Valmiuslain käyttöönottaminen koronavirustilanteessa

​Valmiuslain käyttöönottaminen koronavirustilanteessa 

Suomi kohtasi keväällä 2020 muiden maiden mukana tilanteen, jossa tartuntataudin (COVID-19) aiheuttava koronavirus alkoi levitä laajasti. Hallitus totesi 16.3.2020  yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi ja päätyi ottamaan valmiuslain käyttöön. Hallitus on tehnyt useita rajoittamistoimenpiteitä koskevia linjauksia sekä antanut eduskunnalle valmiuslain  käyttöönottoasetuksia ja soveltamisasetuksia, sekä näiden kumoamisasetuksia seuraavasti: 17.3.2020, 19.3.2020, 20.3.2020, 25.3.2020, 27.3.2020, 31.3.2020, 6.4.2020, 15.4.2020, 6.5.2020, 12.5.2020 ja 15.6.2020. 15.6. todettiin myös, että maassa eivät enää vallitse valmiuslain 3 §:ssä tarkoitetut poikkeusolot. Jos koronaviruksen aiheuttama tautitilanne paranee entisestään, loputkin rajoitukset voidaan purkaa kesän 2020 aikana.

Nykyinen, voimassa oleva valmiuslaki (1552/2011) annettiin vuonna 2011. Valmiuslain käyttöönotto tapahtuu niin, että eduskunta päättää, saavatko valtioneuvoston antamat käyttöönottoasetukset jäädä voimaan vai onko ne kumottava.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Hallitus keskusteli 12.3.2020 pitämässään neuvottelussa koronavirustilanteesta ja päätti suosituksista ja varautumisesta. Ne koskivat mm. taloudellista varautumista, suosituksia työpaikoille ja lähikontakteihin, varautumista sosiaali- ja terveydenhuollossa, ulkomaanmatkailua ja varautumista mahdollisiin laajempiin rajoittamistoimenpiteisiin.

16.3.2020 hallitus linjasi lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Linjaukset ovat voimassa 13.4.2020 asti. Hallitus myös totesi yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsee koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot.

25.3.2020 hallitus päätti rajoittaa Uudenmaan maakunnan ja muiden maakuntien välistä liikennettä 27.3. alkaen 19.4.2020 saakka. 30.3.2020 hallitus päätti jatkaa koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi aiemmin päätettyjä rajoitustoimia 13.5.2020 saakka.

15.4.2020 hallitus antoi asetuksen, jolla kumotaan Uudenmaan liikkumisrajoitukset. Asetus tuli voimaan välittömästi istunnon jälkeen.

Hallitus linjasi neuvotteluissaan 23.4.2020, että yli 500 hengen yleisötilaisuuksien kieltoa on syytä jatkaa ainakin 31.7. saakka.

29.4.2020 hallitus päätti, että varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa palataan lähiopetukseen 14.5. alkaen erityisjärjestelyin.

Hallitus linjasi neuvottelussaan 3.–4.5.2020 toimintasuunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi sekä viruksen aiheuttamien rajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta.

29.5.2020 hallitus linjasi, että kotimaassa voi matkailla 29.5. alkaen, kun noudattaa koronavirukseen liittyviä turvallisuusohjeita.

Hallitus linjasi 11.6. sisärajavalvonnan osittaisesta jatkamisesta sekä ulkorajaliikenteen rajoittamisesta edelleen 14.7.2020 asti. Hallitus myös tarkensi linjaustaan suurten ulkotilaisuuksien järjestämisestä 1.7. alkaen.

Hallitus arvioi 15.6.2020 saamansa tilannekuvan perusteella, että koronavirusepidemia on hallittavissa viranomaisten säännönmukaisin toimivaltuuksin. Valtioneuvosto antoi 15.6. yleisistunnossaan valmiuslain toimivaltuuksien käytön kumoamisasetukset ja totesi, että maassa eivät enää vallitse valmiuslain 3 §:ssä tarkoitetut poikkeusolot. Kumoamisasetukset ja poikkeusolojen päättyminen tulevat voimaan 16.6.2020.

Hallitus linjasi 17.6.2020 lievennyksistä kokoontumisrajoituksiin, ravitsemisliikkeiden toimintaan ja vierailukäytäntöihin.

Hallitus linjasi neuvottelussaan 23.6.2020 rajakysymyksistä, etätyöstä ja yli 70-vuotiaita koskevista suosituksista.

Valtioneuvosto ja toimivaltaiset viranomaiset saattavat päätökset ja suositukset voimaan valmiuslain, tartuntatautilain ja muun lainsäädännön mukaisesti. Toimivaltaiset viranomaiset antavat tarkempia ohjeita vastuidensa mukaisesti.

Valtioneuvoston yleisistunto 17.3.2020

Valtioneuvosto antoi valmiuslain käyttöönottoasetukset sekä soveltamisasetukset eduskunnalle. Valtioneuvoston yleisistunto 17.3.2020 VN 18/2020 päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (125/2020) valmiuslain 86, 88, 93-95 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta

Valtioneuvoston asetus (124/2020) valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta välittömästi

Valtioneuvoston asetus (127/2020) kunnan oikeudesta poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinneista

Valtioneuvoston asetus (126/2020) varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista rajoituksista

Valtioneuvoston asetus (128/2020) väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä

Valtioneuvoston yleisistunto 19.3.2020

Valtioneuvosto antoi valmiuslain käyttöönottoasetuksen muutoksen eduskunnalle. Valtioneuvoston yleisistunto 19.3.2020 VN 19/2020 päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:
Valtioneuvoston asetus (130/2020) valmiuslain 86, 88, 93–95 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston yleisistunto 20.3.2020

Valtioneuvosto antoi valmiuslain soveltamisasetuksen muutoksen eduskunnalle. Valtioneuvoston yleisistunto 20.3.2020 VN 20/2020: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:
Valtioneuvoston asetus (131/2020) varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston yleisistunto 24.3.2020

Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta eduskunnalle. Valtioneuvoston yleisistunto 24.3.2020 VN 21/2020: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:
Hallituksen esitys HE 25/2020 eduskunnalle laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtioneuvoston yleisistunto 25.3.2020

Valtioneuvosto antoi kaksi uutta valmiuslain käyttöönottoasetusta eduskunnalle. Valtioneuvoston yleisistunto 25.3.2020 VN 22/2020: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:
Valtioneuvoston asetus (139/2020) valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käyttöönotosta ja 96-103 §:n soveltamisesta

Valtioneuvoston asetus (140/2020) valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta

Valtioneuvoston yleisistunto 27.3.2020 klo 16.30

Valtioneuvosto antoi valmiuslain käyttöönottoasetuksen eduskunnalle. Valtioneuvoston yleisistunto 27.3.2020 VN 25/2020: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (145/2020) valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta

Valtioneuvoston yleisistunto 27.3.2020 klo 23.30

Valtioneuvosto antoi valmiuslain soveltamisasetuksen eduskunnalle. Valtioneuvoston yleisistunto 27.3.2020 VN 26/2020: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (146/2020) liikkumisen tilapäisistä rajoituksista väestön suojaamiseksi

Valtioneuvoston yleisistunto 31.3.2020 klo 14

Valtioneuvosto antoi asetuksia valmiuslain toimivaltuuksien käytön jatkamisesta sekä käyttöönotosta eduskunnalle. Valtioneuvosto antoi eduskunnalle myös asetuksen ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi. Valtioneuvoston yleisistunto 31.3.2020 VN 31/2020: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (174/2020) valmiuslain 86, 88, 93, 94 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta

Valtioneuvoston asetus (175/2020) valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta

Valtioneuvoston asetus (176/2020) valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta

Valtioneuvoston asetus (177/2020) valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käytön ja 96–103 §:n soveltamisen jatkamisesta

Valtioneuvoston asetus (173/2020) ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi

Valtioneuvoston yleisistunto 6.4.2020 klo 10.30

Valtioneuvosto antoi asetuksia valmiuslain soveltamisesta eduskunnalle. Valtioneuvoston yleisistunto 6.4.2020 VN 33/2020: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (191/2020) varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista

Valtioneuvoston asetus (190/2020) väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä

Valtioneuvoston yleisistunto 6.4.2020 klo 18.15

Valtioneuvosto antoi asetuksen valmiuslain soveltamisesta eduskunnalle. Valtioneuvoston yleisistunto 6.4.2020 VN 34/2020: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (197/2020) kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja

Valtioneuvoston yleisistunto 15.4.2020

Valtioneuvosto antoi asetuksen valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta annetun valtioneuvoston asetuksen ja liikkumisen tilapäisistä rajoituksista väestön suojaamiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta. Valtioneuvoston yleisistunto 15.4.2020 VN 43/2020: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (217/2020) valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta annetun valtioneuvoston asetuksen ja liikkumisen tilapäisistä rajoituksista väestön suojaamiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta.

Valtioneuvoston yleisistunto 30.4.2020 

Valtioneuvosto antoi periaatepäätöksen koronaviruspandemian aikaisten rajoitusten hallitusta ja porrastetusta purkamisesta varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Valtioneuvoston yleisistunto 30.4.2020 VN 49/2020: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston periaatepäätös VNK/2020/54 koronaviruspandemian aikaisten rajoitusten hallitusta ja porrastetusta purkamisesta varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.

Valtioneuvoston yleisistunto 6.5.2020

Valtioneuvosto antoi periaatepäätöksen suunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi ja asetuksia valmiuslain toimivaltuuksien käytön jatkamisesta eduskunnalle. Valtioneuvoston yleisistunto 6.5.2020 VN 51/2020: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston periaatepäätös VNK/2020/57 suunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi.

Valtioneuvoston asetus (308/2020) valmiuslain 86, 88, 93 ja 94 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta

Valtioneuvoston asetus (309/2020) valmiuslain 87 §:ssä säädetyn toimivaltuuden käytön jatkamisesta

Valtioneuvoston yleisistunto 12.5.2020

Valtioneuvosto antoi asetuksia valmiuslain toimivaltuuksien käytön jatkamisesta eduskunnalle. Valtioneuvoston yleisistunto 12.5.2020 VN 55/2020: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (362/2020) väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä

Valtioneuvoston asetus (363/2020) kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja

Valtioneuvoston yleisistunto 19.5.2020

Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta eduskunnalle. Valtioneuvoston yleisistunto 19.5.2020 VN 57/2020: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Hallituksen esitys HE 72/2020 eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtioneuvoston yleisistunto 29.5.2020

Valtioneuvosto antoi asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Valtioneuvoston yleisistunto 29.5.2020 VN 62/2020: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (401/2020) ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi

Valtioneuvoston yleisistunto 15.6.2020

Valtioneuvosto antoi valmiuslain toimivaltuuksien käytön kumoamisasetukset ja totesi, että maassa eivät enää vallitse valmiuslain 3 §:ssä tarkoitetut poikkeusolot. Kumoamisasetukset ja poikkeusolojen päättyminen tulevat voimaan 16.6.2020. Valtioneuvoston yleisistunto 15.6.2020 VN 70/2020: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (444/2020) valmiuslain 86, 88, 93 ja 94 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen ja kyseisten toimivaltuuksien soveltamisesta annettujen asetusten kumoamisesta

Valtioneuvoston asetus (445/2020) valmiuslain 87 §:ssä säädetyn toimivaltuuden käytön jatkamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta

Valtioneuvoston yleisistunto 18.6.2020

Valtioneuvosto antoi asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Valtioneuvoston yleisistunto 18.6.2020 VN 72/2020: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

 

Valtioneuvoston asetus (477/2020) ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi.

Valmiuslain käyttöönoton käsittely eduskunnassa

Valtioneuvoston antamat valmiuslain käyttöönottoasetukset sekä soveltamisasetukset annettiin eduskunnan käsiteltäväksi.

M 1/2020

Muu asia M 1/2020: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93–95 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta.

Lähetekeskustelussa 17.3.2020 (PTK 25/2020, asiakohta 2) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. Eduskunnan täysistunnon verkkolähetys 17.3. klo 17.

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 2/2020, 18.3.2020

Valiokunnassa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 1/2020)

Ainoa käsittely 18.3.2020 (PTK 27/2020, asiakohta 2): Eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valmiuslain 86, 88, 93–95 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 § on kumottava. Muilta osin asetus saa jäädä voimaan. Asetuksen 3 §:ään on tehtävä mietinnössä kuvattu tekninen muutos. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan täysistunnon verkkolähetys 18.3. klo 14.20

M 2/2020

Muu asia M 2/2020: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta välittömästi

Lähetekeskustelussa 17.3.2020 (PTK 25/2020, asiakohta 3) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. Eduskunnan täysistunnon verkkolähetys 17.3. klo 17. Katso myös asian M 1/2020 lähetekeskustelu.

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 3/2020, 18.3.2020

Valiokunnassa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 2/2020)

Ainoa käsittely 18.3.2020 (PTK 27/2020, asiakohta 3): Eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta saa jäädä voimaan. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan täysistunnon verkkolähetys 18.3. klo 14.20

M 3/2020

Muu asia M 3/2020: Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinneista

Lähetekeskustelussa 17.3.2020 (PTK 25/2020, asiakohta 4) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto viimeistään torstaina 19.3.2020 klo 12 mennessä. Eduskunnan täysistunnon verkkolähetys 17.3. klo 17. Katso myös asian M 1/2020 lähetekeskustelu.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto StVL 1/2020 19.3.2020

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 4/2020, 19.3.2020

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 3/2020)

Ainoa käsittely 19.3.2020 (PTK 29/2020, asiakohta 3): Eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, ettei valtioneuvoston asetusta kunnan oikeudesta poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinneista kumota. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan täysistunnon verkkolähetys 19.3. klo 17.20

M 4/2020

Muu asia M 4/2020: Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista

Lähetekeskustelussa 17.3.2020 (PTK 25/2020, asiakohta 5) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan on annettava lausunto viimeistään torstaina 19.3.2020 klo 12 mennessä. Eduskunnan täysistunnon verkkolähetys 17.3. klo 17. Katso myös asian M 1/2020 lähetekeskustelu.

Sivistysvaliokunnan lausunto SiVL 2/2020 19.3.2020

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 6/2020, 25.3.2020

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 4/2020)

Ainoa käsittely 25.3.2020 (PTK 33/2020, asiakohta 2): eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, ettei varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista annetun valtioneuvoston asetuksen voimassaolevia 1 ja 2 sekä 4–11 §:ää kumota, ja ettei asetusta varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista annettua valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta kumota. Asian käsittely päättyi.

Yhdistetty asia: M 6/2020

Eduskunnan täysistunnon verkkolähetys 25.3. klo 15.15

M 5/2020

Muu asia M 5/2020: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä

Lähetekeskustelussa 17.3.2020 (PTK 25/2020, asiakohta 6) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto viimeistään torstaina 19.3.2020 klo 12 mennessä. Eduskunnan täysistunnon verkkolähetys 17.3. klo 17. Katso myös asian M 1/2020 lähetekeskustelu.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto TyVL 1/2020 19.3.2020

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 5/2020, 19.3.2020

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 5/2020)

Ainoa käsittely 19.3.2020 (PTK 29/2020, asiakohta 4): Eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, ettei valtioneuvoston asetusta väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä kumota. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan täysistunnon verkkolähetys 19.3. klo 17.20

M 6/2020

Muu asia M 6/2020: Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelussa 24.3.2020 (PTK 31/2020, asiakohta 4) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan on annettava lausunto viimeistään keskiviikkona 25.3.2020 klo 11 mennessä.

Sivistysvaliokunnan lausunto SiVL 2/2020 19.3.2020

Sivistysvaliokunnan lausunto SiVL 3/2020 25.3.2020

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 6/2020 25.3.2020

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot, katso M 4/2020

Ainoa käsittely 25.3.2020 (PTK 33/2020, asiakohta 2): eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, ettei varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista annetun valtioneuvoston asetuksen voimassaolevia 1 ja 2 sekä 4–11 §:ää kumota, ja ettei asetusta varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista annettua valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta kumota. Asian käsittely päättyi.

Yhdistetty asia: M 4/2020

Eduskunnan täysistunnon verkkolähetys 25.3. klo 15.15

M 7/2020

Muu asia M 7/2020: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käyttöönotosta ja 96–103 §:n soveltamisesta

Lähetekeskustelussa 26.3.2020 (PTK 36/2020, asiakohta 5) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto viimeistään perjantaina 27.3.2020 klo 11 mennessä.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto TyVL 2/2020, 27.3.2020

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 7/2020, 27.3.2020

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 7/2020)

Ainoa käsittely 27.3.2020 (PTK 40/2020, asiakohta 3): Eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valtioneuvoston asetus valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käyttöönotosta ja 96–103 §:n soveltamisesta saa jäädä voimaan. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan täysistunnon verkkolähetys 27.3. klo 20.40

M 8/2020

Muu asia M 8/2020: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta

Lähetekeskustelussa 26.3.2020 (PTK 36/2020, asiakohta 4) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Valiokunnassa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 8/2020)

Asian käsittely raukesi 27.3.2020.

M 9/2020

Muu asia M 9/2020: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta

Lähetekeskustelussa 27.3.2020 (PTK 38/2020, asiakohta 6) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 8/2020, 27.3.2020

Valiokunnassa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot, katso M 8/2020

Ainoa käsittely 27.3.2020 (PTK 40/2020, asiakohta 2): Eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta 27.3.2020 annettu valtioneuvoston asetus saa jäädä voimaan. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan täysistunnon verkkolähetys 27.3. klo 20.40

M 10/2020

Muu asia M 10/2020: Valtioneuvoston asetus liikkumisen tilapäisistä rajoituksista väestön suojaamiseksi

Lähetekeskustelussa 30.3.2020 (PTK 42/2020, asiakohta 5) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 11/2020, 3.4.2020

Valiokunnassa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 10/2020

Ainoa käsittely 3.4.2020 (PTK 48/2020, asiakohta 2): eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, ettei liikkumisen tilapäisistä rajoituksista väestön suojaamiseksi 27.3.2020 annettua valtioneuvoston asetusta kumota. Asian käsittely päättyi.

M 11/2020

Muu asia M 11/2020: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93, 94 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta

Lähetekeskustelussa 1.4.2020 (PTK 43/2020, asiakohta 3) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan on annettava lausunto

Sivitysvaliokunnan lausunto SiVL 4/2020, 2.4.2020 

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 9/2020, 2.4.2020  

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 11/2020)

Ainoa käsittely 2.4.2020 (PTK 45/2020, asiakohta 2): eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93, 94 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta saa jäädä voimaan, valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta saa jäädä voimaan ja valtioneuvoston asetus valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käytön ja 96–103 §:n soveltamisen jatkamisesta saa jäädä voimaan. Asian käsittely päättyi. 

Yhdistetty asia: M 12/2020, M 14/2020

M 12/2020

Muu asia M 12/2020: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta

Lähetekeskustelussa 1.4.2020 asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. Katso asian M 11/2020 lähetekeskustelu

Sivitysvaliokunnan lausunto SiVL 4/2020, 2.4.2020 

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 9/2020, 2.4.2020 

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 12/2020)

Ainoa käsittely 2.4.2020 (PTK 45/2020, asiakohta 2): eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93, 94 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta saa jäädä voimaan, valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta saa jäädä voimaan ja valtioneuvoston asetus valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käytön ja 96–103 §:n soveltamisen jatkamisesta saa jäädä voimaan. Asian käsittely päättyi. 

Yhdistetty asia: M 11/2020

M 13/2020

Muu asia M 13/2020: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta

Lähetekeskustelussa 1.4.2020 asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. Katso asian M 11/2020 lähetekeskustelu

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 12/2020, 6.4.2020

Valiokunnassa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 13/2020)

Ainoa käsittely 6.4.2020 (PTK 51/2020, asiakohta 4): eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta saa jäädä voimaan. Asian käsittely päättyi.

M 14/2020

Muu asia M 14/2020: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käytön ja 96–103 §:n soveltamisen jatkamisesta

Lähetekeskustelussa 1.4.2020 asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. Katso asian M 11/2020 lähetekeskustelu

Sivitysvaliokunnan lausunto SiVL 4/2020, 2.4.2020 

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 9/2020, 2.4.2020 

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 14/2020)

Ainoa käsittely 2.4.2020 (PTK 45/2020, asiakohta 2): eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93, 94 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta saa jäädä voimaan, valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta saa jäädä voimaan ja valtioneuvoston asetus valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käytön ja 96–103 §:n soveltamisen jatkamisesta saa jäädä voimaan. Asian käsittely päättyi.

Yhdistetty asia: M 11/2020

M 15/2020

Muu asia M 15/2020: Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi

Lähetekeskustelussa 1.4.2020 (PTK 43 /2020, asiakohta 7) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 10/2020, 2.4.2020

Valiokunnassa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 15/2020

Ainoa käsittely 2.4.2020 (PTK 45/2020, asiakohta 3): eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, ettei ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi 31.3.2020 annettua valtioneuvoston asetusta kumota. Asian käsittely päättyi.

M 16/2020

Muu asia M 16/2020: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä

Lähetekeskustelussa 6.4.2020 (PTK 51/2020, asiakohta 6) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 13/2020, 16.4.2020

Valiokunnassa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 16/2020) 

Ainoa käsittely 16.4.2020 (PTK 55/2020, asiakohta 4): eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, ettei väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä annettua valtioneuvoston asetusta kumota. Asian käsittely päättyi.

M 17/2020

Muu asia M 17/2020: Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista

Lähetekeskustelussa 6.4.2020 (PTK 49/2020, asiakohta 4) ja (PTK 51/2020, asiakohta 7) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan on annettava lausunto.

Sivistysvaliokunnan lausunto SiVL 5/2020, 14.4.2020

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 14/2020, 16.4.2020

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 17/2020)

Ainoa käsittely 16.4.2020 (PTK 55/2020, asiakohta 5): eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, ettei varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista annettua valtioneuvoston asetusta kumota. Asian käsittely päättyi.

M 18/2020

Muu asia M 18/2020: Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja

Lähetekeskustelussa 6.4.2020 (PTK 51/2020, asiakohta 5) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 15/2020, 16.4.2020

Valiokunnassa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 18/2020)  

Ainoa käsittely 16.4.2020 (PTK 55/2020, asiakohta 6): eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, ettei kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja annettua valtioneuvoston asetusta kumota. Asian käsittely päättyi.

M 20/2020

Muu asia M 20/2020: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93 ja 94 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta

Lähetekeskustelussa 6.5.2020 (PTK 67/2020, asiakohta 6) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 17/2020, 6.5.2020

Valiokunnassa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 20/2020)

Ainoa käsittely 7.5.2020 (PTK 69/2020, asiakohta 2): Eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93 ja 94 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta saa jäädä voimaan. Asian käsittely päättyi.

M 21/2020

Muu asia M 21/2020: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädetyn toimivaltuuden käytön jatkamisesta

Lähetekeskustelussa 6.5.2020 (PTK 67/2020, asiakohta 7) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 18/2020, 6.5.2020

Valiokunnassa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 21/2020)

Ainoa käsittely 7.5.2020 (PTK 69/2020, asiakohta 3): Eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädetyn toimivaltuuden käytön jatkamisesta saa jäädä voimaan. Asian käsittely päättyi.

M 22/2020

Muu asia M 22/2020: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä

Lähetekeskustelussa 13.5.2020 (PTK 72/2020, asiakohta 5) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto TyVL 6/2020, 20.5.2020

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 19/2020, 3.6.2020

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 22/2020)

Ainoa käsittely 3.6.2020 (PTK 86/2020, asiakohta 2): eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, ettei väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä annettua valtioneuvoston asetusta kumota. Asian käsittely päättyi.

M 23/2020

Muu asia M 23/2020: Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja 

Lähetekeskustelussa 13.5.2020 (PTK 72/2020, asiakohta 6) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 20/2020, 3.6.2020

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 23/2020)

Ainoa käsittely 3.6.2020 (PTK 86/2020, asiakohta 3): eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, ettei kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja annettua valtioneuvoston asetusta kumota. Asian käsittely päättyi.

​Muita koronavirustilanteen poikkeusoloissa annettuja lakihankkeita ja niiden käsittely eduskunnassa​

HE 25/2020

Hallituksen esitys HE 25/2020 eduskunnalle laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelussa 24.3.2020 (PTK 31/2020, asiakohta 12) asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 7/2020, 25.3.2020

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 5/2020, 25.3.2020

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot

Ensimmäisessä käsittelyssä 25.3.2020 (PTK 34/2020, asiakohta 2) eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 25/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Eduskunnan täysistunnon verkkolähetys 25.3. klo 22

Toisessa käsittelyssä (PTK 41/2020, asiakohta 2) 28.3.2020 eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 25/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan täysistunnon verkkolähetys 28.3.2020 klo 10

HE 72/2020

Hallituksen esitys HE 72/2020 eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelussa 19.5.2020 (PTK 74/2020, asiakohta 9) asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto.

Talousvaliokunnan lausunto TaVL 9/2020, 25.5.2020

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 14/2020, 25.5.2020 

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 11/2020, 26.5.2020

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot 

Ensimmäisessä käsittelyssä 26.5.2020 (PTK 80/2020, asiakohta 2) eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 72/2020 sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.   

Toisessa käsittelyssä 29.5.2020 (PTK 83/2020, asiakohta 3) eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 72/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen.
Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

Valmiuslaki (1552/2011) ja siihen tulleet muutokset

Valmiuslaki (1552/2011)

Valmiuslakiin tulleet muutokset

Hallituksen esitys HE 3/2008 eduskunnalle valmiuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
– sisältää valmiuslain 1552/2011 käsittelytiedot. Uudella valmiuslailla kumottiin aiempi valmiuslaki 1080/1991 

Hallituksen esitys HE 108/2012 eduskunnalle laiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
– sisältää valmiuslain 29 §:n muuttamisen

Hallituksen esitys HE 164/2014  eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
– sisältää valmiuslain 88 §:n muuttamisen

Hallituksen esitys HE 210/2016 eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
– sisältää valmiuslain 99 §:n muuttamisen

Hallituksen esitys HE 164/2016 eduskunnalle laiksi Pohjoismaiden projektivientirahastosta annetun lain kumoamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
– sisältää valmiuslain 14 §:n muuttamisen

Hallituksen esitys HE 145/2017 laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
– sisältää valmiuslain 71 ja 79 §:n muuttamisen

Hallituksen esitys HE 130/2018 eduskunnalle laiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
– sisältää valmiuslain 29 §:n muuttamisen

Hallituksen esitys HE 158/2018 eduskunnalle työaikalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
– sisältää valmiuslain 93 §:n muuttamisen

Hallituksen esitys HE 2/2020 eduskunnalle laeiksi oikeusministeriön hallinnonalan eräiden henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten muuttamisesta
– sisältää valmiuslain 103 §:n muuttamisen

Tartuntatautilaki (1227/2016)

Tartuntatautilaki (1227/2016)

Tartuntatautilakiin tulleet muutokset


​Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Krisen blottlägger skillnaderna i förvaltningen i Norden / Siv Sandberg. Kommuntorget (2020) : 2, s. 34-35. – Kommuntorget-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Författningsberedskap i praktiken : en kommentar med anledning av lagen om ändring i smittskyddslagen / Anna Jonsson Cornell. Svensk juristtidning (2020) : 5-6, s. 377-381
- Svensk juristtidning -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Koronakriisin jälkihoito ja jälleenrakennus: exit- ja jälleenrakennustyöryhmän 2. vaiheen raportti. Valtiovarainministeriön exit- ja jälleenrakennustyöryhmä. Helsinki, Valtioneuvosto, 2020. Valtioneuvoston julkaisuja 2020:17.

Talouspolitiikan strategia koronakriisissä / Vesa Vihriälä, Bengt Holmström, Sixten Korkman, Roope Uusitalo. Helsinki: Valtioneuvosto, 2020. Valtioneuvoston julkaisuja 2020:13

Koronakriisin vaikutukset ja suunnitelma epidemian hallinnan hybridistrategiaksi : exit- ja jälleenrakennustyöryhmän 1. vaiheen raportti. Valtiovarainministeriön exit- ja jälleenrakennustyöryhmä. Helsinki, Valtioneuvosto, 2020. Valtioneuvoston julkaisuja 2020:12. (Hetemäen raportti)

Politics of last resort : governing by emergency in the European Union / Jonathan White. New York, Oxford University Press, 2020. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa. 

Huoltovarmuus : varautumisella selviytymiskykyä / Kari Klemm, Kerttu-Ilona Pajala. Helsinki, Tietosanoma, 2019. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa.

Valmiuslaki ja perusoikeudet poikkeusoloissa : valtiosääntöoikeudellinen kokonaisarvio valmiuslain ja perustuslain 23 §:n suhteesta / Johannes Heikkonen et al. Helsinki, Valtioneuvoston kanslia, 2018. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja, 2018:64. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Ehdotus uudeksi valmiuslaiksi : Valmiuslakitoimikunnan mietintö. Helsinki, Oikeusministeriö, 2005. Komiteanmietintö, 2005:2. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa.

Valmiuslainsäädännön tarkastelua perustuslain näkökulmasta : Valmiuslakitoimikunnan välimietintö. Helsinki, Oikeusministeriö, 2004. Komiteanmietintö, 2004:1. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa.

Suomen kriisilainsäädäntö / Kaarina Buure-Hägglund. Helsinki, WSOY Lakitieto 2002. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa. 

Huoltovarmuuden tavoitteiden tarkistaminen. Helsinki, Kauppa- ja teollisuusministeriö, 2001. Kauppa- ja teollisuusministeriön työryhmä- ja toimikuntaraportteja, 12/2001. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa.

Valmiuslainsäädäntöön sekä poikkeuslakeihin ja -oloihin liittyvää kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa.

Hankkeen uutisointia

Kesäkuu 2020

Hallitus linjasi neuvottelussaan rajakysymyksistä, etätyöstä ja yli 70-vuotiaita koskevista suosituksista. Valtioneuvoston tiedote 23.6.2020

Osa ravintoloiden ja kahviloiden rajoituksista lakkaa 13. heinäkuuta – osa säilyy 31.8. saakka. Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 18.6.2020

Hallitus linjasi lievennyksistä kokoontumisrajoituksiin, ravitsemisliikkeiden toimintaan ja vierailukäytäntöihin. Opetus- ja kulttuuriministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja valtioneuvoston tiedote 17.6.2020

Koronaviruksen takia asetetut poikkeusolot päättyvät, mutta kaikki rajoitukset eivät – Näin päätös vaikuttaa Suomeen. Mimmi Pitkänen, Minna Nalbantoglu, Teemu Muhonen, Helsingin Sanomat 15.6.2020

Valmiuslaki poistettiin, mutta mitä tapahtuu ravintolarajoituksille? Oikeusoppineet: Rajoituksille on erittäin heikot oikeudelliset perusteet. Hannele Muilu, Yle uutiset 15.6.2020

Valmiuslain mukaisten toimivaltuuksien käytöstä luovutaan – poikkeusolot päättyvät tiistaina 16. kesäkuuta. Valtioneuvoston tiedote 15.6.2020

Hallitus voi jo tänään päättää lopettaa poikkeus­olot – oikeusministeri Henriksson: ”Valmius­lakia ei voi pitää taskussa varmuuden vuoksi”. Anna-Liina Kauhanen, Helsingin Sanomat 14.6.2020

Hallitus tarkensi linjaustaan ulkotilaisuuksien yleisömääristä 1.7. alkaen. Opetus- ja kulttuuriministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja valtioneuvoston tiedote 11.6.2020

Lähimatkailun rajoituksia puretaan osittain, ulkorajoilla rajoitukset pysyvät ennallaan. Sisäministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, ulkoministeriön ja valtioneuvoston tiedote 11.6.2020

Hallitus ratkaisee ensi viikon maanantaina, lopetetaanko koronaviruksen takia asetetut poikkeusolot. Teija Sutinen, Helsingin Sanomat 9.6.2020

Hallitus käsitteli neuvottelussaan normaaliolojen lainsäädännön kehittämistä varauduttaessa epidemian mahdolliseen toiseen aaltoon. Valtioneuvoston tiedote 9.6.2020

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson IS:n erikois­haastattelussa: Valmiuslaista luopumisen aika käsillä – hallituksen keskusteltava asiasta jo ensi viikolla. Hanna Vesala, Ilta-Sanomat 7.6.2020

Oikeuskansleri: Hallituksen päätöksentekotavan takia suositukset ja määräykset menivät koronaepidemian alussa sekaisin. STT, Yle uutiset 6.6.2020

Toukokuu 2020

Muutoksia koronavirusepidemian vuoksi asetettuihin rajoituksiin 1. kesäkuuta. Opetus- ja kulttuuriministeriön, sisäministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön ja valtioneuvoston tiedote 31.5.2020

Hallitus linjasi: Kotimaassa voi matkailla, kun noudattaa terveys- ja turvallisuusohjeita. Sosiaali- ja terveysministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön ja valtioneuvoston tiedote 29.5.2020

Ravintolat avataan 1. kesäkuuta – rajoituksilla estetään koronaviruksen tartuntariskiä. Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 29.5.2020 

Eduskunta hyväksyi lakimuutokset ravintoloiden toiminnan rajottamiseksi. Eduskunnan tiedote 29.5.2020

Eduskunta hyväksyi tartuntatautilain väliaikaisia muutoksia koskevan esityksen sisällön. Eduskunnan tiedote 26.5.2020

Ravintolat alkavat aueta ensi viikolla, mutta uusien rajoitusten säätämiselle tulee kiire: hallitus yritti säätää poikkeus­olojen nojalla, mutta perustuslaki­valiokunta esti. Teemu Muhonen, Helsingin Sanomat 25.5.2020

Puhemies Vanhanen MTV:lle: Valmiuslain käyttöönottoon vaadittava enemmistö nousemassa – "Kaksi kolmasosaa voisi olla sopiva taso". MTV-uutiset 23.5.2020

Entinen HUS-pomo ihmettelee: Miksi pidämme voimassa tätä valmiuslain pykälää? ”Asia pitää hoitaa muulla lailla”. Uusi Suomi 23.5.2020

Moni iäkäs uskoi, että koronaviruksen takia kotoa ei saa poistua – ”Viestiä on nyt korjattu”, sanoo oikeusministeri Henriksson. Anna-Liina Kauhanen, Helsingin Sanomat 23.5.2020

Ravintoloiden aukioloa koskeva väliaikainen lakimuutos lähetekeskustelussa. Eduskunnan tiedote 19.5.2020

Ravintolat avattaisiin 1.6. ja niiden toimintaa koskevista rajoituksista säädettäisiin tartuntatautilain määräaikaisella muutoksella. Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 19.5.2020

Valmiuslain nojalla annettujen asetusten jatkaminen lähetekeskustelussa. Eduskunnan tiedote 13.5.2020

Kunta voi poiketa väliaikaisesti kiireettömän hoidon ja palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräajoista. Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 12.5.2020

Työnantajan mahdollisuutta poiketa väliaikaisesti työaikaa, vuosilomaa ja irtisanomisaikoja koskevista säännöksistä jatketaan terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa. Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 12.5.2020

Ruotsista puuttuvat valmiuslait ja Suomessa ministerit ovat ”pikkuitsevaltiaita” – koronatoimien erot juontavat juurensa perustuslakeihin asti. Petja Pelli, Helsingin Sanomat 11.5.2020

Eduskunta päätti jättää voimaan valtioneuvoston asetukset valmiuslain toimivaltuuksien käytön jatkamisesta. Eduskunnan tiedote 7.5.2020

Eduskunta käsitteli valmiuslaissa säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamista. Eduskunnan tiedote 6.5.2020

Valtioneuvoston periaatepäätös suunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi. Valtioneuvoston tiedote 6.5.2020

Näiden rajoitusten purkamisesta ja jatkamisesta hallitus päätti – katso koko lista tästä. Matti Konttinen, Yle uutiset 4.5.2020

Hallitus linjasi suunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi ja rajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta. Valtioneuvoston tiedote 4.5.2020

Huhtikuu 2020

Valtioneuvosto vahvisti periaatepäätöksellä eilisen linjauksen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitteiden purkamisesta. Opetus- ja kulttuuriministeriö, Valtioneuvoston viestintäosasto 30.4.2020

Näin hallitus päätti kouluista: Koulut alkavat porrastetusti 14.5. alkaen – katso vastaukset keskeisiin kysymyksiin. Jari Strömberg, Yle uutiset 29.4.2020

Hallitus päätti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitteiden purkamisesta. Valtioneuvoston tiedote 29.4.2020

Pääministeri antoi eduskunnalle ilmoituksen koronakriisin hoidosta. Eduskunnan tiedote 29.4.2020

Hallitus neuvottelee tällä viikolla koronarajoitusten höllentämisestä – HS kokosi listan toimista, joiden jatkosta linjataan. Teemu Muhonen, Teemu Luukka, Helsingin Sanomat 28.4.2020

Pääministeri Marin: Suomi siirtyy koronan torjunnassa hybridistrategiaan – "testaa, jäljitä, eristä ja hoida". Yle uutiset 24.4.2020.

Liki kaikki koronarajoitukset on tehty muulla kuin valmiuslailla – missä vaiheessa siitä voidaan luopua? Mika Lehto, Ilta-Sanomat 23.4.2020

Hallitus päivitti Suomen koronavirusstrategiaa, rajoitustoimia mahdollista purkaa asteittain ja hallitusti. Valtioneuvoston tiedote 22.4.2020

Vieläkö poikkeusoloja jatketaan, vaikka koronan epidemiahuippu meni jo? Oikeuskansleri: Kriisi ei ole ohi. Tulikukka de Fresnes, Yle uutiset 21.4.2020

Perustuslakivaliokunta on moittinut valtioneuvostoa ankarasti tiedonsaannista – oikeuskansleri Pöysti pitää asiaa erittäin vakavana. Petri Sajari, Helsingin Sanomat 19.4.2020

Hallituksen neuvottelut Uudenmaan rajasulusta saivat yllätyskäänteen, kun osoittautui, että rajat pitää avata heti. Teemu Luukka, Teija Sutinen, Helsingin Sanomat 15.4.2020 

Hallitus antoi kumoamisasetuksen – Uudenmaan liikkumisrajoitukset päättyivät. Valtioneuvoston tiedote 15.4.2020

Hallitus päätti Uudenmaan liikkumisrajoituksen kumoamisesta. Sisäministeriön tiedote 15.4.2020

Professori nostaa esiin kiinnostavan yksityiskohdan – tarkoittaako tämä käytännössä, että Uudenmaan sulku on ohi? Demokraatti 13.4.2020

Mitä Uudenmaan sululle tapahtuu viikon kuluttua? STM:n Varhila arvioi: epidemiamuistio julki tiistaina. Tulikukka de Fresnes, Yle uutiset 12.4.2020

Analyysi: Loppuuko Uudenmaan eristäminen viikon päästä? Hallitus kuuntelee asiantuntijoita, mutta taustalla vellovat suuret tunteet. Kristiina Tolkki, Yle uutiset 12.4.2020

Hallituksen linjauksia koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi jatketaan 13.5. saakka. Valtioneuvoston tiedote 9.4.2020

Kunta voi poiketa väliaikaisesti kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräajoista. Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 6.4.2020

Lähetekeskusteluissa koronaepidemiaan liittyviä valtioneuvoston asetuksia. Eduskunnan tiedote 6.4.2020

Varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen rajoituksia jatketaan 13. toukokuuta asti. Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 6.4.2020

Liikkumisrajoituksia koskeva asetus jää voimaan. Eduskunnan tiedote 3.4.2020

Tallenne perustuslakivaliokunnan tiedotustilaisuudesta liikkumisen tilapäisistä rajoituksista väestön suojaamiseksi. Eduskunnan tiedote 3.4.2020

Ravintolat sulkeutuvat koko maassa perjantaina puolen yön aikaan koronavirusepidemian vuoksi. Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 3.4.2020.

Eduskunta päätti ravintoloiden sulkemisesta. Eduskunnan tiedote 3.4.2020

Eduskunta päätti koronaepidemiaan liittyvien toimivaltuuksien käytön jatkamisesta. Eduskunnan tiedote 2.4.2020

Osa oikeusoppineista näki Uudenmaan eristämisessä huomattavia ongelmia – Poliitikot sulkivat rajan silti. Antti Pilke, Yle uutiset 2.4.2020

Tallenne perustuslakivaliokunnan infosta 2.4. klo 15.50. Eduskunnan tiedote 2.4.2020

Valtioneuvoston asetukset valmiuslain toimivaltuuksien jatkamisesta lähetekeskustelussa. Eduskunnan tiedote 1.4.2020

Maaliskuu 2020

Miten pitkälle hallitus voisi mennä poikkeuskeinoissaan? Katso lista mitä hallitus jo tekee ja mikä olisi mahdollista. Antti Pilke, Yle uutiset 31.3.2020

Ravitsemisliikkeiden toimintaa rajoitetaan ja valmiuslain mukaisia toimivaltuuksia jatketaan. Valtioneuvoston tiedote 31.3.2020

Hallitus jatkaa poikkeusoloihin liittyviä toimia 13. toukokuuta saakka. Valtioneuvoston tiedote 30.3.2020

Eduskunta hyväksyi lain ravintoloiden sulkemisesta – Keskustelussa nousi eteen huoli yrittäjien ahdingosta. Joonas Turunen, Helsingin Sanomat 28.3.2020

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta. Eduskunnan tiedote 28.3.2020

Liikkumisrajoitukset Uudellemaalle voimaan 28. maaliskuuta 2020. Sisäministeriön tiedote 28.3.2020

Eduskunta päätti jättää voimaan valtioneuvoston asetuksen Uudenmaan liikkumisrajoituksista. Eduskunnan tiedote 28.3.2020

Liikkumisen rajoittamista koskeva asetus lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. Eduskunnan tiedote 27.3.2020

Työntekijän työvelvollisuutta koskeva valmiuslain käyttöönottoasetus eduskunnalle. Valtioneuvoston tiedote 25.3.2020

Uudellemaalle liikkumisrajoituksia – Hallitus päätti uusista lisätoimista koronaepidemian leviämisen estämiseksi. Liikenne- ja viestintäministeriö, sisäministeriön ja valtioneuvoston tiedote 25.3.2020.

Talousvaliokunta tukee hallituksen esitystä ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaiseksi rajoittamiseksi. Eduskunnan tiedote 25.3.2020

Tallenne: Perustuslakivaliokunnan info majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta. Eduskunnan tiedote 25.3.2020

Sanna Marinin hallitus teki ”tempun, jollaista ei ole koskaan tehty” – Professori: Tästä syystä hallituksen esitys ylittää poikkeuksellisuudessaan jopa valmiuslain. Uusi Suomi 25.3.2020

Eduskunta keskusteli lähiopetusta koskevan asetuksen muuttamisesta. Eduskunnan tiedote 24.3.2020

Eduskunta keskusteli ravintoloiden väliaikaisesta sulkemisesta. Eduskunnan tiedote 24.3.2020

Patisteliko presidentti hallitusta ottamaan valmiuslain käyttöön vai ei? HS kertoo, miten historiallinen prosessi eteni. Marko Junkkari, Helsingin Sanomat 22.3.2020.

Valmiuslain käsittelyn aikatauluja eduskunnassa (päivittyvä sivu). Eduskunnan tiedote 19.3.2020

Valmiuslaille sinetti – Eduskunta päätti, että soveltamisasetukset saavat jäädä voimaan. Elina Kervinen, Helsingin Sanomat 19.3.2020

Perustuslakivaliokunta näytti pääosin vihreää valoa valmiuslain soveltamisasetuksille – opetus- ja varhaiskasvatusasioihin palataan vielä ensi viikolla. Robert Sundman, Yle uutiset 19.3.2020

Verkkotallenne: Perustuslakivaliokunnan info valtioneuvoston asetuksista. Eduskunnan tiedote 19.3.2020

Perustuslakivaliokunnan mietinnöt valmiuslain nojalla annetuista asetuksista valmistuivat. Eduskunnan tiedote 19.3.2020

”Nyt varaudutaan tekemään järeitä toimia” – HS käy kohta kohdalta läpi valmius­laista aktivoidut pykälät. Anna-Liina Kauhanen, Helsingin Sanomat 18.3.2020

Eduskunta hyväksyi yksimielisesti valmiuslain käyttöönoton koronaviruksen torjumiseksi. Jyrki Hara, Yle uutiset 18.3.2020

Perustuslaki­valiokunta hyväksyi valmiuslain käyttöönotto­asetukset lähes kokonaisuudessaan – valtakunnallinen työvelvoite terveydenhuollon henkilökunnalle ei läpäissyt seulaa. Elina Kervinen, Teemu Muhonen, Helsingin Sanomat 18.3.2020

Perustuslakivaliokunnan mietinnöt valtioneuvoston asetuksista valmiuslain toimivaltuuksien soveltamisen aloittamisesta valmistuivat. Eduskunnan tiedote 18.3.2020

Tallenne perustuslakivaliokunnan tiedotustilaisuudesta valmiuslakiin liittyvistä valtioneuvoston asetuksista klo 13. Eduskunnan tiedote 18.3.2020

Katso perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelän tiedotustilaisuus valmiuslain käyttöönottoasetusten käsittelystä valiokunnassa. Eduskunnan tiedote 18.3.2020

Professori tyrmäsi poikkeusolojen perustelun ja syytti hallitusta ”suuresta virheestä” – näin vastaa Sanna Marin. Uusi Suomi 18.3.2020

Yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstö. Valtioneuvoston tiedote 17.3.2020

Valmiuslain käyttöönottoasetukset eduskunnalle. Valtioneuvoston tiedote 17.3.2020

Perustuslakivaliokunta käsittelee valmiuslain käyttöönottoasetusta tänään tiistaina. Eduskunnan tiedote 17.3.2020

Tällainen on päättäjien pohtima valmiuslaki: liikkumista ja joukkoliikennettä voitaisiin rajoittaa, ihmisiä määrätä töihin ja ylioppilaskirjoituksia siirtää. Keskisuomalainen 17.3.2020

Suomi siirtyy valmiuslain aikaan – tällainen on laki, jota kukaan ei haluaisi vapaaehtoisesti ottaa käyttöön. Joonas Laitinen, Helsingin Sanomat 17.3.2020

Hallitus antaa valmiuslain käyttöönottoasetuksen eduskunnalle tiistaina 17. maaliskuuta. Eduskunnan tiedote 16.3.2020

Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Valtioneuvoston tiedote 16.3.2020

Hallitus päätti suosituksista koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi. Valtioneuvoston tiedote 12.3.2020

Oikeusministeri Henriksson: Valmiuslain vastattava uusia ja muuttuneita uhkia. Oikeusministeriön tiedote 9.3.2020

Muuta aineistoa

Perustuslakiblogi
– valmiuslakiin liittyviä kirjoituksia 12.3.2020 lähtien

Valtioneuvosto: Näin valmiuslain käyttöönoton prosessi etenee

Valtioneuvosto: Tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta
– mm. hallituksen linjaukset ja päätökset, voimassa olevat rajoitukset ja suositukset, vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin, tietoa valtioneuvoston johtamisesta poikkeusoloissa sekä ministeriöiden ajankohtaisaineistot koronaviruksesta.

Valtioneuvosto: Hallituksen linjaukset

Valtioneuvosto: Koronavirusepidemian aikaiset rajoitukset

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Koronavirusepidemian mallinnusta

Sisällöllinen toimitus: Kristiina Hakala, maaliskuu 2020, päivitetty 24.6.2020.
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

Kuva: Valtioneuvoston kanslia