Vaali- ja puoluerahoituslainsäädännön muuttaminen

Oikeusministeriössä on vireillä hanke, jonka tavoitteena on lisätä vaali- ja puoluerahoituksen läpinäkyvyyttä sekä parantaa nuorten osallistumismahdollisuuksia ja tietoisuutta EU:sta. Hankkeessa valmistellaan muutoksia ehdokkaan vaalirahoituksesta annettuun lakiin, vaalilakiin, puoluelakiin ja kansalaisaloitelakiin.

Vaalirahoitus- ja puoluelain muuttamisessa on tavoitteena selkeyttää lakia vaalikampanjan kulut ylittävän rahoituksen osalta, vahvistaa jälki-ilmoituksiin liittyviä valvontavaltuuksia. Lisäksi tavoitteena on antaa vaalirahoitusvalvonnan suorittamista varten Valtiontalouden tarkastusvirastolle aiempaa laajemmin oikeuksia saada tietoja, asiakirjoja, aineistoja ja virka-apua.

Esityksessä ehdotetaan, että vaalirahoitusta saisi kerätä kampanja-ajan päättymiseen saakka eli kaksi viikkoa vaalipäivän jälkeen. Ehdokkailla tulisi olla erillinen kampanjatili eduskuntavaaleissa, presidentinvaaleissa ja europarlamenttivaaleissa. Vaalikampanjalle 1500 euron (kuntavaaleissa 800 euron) ja sitä suuremman lainan antaneiden nimi tulisi julkistaa.

Valtiontalouden tarkastusvirastolle tulisi ilmoittaa kampanjan kulut ylittävä vaalirahoitus. Jälki-ilmoituksista olisi velvollisuus antaa tarkastusvirastolle lisätietoja ja selvityksiä.

Vaalilain muutoksella pakollinen jäsenäänestys puolueiden ehdokasasettelusta ei olisi enää pakollinen. Puolueen tulee huolehtia säännöissään siitä, että jäsenistön kansanvaltaiset vaikutusmahdollisuudet toteutuvat ehdokasasettelussa. Jäsenäänestys olisi kuitenkin edelleen pääsääntö.

Nuorten poliittisia vaikutusmahdollisuuksia lisättäisiin kansalaisaloitelain muutoksella, jolla 16 vuotta täyttäneet voisivat kannattaa eurooppalaista kansalaisaloitetta.

Vaali- ja puoluelainsäädännön kehittäminen on osa kansallista demokratiaohjelmaa, oikeusministeriön hanke OM036:00/2019. Luonnos hallituksen esitykseksi julkaistiin 27.6.2022 ja se oli lausunnoilla 22.8.2022 asti. Hallituksen esityksen luonnos perustuu parlamentaarisen vaalityöryhmän tekemiin ehdotuksiin ja linjauksiin, oikeusministeriön hanke OM034:00/2019.

Hallituksen esitys HE 254/2022 vp eduskunnalle laeiksi ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain, puoluelain, vaalilain sekä kansalaisaloitelain muuttamisesta annettiin eduskunnalle 10.11.2022.

Katso myös Eduskunnan kirjaston tietopaketti EU:n kansalaisaloiteasetuksen edellyttämät muutostarpeet Suomen kansalaisaloitelakiin

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma 10.12.2019: Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta.
Liite 9 – Demokratian kehittäminen.

Hallituksen esitys laeiksi ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain, vaalilain, puoluelain ja kansalaisaloitelain muuttamisesta, oikeusministeriön hanke OM003:00/2022. Toimikausi 12.1.2022–.

Lausuntopalvelu.fi: Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain, puoluelain, vaalilain sekä kansalaisaloitelain muuttamisesta.
– Asia oli lausunnoilla 27.6.–22.8.2022.
– Annetut lausunnot löytyvät Lausuntopalvelun lisäksi myös hankesivustolta OM003:00/2022 kohdasta Asiakirjat.

Lausuntopalvelu.fi: Hallituksen esitys eduskunnalle ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain, puoluelain, vaalilain sekä kansalaisaloitelain muuttamisesta
– Luonnos hallituksen esityksestä.

Kansallinen demokratiaohjelma 2025, oikeusministeriön hanke OM036:00/2019. Toimikausi 19.12.2019–31.3.2023.

Parlamentaarinen vaalityöryhmä, oikeusministeriön hanke OM034:00/2019. Toimikausi 20.2.2020–31.5.2021.

Parlamentaarisen vaalityöryhmän loppuraportti / Oikeusministeriö. Mietintöjä ja lausuntoja 2022:6.

Käsittely eduskunnassa

Hallituksen esitys HE 254/2022 eduskunnalle laeiksi ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain, puoluelain, vaalilain 112 ja 143 l §:n sekä kansalaisaloitelain 10 §:n muuttamisesta annettiin eduskunnalle 10.11.2022.

Lähetekeskustelussa 17.11.2022 asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan mietintöä varten.

Tarkastusvaliokunnan lausunto TrVL 7/2022 annettiin 14.2.2023.

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot

Aiheen aikaisempi käsittely

Lakialoite LA 3/2019: laiksi ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain muuttamisesta / Veronika Honkasalo, vas

Kirjallinen kysymys KK 37/2020: vaalirahoituslain uudistamisesta / Saara Hyrkkö, vihr

Kertomus K 4/2022: Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2021 kuntavaaleissa

Kertomus K 5/2022: Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2021

Oikeusvertailevaa aineistoa

Hallituksen esitys eduskunnalle ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain, puoluelain, vaalilain sekä kansalaisaloitelain muuttamisesta.
– Luonnoksessa hallituksen esitykseksi on sivuilla 15–16 lyhyt katsaus oikeusvertailevaan aineistoon luvussa 4.2 Ulkomaiden lainsäädäntö ja muut ulkomailla käytetyt keinot.

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Vallag (2005:837)

Regeringsform (1974:152)

Kammarkollegiet: Insyn i hur politiska partier finansierar sin verksamhet
– puoluerahoituslait
– puoluerahoitus muissa maissa (Insyn i partiers finansiering i andra länder)

Norja

Lov om visse forhold vedrørende de politiske partiene (partiloven), LOV-2005-06-17-102
Kapittel 4. Støtte fra andre. Regnskap, bokføring og innberetning. Offentliggjøring §§ 17–23.

Forskrift om visse forhold vedrørende de politiske partiene (partilovforskriften), FOR-2014-02-05-107

Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven), LOV-2002-06-28-57

Partifinansiering.no: Finansiering av politiske partier i Norge

Aiheeseen liittyvää aineistoa kirjaston kokoelmassa ja verkossa

Vaali- ja puoluelainsäädäntö / Lauri Tarasti, Arto Jääskeläinen. Helsinki, Edita, 2022.
Tarastin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Parlamentaarisen vaalityöryhmän loppuraportti / Oikeusministeriö. Mietintöjä ja lausuntoja 2022:6.

Kunnallinen puoluetuki / Tomi Venho. Helsinki, KAKS - Kunnallisalan kehittämissäätiö, 2022.
Venhon julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Kuntavaaliehdokkaan vaalirahoitus, sen kerääminen, käyttäminen ja ilmoittaminen / Matti Muukkonen. Edilex 2021/28.
– Luettavissa Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Digging in the 'secret garden of politics' : the institutionalisation and de-institutionalisation of membership ballots in the selection of Finnish Parliamentary candidates / David Arter. Artikkeli julkaisussa Scandinavian political studies 44 (2021):3, sivut 346–368.
Scandinavian Political Studies -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

The price of democracy : how money shapes politics and what to do about it / Julia Cagé. Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press, 2020.
Cagén julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Arviomuistio kansalaisaloitemenettelyn toiminnasta 2012–2017 / Oikeusministeriö. Mietintöjä ja lausuntoja 45/2017.

Vaalien ajankohdat ja kansalaisten osallistumisoikeudet : työryhmän mietintö / Oikeusministeriö. Mietintöjä ja lausuntoja 31/2014.

Ehdokkaat esiin! : miten julkinen valta voi tukea vaaliehdokkaiden maksutonta näkyvyyttä ja äänestäjien tiedonsaantia / Oikeusministeriö. Selvityksiä ja ohjeita, 33/2010.

Puoluerahoituksen avoimuus : vaali- ja puoluerahoitustoimikunnan mietintö / Oikeusministeriö. Komiteanmietintö, 2009:3.
Puoluerahoituksen avoimuus -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Kansalaisvaikuttaminen

Lausuntopalvelu.fi: Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain, puoluelain, vaalilain sekä kansalaisaloitelain muuttamisesta.
– Asia oli lausunnoilla 27.6.–22.8.2022.
– Annetut lausunnot löytyvät Lausuntopalvelun lisäksi myös hankesivustolta OM003:00/2022 kohdasta Asiakirjat.

Lausuntopalvelu.fi: Hallituksen esitys eduskunnalle ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain, puoluelain, vaalilain sekä kansalaisaloitelain muuttamisesta
– Luonnos hallituksen esityksestä.

Muuta aineistoa

Valtiontalouden tarkastusvirasto: Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Eurooppalainen kansalaisaloite

Parlamentaarisen vaalityöryhmän esittämien linjausten ja selvitysten valmistelu käynnistyy. Laura Nurminen ja Niklas Wilhelmsson. Oikeusministeriö, Oikeusblogi 11.3.2022

Sisällöllinen toimitus: Eduskunnan kirjasto, sähköposti: kirjasto@eduskunta.fi, lokakuu 2022, päivitetty 15.2.2023