selvityksiä 1/2016

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 15.2.2017

Käsittely eduskunnassa

Kirjallinen kysymys KK 611/2013: Polkupyöräilyn edistäminen tieliikennelakia uudistettaessa. Haavisto, Pekka (vihr)

Kirjallinen kysymys KK 262/2014: Sakkojärjestelmän kehittäminen osana tieliikennelain kokonaisuudistusta. Sankelo, Janne (kok)

Kirjallinen kysymys KK 574/2014: Mönkijöiden turvallisuuden parantaminen. Tuula Peltonen (sd)

Kirjallinen kysymys KK 653/2014: Tieliikenteen turvallisuustason parantaminen monipuolistamalla ja koventamalla sanktioita. Reijo Tossavainen (ps)

Kirjallinen kysymys KK 1107/2014: Yksityistien sulkeminen moottoriurheilun harjoituskäyttöön. Timo Heinonen (kok)

Kirjallinen kysymys KK 123/2016: Raskaan liikenteen talvirengaspakosta. Outi Mäkelä (kok)

Kirjallinen kysymys KK 343/2016: Erityisestä pysäköintioikeudesta kotihoidon työntekijöille. Maria Guzenina (sd)

Kirjallinen kysymys KK 350/2016: Kotihoidon ajoneuvojen pysäköinnistä. Sanna Lauslahti (kok)

Hallituksen esitys HE 180/2017 eduskunnalle tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annettiin eduskunnalle 23.11.2017.

Lähetekeskustelussa 30.11.2017 asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto.

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 9/2018 valmistui 25.4.2018.

Lakivaliokunnan lausunto LaVL 9/2018 annettiin 7.6.2018.

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 16/2018 annettiin 19.6.2018.

Ensimmäinen käsittely 20.6.2018:

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 180/2017 sisältyvien 1.–14. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin LA 24/2015 ja LA 46/2017 sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen, ainoa käsittely 26.6.2018:

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 180/2017 vp sisältyvät 1.–14. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin LA 24/2015 vp ja LA 46/2017 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.

Asian käsittely päättyi.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Sääntely Euroopan unionissa

EU Road safety policy​​. EU:n tieliikenteen turvallisuutta koskeva sivusto

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja Alueiden komitealle. Kohti eurooppalaista tieliikenneturvallisuusaluetta: tieliikenneturvallisuuden poliittiset suuntaviivat 2011–2020. KOM(2010) 389 EU:n tieliikenneturvallisuuden poliittiset suuntaviivat 2011–2020

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Liikenneasetus sisältää suurimman osan Ruotsissa sovellettavista liikennesäännöistä. Asetuksessa käytetyt käsitteet ovat määritelty tieliikennemääritelmiä koskevassa laissa ja asetuksessa. Pelastusajoneuvojen käytöstä koulutuksessa ja korotetussa valmiustilassa on oma asetuksensa. Näiden asetusten lisäksi liikennesääntöjä on kuntien ja maakuntien (landsting) antamissa alemmanasteisissa säädöksissä. Näitä paikalliset ohjeet ja määräykset ovat haettavissa Ruotsin kuljetusviranomaisen (Transportstyrelsen) ylläpitämässä verkkopalvelussa.

Trafikförordning (1998:1276)

Vägtrafikförordning (1995:137) för den kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning och höjd beredskap

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Förordning (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Svensk trafikföreskriftssamling

Norja

Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven). LOV-1965-06-18-4

Lovens forskrifter. Norjan tieliikennelakiin liittyvien alemmanasteisten säädösten listaus

Samferdselsdepartementet: Veg og vegtrafikk. Tieliikenteestä Norjan liikenneministeriön verkkosivuilla.

Tanska

Bekendtgørelse af færdselsloven LBK nr 38 af 05/01/2017

Lakiin liittyvät alemmanasteiset säädökset ja muut asiakirjat löytyvät otsikon Yderligere dokumenter alla olevista linkeistä. ​

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Tieliikennelainsäädännön kokonaisuudistus ja rikosoikeuden yleiset opit / Matti Tolvanen. Teoksessa Oikeutta oikeudenkäynnistä täytäntöönpanoon : juhlajulkaisu Tuula Linna 1957 - 25/9 – 2017 / Juhana Riekkinen (toim.) Helsinki, Alma Talent, 2017.
Riekkisen ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Tieliikenteen onnettomuuskustannusten tarkistaminen : kuolemat sekä vakavat ja lievät loukkaantumiset / Juha Tervonen. Trafin tutkimuksia 5/2016

Vegtrafikkrett / Leif N. Olsen. Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund, 2015.
Olsenin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Ajonopeuden liikenneturvallisuus- ja ympäristövaikutukset / Veli-Pekka Kallberg... [et al.]. VTT, 2014. VTT Technology 197.

Trafikkommentarer / Maria Ceder et al. Stockholm, Norstedts juridik, 2014.
Cederin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Tavoitteet todeksi. Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma vuoteen 2014. Liikenne- ja viestintäministeriö. Ohjelmia ja strategioita-sarja, nro 1/2012.

Tieliikenteen käsikirja 2016 / Matti Tolvanen.
Tolvasen julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Toistuvien liikennerikkomusten seuraamusjärjestelmän kehittäminen. Katsaus : eurooppalaiset järjestelmät / M. Peräaho. Trafi, 2013. Trafin julkaisuja 19/2013.

Kansalaisvaikuttaminen

Pykälät ja pyöräily -seminaari, 25.2.2014. Seminaarissa keskusteltiin siitä, mitä tieliikennelain uudistus merkitsee pyöräilijöille.

Kuuleminen Liikenteen turvallisuusvirastossa 4.4.2016: Ajoneuvojen renkaat

Kuuleminen Liikenteen turvallisuusvirastossa 4.4.2016: Polkupyöräily

Lausuntopyyntö: Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Lausuntopyyntö julkaistiin 15.2.2017 ja siihen voi antaa lausuntoja 13.4.2017 asti www.lausuntopalvelu.fi palvelussa

Hankkeen uutisointia

Tieliikennelaki uudistuu. Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote 9.8.2018

Tieliikennelain muutosesitys sisältää ongelmia. Liikenneoikeusyhdistys ry 5.6.2018

Mitä tieliikennelain uudistus tarkoittaisi käytännössä talvirenkaiden osalta? Teknisen kaupan liitto/Rengasvalmistajien jaosto 18.4.2018

Liikenteen tärkeät lait mullistuvat vuonna 20​18. Pohjalainen 9.1.2018

Tieliikennelain kokonaisuudistuksen eduskuntakäsittely alkoi. Eduskunnan tiedote 30.11.2017

Uusi tieliikennelaki tähtää turvallisempaan tulevaisuuteen. Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote 23.11.2017

Tieliikennelaki päivittyy 2000-luvulle – Rikesakko muuttuu ajoneuvokohtaiseksi liikennevirhemaksuksi. YLE Uutiset 23.11.2017. 

Uusi tieliikennelaki selkeyttäisi pyöräilyä. Pyöräliiton tiedote 15.2.2017

Liikennesääntöihin tulee massiivisia muutoksia: rikesakko muuttuu virhemaksuksi, keltaisesta viivasta valkoinen… Tekniikan maailma 15.2.2017

Tieliikennelain uudistus lausuntokierrokselle. Liikenne- ja viestintäministeriön uutinen 15.2.2017

Uudella tieliikennelailla selkeytettäisiin liikennesääntöjä ja varauduttaisiin automaatioon. Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote 15.2.2017

Tieliikenteeseen tuoreet lait. Liikenne- ja viestintäministeriön uutinen 3.9.2015.

Näinkö muuttuu tilanne, kun autoilija ja pyöräilijä kohtaavat jatkossa? TS: "Keskustelemme nyt vakavasti mallista, jossa..." Talouselämä 6.7.2015

Pyöräilijöiden kypäräpakko ei innosta. Iltalehti 22.3.2015

Pyöräilyn nopeusrajoitus ei​ innos​ta. Helsingin Uutiset 12.6.2014

Poliisi ehdottaa: Pyörien nopeus­raj​oitukseksi 25 km/t​. Kaisa Läärä, Helsingin sanomat 9.6.2014

Tieliikennelaki menee uusiksi – myös rangaistusjärjestelmä päivitetään. Talouselämä 13.6.2013

Tieliikennelaki ajan tasalle. Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote 13.6.2013​​​

Muuta aineistoa

Liikenne- ja viestintäministeriön tieliikennelain uudistusta koskevat faktalehdet:
Faktalehti 15/2017: Tieliikennelain kokonaisuudistus: Tavoitteet ja valmistelu
Faktalehti 16/2017: Tieliikennelain kokonaisuudistus: Liikenteen automaatio 
Faktalehti 17/2017: Tieliikennelain kokonaisuudistus: Liikennevirhemaksu 
Faktalehti 18/2017: Tieliikennelain kokonaisuudistus: Talvirenkaiden käyttö 
Faktalehti 19/2017: Tieliikennelain kokonaisuudistus: Pyöräilysäännökset, heijastimen ja kypärän käyttö
Faktalehti 20/2017: Tieliikennelain kokonaisuudistus: Ajoneuvojen käyttösäännökset, liikennemerkit, tiemerkinnät

Trafi – liikenteen turvallisuusvirasto

Suomen tieliikenteen tila 2015 - Trafi

Liikenneturva

Säädökset – kokoelma tieliikennettä koskevia säädöksiä Trafin verkkopalvelussa 

Liikenneoikeus – Liikenneoikeusyhdistys ry

Transportstyrelsen – Väg. Ruotsin kuljetusviranomaisen tieliikennettä koskeva sivusto.

Kohti uudistuvaa tieliikennelakia. Mikko Karhunen, Rengasfoorumi 2.10.2014

Tieliikenteeseen tuoreet lait –​ blogikirjoitus. Anne Berner, Liikenne- ja viestintäministeriön blogi 3.9.2015 ​

Sisällöllinen toimitus: Erika Bergström, marraskuu 2014, päivitetty 20.8.2018
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi