Tietoyhteiskuntakaari


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 221/2013 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 221/2013
Hankkeen pohjalta annettu laki: 917/2014

Hankkeen tausta

Tietoyhteiskuntakaaren myötä toteutetaan sähköistä viestintää koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus. Hallitusohjelman mukaisesti tietoyhteiskuntakaareen on koottu kaikki keskeiset sähköistä viestintää koskevat säännökset. Päällekkäisyyksiä poistetaan ja säännöksiä yhtenäistetään siten, että tietoyhteiskuntakaaressa on runsaat 350 pykälää nykyisin kymmenessä eri laissa olevien 490 pykälän sijaan.

Tietoyhteiskuntakaari parantaa kuluttajansuojaa, minkä lisäksi siinä kiinnitetään erityistä huomiota yksityisyyden suojaan ja tietoturvaan. Yksityisyyden suojaa koskeva sääntely ja tietoturvan varmistaminen ulotetaan koskemaan kaikkia viestinnän välittäjiä.

Uudistuksen myötä myös sähköisen viestinnän toimilupajärjestelmää uudistetaan siirtämällä merkittävä osa radion ja television ohjelmistotoimilupapäätöksistä Viestintävirastolle. Uudet matkaviestinnän käyttöön osoitettavat taajuusalueet voitaisiin jatkossa jakaa huutokaupalla. Lisäksi huomattavan markkinavoiman omaavien yritysten hinnoittelun valvontaa tehostetaan tietoyhteiskuntakaaren myötä.

Hallituksen esitys HE 221/2013 annettiin eduskunnalle 30.1.2014. Tietoyhteiskuntakaari (917/2014) hyväksyttiin eduskunnassa muutettuna 15.10.2014. Samalla hyväksyttiin myös hallituksen esityksessä ehdotetut maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n (918/2014) ja rikoslain 38 luvun 8 b §:n (919/2014) muutokset. Lait vahvistettiin 7.11.2014 ja ne astuvat voimaan 1.1.2015.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Tietoyhteiskuntakaari, LVM059:00​/2011. Hankkeen toimikausi 9.12.2011–31.10.2014

Tietoyhteiskuntakaaren valmistelun vaiheet – käsittelykaavio 4.4.2013 liikenne- ja viestintäministeriön verkkosivuilla.

Tietoyhteiskuntakaari LVM​​059:00/2011. Asiakirjat

Vertaileva selvitys telemarkkinoiden hinnoittelun valvonnasta : kansallisten sääntelyviranomaisten keinot valvoa teleyritysten hinnoittelua​. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisu 10/2012.

Käsittely eduskunnassa

Tietoyhteiskuntakaaren valmistelua koskien tehtiin 19.12.2013 kirjallinen kysymys.

Kirjallinen kysymys KK 1180/2013:  Tietoyhteiskuntakaarta koskevan esitysluonnoksen korjaaminen – (Maria Tolppanen / ps)

Hallituksen esitys HE 221/2013 tietoyhteiskuntakaareksi sekä laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n ja rikoslain 38 luvun 8 b §:n muuttamisesta annettiin eduskunnalle 30.1.2014.

Puolustusvaliokunnan lausunto, PuVL 4/2014, 19.03.2014

Talousvaliokunnan lausunto, TaVL 15/2014, 22.04.2014

Sivistysvaliokunnan lausunto, SiVL 5/2014, 14.05.2014

Hallintovaliokunnan lausunto, HaVL 9/2014, 15.05.2014

Perustuslakivaliokunnan lausunto, PeVL 18/2014, 17.06.2014

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö, LiVM 10/2014, 1.10.2014 Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että lakialoite LA 2/2014 hylätään ja että hyväksytään kuusi lausumaa.

Ensimmäinen käsittely 7.10.2014: 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Toinen käsittely 15.10.2014: 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Hallituksen esityksessäHE 221/2013 on luvussa 2.2 (s. 27–48) laaja esitys alan kansainvälisestä kehityksestä ja valittujen muiden maiden sääntelystä.

Sääntely Euroopan unionissa

Sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmä – Tietopaketti EU:n sähköisen viestinnän sääntelystä

EU:ssa viestintämarkkinoita sääntelee viisi sähköistä viestintää käsittelevää direktiiviä:

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä (puitedirektiivi), annettu 7 päivänä maaliskuuta 2002. (Konsolidoitu direktiiviteksti 19.12.2009.) Direktiivin 2002/21/EY viitetiedot + teksti

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/19/EY sähköisten viestintäverkkojen ja niiden liitännäistoimintojen käyttöoikeuksista ja yhteenliittämisestä (käyttöoikeusdirektiivi), annettu 7 päivänä maaliskuuta 2002. (Konsolidoitu direktiiviteksti 19.12.2009.) Direktiivin 2002/19/EY viitetiedot + teksti

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/20/EY sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja koskevista valtuutuksista (valtuutusdirektiivi), annettu 7 päivänä maaliskuuta 2002. (Konsolidoitu direktiiviteksti 19.12.2009.) Direktiivin 2002/20/EY viitetiedot + teksti

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/22/EY yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla (yleispalveludirektiivi), annettu 7 päivänä maaliskuuta 2002. (Konsolidoitu direktiiviteksti 19.12.2009.) Direktiivin 2002/22/EY viitetiedot + teksti

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi), annettu 12 päivänä heinäkuuta 2002. (Konsolidoitu direktiiviteksti 19.12.2009.) Direktiivin 2002/58/EY viitetiedot + teksti

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förordning (2003:396) om elektronisk kommunikation

Radio- och tv-lag (2010:696)

Norja

Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven), lov nr 83 av 4. juli 2003.

Forskrift om elektronisk kommunikasjonsnett og elektronisk kommunikasjonstjeneste (ekomforskriften), foreskrift nr 41 av 16.02.2004

Lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven), lov nr 127 av 1992.

Forskrift om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester, foreskrift nr 153 av 28. februar 1997.

Tanska

Lov om radiofrekvenser, lov nr. 475 af 12 juni 2009

Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, LBK nr 1188 af 23/09/2013.

Iso-Britannia

Communications Act 2003

Wireless Telegraphy Act 2006

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Henkilötietojen suoja / Olli Pitkänen, Päivi Tiilikka, Eija Warma. Helsinki, Talentum, 2013.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Kommunikationsrätt i det elektroniska medielandskapet / Lena Olsen (red.) Stockholm, Liber, 2013.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Telecommunication laws in Europe : law and regulation of electronic communications in Europe / edited by Joachim Scherer. Haywards Heath, Bloomsbury Professional, 2013.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Internet-operaattori ja perusoikeudet / Pekka Savola. Oikeustiede, Suomalaisen lakimiesyhdistyksen vuosikirja. 46 (2013), s. 127–221.
Oikeustiede-kausijulkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Tunnistamistietojen luovuttamismääräykset ja telepakkokeinot / Pekka Savola. Lakimies (2013):5, s. 886–908.
Lakimies-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Vertaileva selvitys telemarkkinoiden hinnoittelun valvonnasta : kansallisten sääntelyviranomaisten keinot valvoa teleyritysten hinnoittelua / Henriikka Piekkala. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisu 10/2012.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Sähköinen asiointi ja viestintä / Rauno Korhonen. Teoksessa Oikeusjärjestys. Osa 3 / toimittanut Timo Tammilehto. Rovaniemi, Lapin yliopisto, 2012. s. 356–455.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Internetoikeus / Antti Innanen, Jarkko Saarimäki. Helsinki, Edita, 2012.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Pykälät uuteen uskoon / Markku Summa. Tietosuoja (2011):4 , s. 39–41. Artikkeli käsittelee tietoyhteiskuntakaari-hanketta.
Tietosuoja-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Sähköistä viestintää koskevaa aineistoa Eduskunnan kirjastossa

Tietosuojaa koskevaa aineistoa Eduskunnan kirjastossa

Telepalveluja koskevaa aineistoa Eduskunnan kirjastossa

Hankkeen uutisointia

Tietoyhteiskuntakaari uudistaa sähköisen viestinnän lainsäädännön. Niko Jakobsson, MPC 16.12.2014

Viestintävirastolle lisää työkaluja sähköisen viestinnän ohjaukseen ja valvontaan. Viestintävirasto 7.11.2014

Tietoyhteiskuntakaari helpottaa viestinnän tulevaisuutta.​ Janne Sankelo (kok.). Pohjalainen.fi/Mielipide 18.10.2014

Sähköistä viestintää koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus etenee. Eduskunnan tiedote 7.10.2014

Sähköisen viestinnän ja tietoyhteiskunnan keskeiset säännökset kootaan yhteen. Eduskunnan tiedote 1.10.2014

Perustuslakivaliokunta: säädökset teletunnistetietojen säilyttämisestä uusiksi. Lassi Lapintie, YLE Uutiset 17.6.2014.

Eduskunta haparoi kansalaisten perusoikeuksissa.​ Petri Sajari, Helsingin Sanomat 5.6.2014.

Tule kuulemaan internetin nykytilasta ja tulevaisuudesta Finnish Internet Forumiin. Ulkoministeriön uutinen 15.5.2014

Tietoyhteiskuntakaari kasvattaisi sääntelyä ja nostaisi hintoja telealalla. Minna Aalto-Setälä, Kauppakamari 9.4.2014

Fi-verkkotunnukset siirtyvät kansainväliseen malliin. Viestintäviraston tiedote 14.2.2014

Tietoyhteiskuntakaari lähetekeskustelussa. Eduskunnan tiedote 13.2.2014

Lex Nokian sisältävä tietoyhteiskuntakaari eteni eduskuntaan. Digitoday 4.2.2014

Tietoyhteiskuntakaari eduskunnan käsiteltäväksi. Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote 30.1.2014

Tietoyhteiskuntakaari kuluttajalle tärkeä. Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote 30.1.2014

Ministerityöryhmä sopi tietoyhteiskuntakaaren päälinjoista. Edilex 19.6.2013
– Edilex-palvelu on käytettävissä eduskunnan lähiverkossa.

Nätneutralt. Västra Nyland 5.6.2013

Nettilain uudistusta arvostellaa​n rajusti​. Helsingin Sanomat 2.6.2013

Tietoyhteiskuntakaari – sateenvarjo sähköisen viestinnän säännöksille. Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote 4.4.2013

Muuta aineistoa

Blogit

Perustuslakiblogi 17.6.2014: Perustuslakivaliokunta linjasi tunnistetietojen säilyttämistä ja käyttöä

Perustuslakiblogi 1.10.2014: Suomi jatkaa tietojen säilyttämistä viranomaisten tarpeisiin

Viranomaiset

Viestintävirasto

ITU – International Telecommunications Union – Kansainvälinen televiestintäliitto

Myndigheten för radio och tv​

PTS – Post- och telestyrelsen – Ruotsin posti- ja telelaitos, sähköistä viestintää ja postia valvova viranomainen Ruotsissa.

Medietilsynet – Norwegian Media Authority

Post- og teletilsy​net​ – Norjan taajuusresursseja hallinnoiva posti- ja televiranomainen

Samferdselsdepartementet – Norjan liikenne- ja viestintäministeriö

Ofcom – Office of Communications – riippumaton brittiläinen viestintäalan sääntelyelin

Seminaarit ja tilaisuudet

Finnish Internet Forum 26.5.2014. Tilaisuudessa käsitellään mm. tietoyhteiskuntakaari-hanketta.

sisällöllinen toimitus: Erika Bergström, helmikuu 2014, päivitetty 18.12.2014
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi