Kuva: Seta ry.

​Translain uudistaminen

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan kirjattiin, että Suomeen säädetään itsemääräämisoikeutta kunnioittava laki sukupuolen vahvistamisesta kansainvälisten sopimusten ja perustuslain edellyttämällä tavalla. Sosiaali- ja terveysministeriössä käynnistettiin vuonna 2019 niin sanotun translain uudistamista koskeva hanke.

1980-luvulta alkaen valmisteltu laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta (563/2002) tuli voimaan 1.1.2003, jolloin laissa annettiin ensimmäisen kerran ohjeet siitä, miten juridisen sukupuolen korjaamisessa tulee menetellä.

Nyt valmistelussa olevassa lakiuudistuksessa lääketieteelliset hoidot eriytetään juridisen sukupuolen vahvistamisesta. Uudistus ei siis koske sukupuolen korjaamiseen liittyviä lääketieteellisiä toimenpiteitä. Henkilö voidaan vahvistaa kuuluvaksi toiseen sukupuoleen kuin mihin hänet on väestötietojärjestelmään merkitty, jos hän esittää selvityksen siitä, että hän kokee pysyvästi kuuluvansa vahvistettavaan sukupuoleen, on täysi-ikäinen ja on Suomen kansalainen tai hänellä on asuinpaikka Suomessa. Nykyisessä translaissa oleva vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä poistetaan.

Hakemusmenettelyyn tulee 30 päivän pituinen harkinta-aika. Hakemusmenettelyn tarkoituksena on varmistua siitä, että sukupuolen vahvistamista haetaan tietoon perustuen ja harkiten.

Henkilön vanhemmuus voidaan muuttaa väestötietojärjestelmään vastaamaan vahvistetun sukupuolen mukaista nimikettä. Lakiuudistus mahdollistaa vanhemmuusnimikkeen korjaamisen myös heille, jotka ovat vahvistaneet oikeudellisen sukupuolensa nykyisen translain aikana. Lisäksi muuhun lainsäädäntöön esitetään muutoksia, joiden tarkoitus on turvata lapsen oikeudellinen asema vanhemman vanhemmuusnimikkeen muutoksesta huolimatta.

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi sukupuolen vahvistamisesta sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta oli lausuntokierroksella 18.2.–3.4.2022. Lausuntoja annetiin yhteensä 85 kappaletta.

Hallituksen esitys HE 189/2022 laiksi sukupuolen vahvistamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi annettiin eduskunnalle 22.9.2022. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023. Vanhemmuusnimikkeen muuttamista koskevaa säännöstä sovellettaisiin sen edellyttämien täytäntöönpanotoimien vuoksi kuitenkin vasta 1.1.2024.

Tässä tietopaketissa seurataan hallitusohjelmaan kuuluvan lakihankkeen etenemistä. Eduskunnalle on 24.9.2021 jätetty myös kansalaisaloite Oikeus olla – kansalaisaloite oikeudenmukaisemman translain puolesta (KAA 6/2021).

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan, 3.3.1 Oikeusvaltion kehittäminen, Tavoite 3
– Säädetään itsemääräämisoikeutta kunnioittava laki sukupuolen vahvistamisesta. Vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä poistetaan ja lääketieteelliset hoidot eriytetään juridisen sukupuolen korjauksesta.
– Sukupuolen voi hakemuksesta korjata täysi-ikäinen henkilö, joka esittää perustellun selvityksen siitä, että hän pysyvästi kokee kuuluvansa korjattavaan sukupuoleen. Sukupuolen korjaamiseen tulee harkinta-aika.

Vaihtoehtoiset sääntelymallit sukupuolivähemmistöjen oikeudellisen aseman järjestämiseksi. Translainsäädännön uudistamisen valmistelutyöryhmä. 31.1.2020.

Selvitys sukupuolen oikeudellista vahvistamista koskevan sääntelyn vaikutuksista lasten ja nuorten perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen. Sanna Koulu 11.2.2022.

Translaki. Hallituksen esitys translain uudistamisesta. Sosiaali- ja terveysministeriön hanke STM009:00/2021

Translainsäädännön uudistamisen työryhmä STM021:00/2021. Hankkeen toimikausi 1.6.2021–31.3.2022.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sukupuolen vahvistamisesta sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Luonnos 18.2.2022 lausuntokierrokselle.

Kysymyksiä ja vastauksia sukupuolen vahvistamista koskevasta lakiluonnoksesta. Sosiaali- ja terveysministeriö

Käsittely eduskunnassa

Hallituksen esitys HE 189/2022 laiksi sukupuolen vahvistamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi annettiin eduskunnalle 22.9.2022.

Aiheen aikaisempaa eduskuntakäsittelyä

Valikoima valtiopäivätoimia, joissa translain uudistaminen on ollut esillä.

Tasa-arvovaltuutetun kertomus K 22/2018 eduskunnalle 2018 ja siihen liittyvä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 16/2018
– Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta totesi mietinnössään, että se kannattaa translain uudistamistyön aloittamista. Mietintöön liittyi yksi vastalause.

Kirjallinen kysymys KK 70/2015 translain uudistamisesta ja transihmisten oikeuksista / Hanna Sarkkinen (vas)​

Kirjallinen kysymys KK 74/2015 translain uudistamisesta / Outi Mäkelä (kok)

Lakialoite LA 43/2016 laiksi transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta / Silvia Modig (vas) ym.
– Eduskunnassa rauenneen lakialoitteen allekirjoitti yli 80 kansanedustajaa

Kirjallinen kysymys KK 265/2016 translain uudistuksesta / Silvia Modig (vas)

Kirjallinen kysymys KK 604/2017 translain uudistamisesta / Outi Alanko-Kahiluoto (vihr)

Suullinen kysymys SKT 38/2018 translain uudistuksesta /Jani Toivola (vihr)

Kirjallinen kysymys KK 472/2020 translain uudistamisen edistämisestä / Veronika Honkasalo (vas)

Oikeus olla – kansalaisaloite oikeudenmukaisemman translain puolesta. KAA 6/2021

Kirjallinen kysymys K 230/2021 translain etenemisestä / Bella Forsgrén (vihr)

Kirjallinen kysymys KK 367/2022 translain uudistamisesta / Saara-Sofia Sirén (kok) ym.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Kansainvälinen sääntely

Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (SopS 7–8/1976)

Suomi on saanut vuonna 2021 YK:n ihmisoikeuskomitealta suosituksen sukupuolen oikeudellisen vahvistamisen eriyttämiseksi lääketieteellisistä tutkimuksista ja hoidoista. CCPR/C/FIN/CO/7: Concluding observations on the seventh periodic report of Finland. Ks. s. 5

Euroopan ihmisoikeussopimus. Ks. 8 artikla (SopS 63/1999)

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Lag (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall

Transpersoner i Sverige : förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor. SOU 2017:92

Norja

Lov om endring av juridisk kjønn. LOV-2016-06-17-46

Tanska

Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister. Ks. 3 § 6 Stk.

​Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

TRANS : when ideology meets reality / Helen Joyce. Oneworld Publications, 2021.
Joycen julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Gender recognition and the rights of transgender people / Catherine Fairbairn, Manjit Gheera, Doug Pyper, Philip Loft. House of Commons Library, Briefing paper, Number 08969, 22 July 2020.

Protecting trans rights in the age of gender self-determination / Eva Brems, Pieter Cannoot, Too Moonen (toim.). Intersentia, 2020.
Bremsin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

The economic case for lgbt equality : why fair and equal treatment benefits us all / M. V. Lee Badgett. Beacon, 2020.
Badgettin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Female husbands : a trans history / Jen Manion. Cambridge University Press, 2020.
Manionin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Sukupuoli muutoksessa / Tapio Puolimatka. Päivä Osakeyhtiö, 2019.
Puolimatkan julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Sukupuolen oikeudellinen vahvistaminen – tilanne Suomessa ja lainsäädännön kehityslinjoja Euroopassa / Tommi Palosaari, Elina Hakala. Ihmisoikeuskeskus, 2018. Ihmisoikeuskeskuksen julkaisut.

Polkuja suomalaiseen tasa-arvoon? : kansalaistoiminta, Tahdon2013 ja translaki / Nina Järviö. Väitöskirja, Helsingin yliopisto 2018.
Järviön julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Transsukupuoliset – nyky-Suomen pakkoautetut / Otava Piha. Artikkeli julkaisussa: Oikeus, 47 (2018):4, s. 416–438.
– Luettavissa Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.
Oikeus-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Transsukupuolisten lisääntymiskyvyttömyys ja patologisointi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä / Otava Piha. Artikkeli julkaisussa: Oikeus 47 (2018):1, s. 81–95.
– Luettavissa Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.
Oikeus-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Trans and intersex equality rights in Europe – a comparative analysis / Marjolein van den Brink, Peter Dunne. European Comission, 2018.

Sexuality and transsexuality under the European Convention on human rights : a queer reading of human rights law / Damian A. Gonzalez-Salzberg. Hart, 2018.
Gonzalez-Salzbergin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Sukupuoleen sopeutetut : intersukupuolisten ja transsukupuolisten henkilöiden oikeusasema Suomessa / Marjo Rantala. Oikeus 47 (2018) : 1, sivut 81–95. Oikeus 45 (2016):1, s. 8–28.
– Luettavissa Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.
Oikeus-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

The legal status of transsexual and transgender persons / Jens M Scherpe. Intersentia, 2015.
Scherpen julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Kansalaisvaikuttaminen

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sukupuolen vahvistamisesta sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta. LUONNOS 18.2.2022 lausuntokierrokselle. Vastausaika on päättynyt 3.4.2022. Lausunnot luettavissa Lausuntopalvelu.fi

Hankkeen uutisointia

Laki sukupuolen vahvistamisesta etenee eduskunnan käsittelyyn. Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 22.9.2022

USU: Translain uudistus etenee eduskuntaan tällä viikolla. Anni Tuominen, Iltalehti 21.9.2022

Emmi Nuorgamin kolumni: Sanna Marinin feministihallitus on ollut pettymys monille vähemmistöille. Emmi Nuorgam, Yle uutiset 8.9.2022

Ruotsi haluaa laskea juridisen sukupuolen vahvistamisen ikärajan 16 ikävuoteen. Ilmo Ilkka, Helsingin Sanomat 29.7.2022

Näkökulma: Marin antoi Prideilla lupauksen translaista, mutta se tulee myöhässä ja kiistanalaisena. Elli Harju, Iltalehti 12.7.2022

Uusi translaki tuomassa muutoksen kaikille vanhemmille: Väestötietoihin ensi kertaa erillinen tieto siitä, onko ihminen lapsen isä vai äiti. Adina Nivukoski, Helsingin Sanomat 2.7.2022

Hallitus lykkäsi jälleen translain eduskuntakäsittelyä. Joona Aaltonen, Helsingin Sanomat 13.5.2022

Luonnos laiksi sukupuolen vahvistamisesta lausunnolla. Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 18.2.2022

Translain uudistuksessa linjataan sukupuolen vahvistamisen ehtoja, mutta mihin valtio ylipäätään tarvitsee tiedon sukupuolesta? Elina Kervinen, Helsingin Sanomat 16.11.2021

Sukupuolensa korjannut Aleksi Vesala: "Todistus lisääntymiskyvyttömyydestä oli äärimmäisen kivulias asia" – uudesta laista vaatimus aiotaan poistaa. Marjatta Rautio, Yle uutiset 7.11.2021

Hallitus aloitti pitkään viivästyneen translain valmistelun, laki on tarkoitus saada voimaan ensi vuoden loppupuolella. Teemu Luukka, Helsingin Sanomat 2.11.2021

Trans­lain uu­dis­ta­mis­ta ajava kan­sa­lais­aloi­te sai edus­kun­ta­kä­sit­te­lyyn vaa­dit­ta­vat 50 000 nimeä täyteen kah­des­sa päi­väs­sä – Suomi on saanut moit­tei­ta ny­ky­lain­sää­dän­nös­tä. Mirko Siikaluoma, Kaleva 8.4.2021

Translain uudistus: Hallituspuolueetkin erimielisiä sukupuolen korjaamisen ikärajasta. Iltalehti 26.2.2021

75 järjestöä: translain uudistusta kiirehdittävä, alaikäisten oikeuksia ei voi jättää huomiotta. Seta 22.10.2020

Blomqvist: Den nuvarande translagen hör inte hemma i 2020-talet. Hufvudstadsbladet 12.9.2020

​Muuta aineistoa

Transsukupuolisuus. Psykiatrian erikoislääkäri Teemu Kärnä, Lääkärikirja Duodecim 5.1.2021

Transihmisten oikeudet. Amnesty International

Translaki. Seta ry

Trasek ry

Translasten ja nuorten perheet ry

Blogit

Yhdistyksemme tuo esiin pian eduskuntaan tulevan hallituksen translakialoitteen ongelmat. Aito avioliitto ry. 19.8.2022

Translaki – tältä se näyttää 15-vuotiaalle muunsukupuoliselle. Nimimerkki Helium, 15. Lastensuojelun keskusliiton blogi 24.3.2022

Lapsen oikeudet koskevat myös transtaustaisia lapsia ja nuoria – itsemäärämisoikeutta kunnioittavalla translain uudistuksella on kiire. Bella Forsgrén & Iiris Suomela, Vihreät blogi 20.04.2021

Altistaako uusi translaki mielikuvien avulla toteutetulle manipulaatiolle? Tapio Puolimatka, Keskisuomalainen blogi 25.2.2021

Translain kasvavat muutospaineet. Vee Tirinen, Suomen Asianajajaliitto, blogi 9.9.2020

Pauli Rautiainen: Suomen translaki rikkoo edelleen Euroopan ihmisoikeussopimusta – Sipilän ja Rinteen hallitukset eivät tehneet asialle mitään eikä Marininkaan hallituskaan ole ryhtynyt sanoista tekoihin. Perustuslakiblogi 7.9.2020

Itsemääräämisoikeus sukupuoleen kuuluu myös alaikäisille. Lotte Telakivi, Väestöliiton blogi 27.6.2019

Miksi Kokoomusnuoret lähtivät tukemaan Translaki-kampanjaa? Blogi 23.4.2018

Pauli Rautiainen: Vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä loukkaa transihmisten oikeuksia. Perustuslakiblogi 30.8.2017

Muuta

Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu EOAK/2842/2017 HYKS:n sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikan menettely

Sisällöllinen toimitus: Eduskunnan kirjasto, syyskuu 2022, päivitetty 22.9.2022, sähköposti: kirjasto@eduskunta.fi