Työaikalain kokonaisuudistus


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 158/2018 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 158/2018
Hankkeen pohjalta annettu laki: 872/2019
Muut annetut lait: 873/2019- 886/2019 

Hankkeen tausta

Aikaisempi työaikalaki (605/1996)​ on vuodelta 1996. Elinkeinorakenteen muutokset, yritysten kansainvälinen ja kotimainen toimintaympäristö sekä työn tekemisen tavat ovat muuttuneet viimeisten 20 vuoden aikana. Tästä syystä lainsäädäntöä uudistettiin vastaamaan nykypäivän tarpeita.

Pääperiaatteiden osalta lakiuudistuksessa pidättäydyttiin aikaisemman työaikalain sääntelytavassa. Merkittävin uudistus on joustotyöaika ajasta ja paikasta riippumattomassa työssä. Joustotyöaikaa noudatettaessa työntekijä päättää itse työajastaan sekä työntekopaikastaan ja työnantaja puolestaan määrittelee tehtävät ja niitä koskevat tavoitteet sekä kokonaisaikataulun.

Säädöshanke perustui pääministeri Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelmaan liittyvään toimeenpanosuunnitelmaan.

Työaikalain kokonaisuudistusta selvittänyt kolmikantainen työryhmä sai mietintönsä valmiiksi kesäkuun lopussa 2017. Lausuntokierros työryhmän esityksestä uudeksi työaikalaiksi päättyi 1.9.2017. Lausuntoja annettiin yhteensä 79 taholta.

Eduskunta hyväksyi 13.3.2019 uuden työaikalain (872/2019), ja siihen liittyvät muutoslait (873/2019)-(886/2019). 1.1.2020 ja samalla kumotaan vanha työaikalaki (605/1996).​

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Työaikasääntelyä selvittävä työryhmä (työaikalaki ja vuosilomalaki) TEM043:00/2016

Työaikasääntelyä selvittävän työryhmän mietintö – työaikalaki. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. Työelämä, 32/2017

HE työaikalaiksi TEM010:00/2018

Lausunnot

Lakiluonnos: Hallituksen esitys eduskunnalle työaikalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Työaikaa koskeva sääntely työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi työaikalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Lainsäädännön arviointineuvosto 12.6.2018. VNK/879/32/2018.​

Käsittely eduskunnassa

Kirjallinen kysymys KK 961/2014:
Työajan joustavuuden lisääminen työelämässä / Antti Kaikkonen (kesk)

Kirjallinen kysymys KK 337/2015:
Ilman kiinteää toimipaikkaa työskentelevän työajasta / Anna Kontula (vas)

Hallituksen esitys HE 158/2018 eduskunnalle työaikalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annettiin 27.9.2018. Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausuntonsa.

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 77/2018, 28.2.2019

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 17/2018, 6.3.2019

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot 

Ensimmäinen käsittely 8.3.2019:
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 158/2018 sisältyvien 1.–15.lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely 13.3.2019:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 158/2018 sisältyvät 1.–15. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi.​​

Oikeusvertailevaa aineistoa

Kansainvälinen vertailu hallituksen esitysluonnoksessa on sivuilla 29–44.

Euroopan neuvoston sopimus: Euroopan sosiaalinen peruskirja (SopS 80/2002) 2 artikla, Oikeus oikeudenmukaisiin työehtoihin

Kansainvälisen työjärjestö ILO:n työaikaa koskevia sopimuksia ja suosituksia

C014 – Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14) 
C047 – Forty-Hour Week Convention, 1935 (No. 47) 
C149 – Nursing Personnel Convention, 1977 (No. 149) 
C175 – Part-Time Work Convention, 1994 (No. 175) 
C177 – Home Work Convention, 1996 (No. 177) 
C182 – Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) 
C189 – Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189)
R201 – Domestic Workers Recommendation, 2011 (No. 201)

Sääntely Euroopan unionissa

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/88/EY, annettu 4 päivänä marraskuuta 2003, tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista (työaikadirektiivi)

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Arbertstidslag 1982:673

Norja

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven), Kapittel 10, Arbeidstid. LOV-2005-06-17-62

Saksa

Arbeitszeitsgesetz (ArbZG)

Englanti ja Wales (Iso-Britannia)

The Working Time Regulations 1998 (No. 1833)
The Working Time (Amendment) Regulations 2003 (No. 1684)​​

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Työaikalaki / Markus Äimälä. Päivitettävä teos.
– Luettavissa Fokus-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Työaikalakiuudistus – uhka vai mahdollisuus yrityksille? / Matleena Engblom. Julkaisussa Liikejuridiikka, 2017:3, s. 62–67.
Liikejuridiikka-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa.
– Luettavissa myös Kauppakamari Tieto -palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Työ- ja varallaoloajan välisestä suhteesta – erityisesti lain muutostarpeiden näkökulmasta / Jaana Paanetoja. Edilex-sarja 2017/6.
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Työaikamuodon muuttamisesta / Seppo Koskinen. Edilex-sarja 2016/11.
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Osa-aikatyön juridiikka / Jaana Paanetoja – Heli Tikkanen. Helsinki : Talentum Pro, 2016. 330 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa
– Luettavissa myös Verkkokirjahylly-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Työlainsäädännön ajantasaisuus, digitaaliset työmarkkinat ja työn tekeminen aikapankin jäsenenä / Jaana Paanetoja. Edilex-sarja 2016/4.
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Työaikalaki käytännössä / Harri Hietala, Harri ja Keijo Kaivanto. 4., uudistettu painos. Helsinki : Talentum 2014. 342 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa
– Luettavissa myös Verkkokirjahylly-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Työaikalainsäädäntöön liittyvää kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa ​

Hankkeen uutisointia

Eduskunta hyväksyi työaikalain. Eduskunnan tiedote 13.3.2019

Työaikalaki ehtii viimeisten joukossa eduskunnasta ulos. Pääkirjoitus, Helsingin Sanomat 13.3.2019

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö työaikalaista valmistui. Eduskunnan tiedote 6.3.2019

Joustotyö, työaikapankki ja liukumat – uusi työaikalaki lähentyy käytäntöä. Päivi Maaniitty, Lakimiesuutiset 12.12.2018

”Erittäin raskas työmuoto” – Uusi työaika kymmenille tuhansille työntekijöille huolettaa liittoja. Teppo Ovaskainen, Uusi Suomi 28.9.2018

Hallituksen esitys työaikalaiksi pettymys. EK:n uutinen 27.9.2018

SAK uudesta työaikalaista: Positiivista työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien lisääntyminen. SAK:n uutinen 27.9.2018

Työministeri Lindström: Lisää mahdollisuuksia sopia työajasta työpaikoilla. Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 27.9.2018

Arviointineuvosto: Työaikalain vaikutukset kuvattu hyvin, sukupuoli- ja talousvaikutuksissa kuitenkin tarkennettavaa. Valtioneuvoston kanslian uutinen, 12.6.2018

Näin suomalaisten työajat voivat muuttua – HS kokosi 5 tärkeintä uudistusta, joita hallitus esittää kiisteltyyn työaikalakiin. Teemu Muhonen, Helsingin Sanomat 23.5.2018

STTK: Työaikalain uudistus osin onnistunut, jaksotyön laajentaminen ei tyydytä. STTK:n tiedote 21.5.2018

Luonnos uudesta työaikalaista lainsäädännön arviointineuvostoon. Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 21.5.2018

Kuka saa sopia työehdoista? Koskevatko asiantuntijoita työaikasäädökset? Tästä on kyse työaikalain uudistamisesta sukeutuneessa kiistassa. Marjukka Liiten, Helsingin Sanomat 10.4.2018

Hallitus ei ole päässyt yksimielisyyteen siitä, kuka saa sopia työehdoista paikallisesti – suuri lakihanke on jäänyt jumiin yksityiskohtiin. Elina Kervinen, Helsingin Sanomat 31.3.2018

Työaikalaista saa aina riidan aikaan. Helsingin Sanomat 30.3.2018

Työaikalaki jumittaa – Oletko sinäkin tulevaisuudessa asiantuntija, saatko enää lisiä ja ylityökorvausta? Terhi Toivonen, Yle Uutiset 13.2.2018

Työ- ja elinkeinoministeriö on linjannut työaikalain kokonaisuudistuksen jatkovalmistelun aikataulun. Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 13.9.2017

Työaikalain uudistaminen on hyvä idea, mutta sitä ei voi tehdä työsuojelun kustannuksella. Aamulehti 17.7.2017

Työaikalakia ei tule uudistaa mietinnön pohjalta. Elinkeinoelämän keskusliiton tiedote 7.7.2017

EK, SAK, STTK, Akava – Kaikki järjestöt jättivät eriävän mielipiteen hallituksen työaikalaista. Uusi Suomi 7.7.2017

Ministeri Lindström: Olen pettynyt, ettei työaikalakityöryhmä ollut yksimielinen. Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 7.7.2017

Esitykset työaikalaista ja nollatuntisopimuksista lausunnoille. Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 7.7.2017

Pian työtä voidaan ehkä teettää pitempään, joustavammin ja vapaammin – tällainen olisi työaikalain uudistus, johon kukaan ei tunnu olevan tyytyväinen. Teemu Luukka, Helsingin Sanomat. 29.6.2017

Työaikalaki uudistettava perheystävällisemmäksi. SAK:n tiedote 19.3.2017

​Muuta aineistoa

Työneuvoston lausuntoja työaikalain soveltamisesta ja tulkinnasta. Työ- ja elinkeinoministeriö

Yleissitovat työehtoehtosopimukset Finlex-palvelussa

Työsuojeluhallinto. Työlainsäädännön soveltaminen ja valvonta, muun muassa työaika

Työterveyslaitos

Selkeät pelisäännöt nollatuntisopimuksiin. Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 14.12.2017.

Työaikalaki on sadan vuoden menestystarina / Sami Turunen. Lakimiesuutiset nro 8 (2017 ), s. 42–45. Artikkeli työaikalain kehityksestä. Lakimiesuutiset-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Sisällöllinen toimitus: Marja Autio, lokakuu 2017, päivitetty 12.7.2019
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi