​Vanhusasiavaltuutettu


Säädöshanke ei ole enää vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 82/2021 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 82/2021
Hankkeen pohjalta annettu laki: 753/2021

Hankkeen tausta

​Suomessa, kuten monessa muussa maassa, ikääntyvien osuus väestöstä kasvaa. Paikallistasolla ikääntyviin liittyvässä päätöksenteossa vanhukset voivat vaikuttaa esimerkiksi kunnallisissa vanhusneuvostoissa. Kuntalain mukaan kunnalla tulee olla oma tai muiden kuntien kanssa yhteinen vanhusneuvosto.

Kansanedustajat tekivät vuosien aikana lukuisia laki- ja toimenpidealoitteita sekä kirjallisia kysymyksiä vanhusasiavaltuutetusta. Valtuutetusta tehtiin myös kaksi kansalaisaloitetta, mutta kannatusilmoituksia ei kertynyt riittävästi määräajassa, jotta aloitteet olisivat edenneet eduskuntakäsittelyyn.

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmassa todettiin, että yksi keino ikäystävällisyyden lisäämiseen olisi perustaa vanhusasiavaltuutetun tehtävä sekä toimisto. Vanhusasiavaltuutetun perustamista valmisteltiin oikeusministeriössä. Lausuntokierros asiasta järjestettiin loppuvuodesta 2020. Valtuutetun tehtävän perustaminen hyväksyttiin eduskunnassa kesäkuussa 2021.

Vanhusasiavaltuutettu ei ole kanteluita vastaanottava toimija, vaan tehtävänä on seurata lainsäädäntöä ja yhteiskunnallista päätöksentekoa. Valtuutetun vaikutuskeinoja voivat olla esimerkiksi aloitteet, lausunnot, selvitykset ja raportit. Lisäksi hän voi parantaa tiedotusta ikääntyviä koskevissa asioissa sekä lisätä yhteistyötä ikääntyneiden asioita käsittelevien toimijoiden välillä. Vanhusasiavaltuutetulla on oikeus saada maksutta muilta viranomaisilta tarvitsemansa julkiset tiedot. Vanhusasiavaltuutettu toimii yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston yhteydessä, toiminnassaan vanhusasiavaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen.

Vanhusasiavaltuutettu kuuluu oikeusministeriön hallinnonalaan, jolla toimii myös lapsiasia-, yhdenvertaisuus-, tasa-arvo-, tietosuoja- ja tiedusteluvalvontavaltuutettu.

Eduskunta hyväksyi lain vanhusasiavaltuutetusta 23.6.2021. Lain 753/2021 voimaantulopäivä oli 19.8.2021.

Käsittely eduskunnassa

Hallituksen esitys HE 82/2021 laiksi vanhusasiavaltuutetusta annettiin eduskunnalle 12.5.2021.

Lähetekeskustelussa 20.5.2021 asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.​Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 15/2021 9.6.2021​​

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot

Ensimmäinen käsittely 16.6.2021:
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 82/2021 sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely 23.6.2021:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 82/2021 sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

Aiheen aikaisempi käsittely

Toimenpidealoite TPA 117/2005 vanhusasiainvaltuutetun viran perustamiseksi / Unto Valpas, vas

Toimenpidealoite TPA 60/2006 vanhusasiamiehen viran perustamiseksi / Annika Lapintie, vas

Kirjallinen kysymys KK 545/2008 aktiivisen ikääntymisen tukemisesta / Jacob Söderman, sd

Toimenpidealoite TPA 2/2008 valtakunnallisen vanhusasiavaltuutetun viran perustamiseksi / Satu Taiveaho, sd

Toimenpidealoite TPA 131/2010 vanhusasiavaltuutetun viran perustamiseksi / Johanna Karimäki, vihr

Lakialoite laiksi LA 73/2012 vanhusasiavaltuutetusta / Anu Vehviläinen, kesk

Toimenpidealoite TPA 27/2016 valtakunnallisen vanhusasiamiehen viran perustamisesta / Arja Juvonen, ps

Lakialoite LA 10/2017 laiksi vanhusasiavaltuutetusta / Merja Mäkisalo-Ropponen, sd

Kirjallinen kysymys KK 569/2017 vanhusasiavaltuutetun toimen perustamisesta / Merja Mäkisalo-Ropponen, sd

Lakialoite LA 50/2018 laiksi vanhusasiainvaltuutetusta ja laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 24 §:n muuttamisesta / Leena Meri, ps

Toimenpidealoite TPA 28/2018 vanhusasiainvaltuutetun viran perustamisesta / Sari Sarkomaa, kok

Toimenpidealoite TPA 46/2018 vanhusasiainvaltuutetun viran perustamisesta / Sari Tanus, kd

Toimenpidealoite TPA 70/2018 vanhusasiainvaltuutetun viran perustamisesta ikäihmisten aseman ja oikeuksien vahvistamiseksi / Outi Alanko-Kahiluoto, vihr

Oikeusvertailevaa aineistoa

Kansainvälinen sääntely 

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vanhusasiavaltuutetusta
– s. 4–7 keskeisiä kansainvälisiä sopimuksia, esim. KP- ja TSS-sopimukset

Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus sekä siihen liittyvä valinnainen pöytäkirja (SopS 7–8/1976)

Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (SopS 6/1976)

Euroopan ihmisoikeussopimus (yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi) (SopS 18–19/1990) muutoksineen

Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja (SopS 78, 80/2002)

Sääntely Euroopan unionissa

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vanhusasiavaltuutetusta
– s. 7–8 aiheeseen liittyvää EU-oikeutta, esim. perusoikeuskirja   

Euroopan unionin perusoikeuskirja, EUVL C 326, 26.10.2012

Euroopan neuvosto, Promotion of human rights of older persons
– aihepiirin keskeisiä sopimuksia, suosituksia ja päätöslauselmia

Sääntely muissa maissa

Lov om Eldreombudet LOV-2020-06-19-80
– Norjassa on vuonna 2020 hyväksytty laki vanhusvaltuutetusta

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vanhusasiavaltuutetusta
– s. 20–21 mainitaan myös muita maita  

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Suomiko onnellisen vanhuuden maa? / Timo Strandberg ja Eino Heikkinen (toim.). Helsinki, Into, 2021.
Strandbergin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa​

Ajattelutavan muutos – kohti oikeuksiin perustuvaa lähestymistapaa ikääntymis​een / Ihmisoikeuskeskuksen julkaisuja 1/2020.

Kansallinen ikäohjelma vuoteen 2030 : tavoitteena ikäkyvykäs Suomi / Ikäohjelman valmisteluryhmä. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2020:31.

Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023 : tavoitteena ikäystävällinen Suomi / Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2020:29. 

Syrjintä Suomessa 2017–2019 : tietoraportti / Simo Mannila. Oikeusministeriön julkaisuja, selvityksiä ja ohjeita 2020:20. 

Ikääntyneiden hen​kilöiden oikeudet – keskeiset kansainväliset oikeudet ja kansallinen lainsäädäntö​ / Ihmisoikeuskeskuksen julkaisuja 1/2019. 

Perus- ja ihmisoikeustilanne Suomessa : Ihmisoikeusvaltuuskunnan suositukset hallituskaudelle 2019–2023 / Ihmisoikeuskeskus, 2019.
Ihmisoikeuskeskuksen julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Turvallinen elämä ikääntyneille – toimintaohjelman päivitys / Sisäministeriön julkaisu 6/2018.

Maakuntien ja kuntien yhteistyö ikääntyneiden ja erityisryhmien asumisessa ja asumispalveluissa / Teemu Tupala… et al. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 18/2018.

Social Security Law in Finland / Pentti Arajärvi. Alpen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2018.
Arajärven julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Täällä on lupa puhua väkival​lasta : käsikirja ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan vastaiseen työhön / Piia Tiilikallio ja Emilia Säles (toim.). Helsinki, Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry, 2018. 
Tiilikallion ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2017–2019 / Sosiaali- ja terveysministeriö ja Kuntaliitto. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja, 2017:6.

Sosiaaliset oikeudet : näkökulmia perustaan ja toteutumiseen / Eeva Nykänen… et al. Helsinki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2017.
Nykäsen ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Vanhuusoikeuden perusteet / Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, Anja Karvonen-Kälkäjä. Helsinki, Alma Talent, 2017.
Mäki-Petäjä-Leinosen ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Äldrerätt : ett nytt rättsområde / Titti Mattsson… et al. Stockholm, Wolters Kluwer, 2017.
Mattssonin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Hoivan arvoiset : vaiva yhteiskunnan ytimessä / Hanna-Kaisa Hoppania… et al. Helsinki, Gaudeamus, 2016.
Hoppanian ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Human rights of older people : universal and regional legal perspectives / Claudia Martin, Diego Rodríguez-Pinzón, Bethany Brown. Dordrecht, Springer, 2015.
Martinin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Unohtuuko vanhus? : oikeustieteellinen tutkimus hallintosopimuksen asianosaissuhteista vanhuksen vaikuttamismahdollisuuden näkökulmasta / Anja Karvonen-Kälkäjä. Helsinki, Vanhustyön keskusliitto, 2012.
Kälkäjän julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Geriatrisen hoidon ja vanhustyön kehittäminen : selvityshenkilön raportti / Sirkka-Liisa Kivelä. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2006:30.
Kivelän julkaisuun saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Julkaisussa ehdotettiin vanhusasiamiehen ja hänen toimistonsa perustamista.

Vanhuksiin liittyvää kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa

Kansalaisvaikuttaminen

Kansalaisaloite ”Vanhusasiainvaltuutettu Suomeen” oli allekirjoitettavana vuonna 2018.

Kansalaisaloite ”Vanhusasiavaltuutettu edistämään vanhusten oikeuksien toteutumista Suomessa” oli allekirjoitettavana vuonna 2019.

​Muuta aineistoa

Toimijoita Suomessa

Eduskunnan oikeusasiamies – Vanhusten oikeudet

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomukset, esimerkiksi Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019, s. 55 kerrotaan vanhusten oikeuksien edistämisestä ja seurannasta sekä s. 129 puutteista vanhusten oloissa ja kohtelussa. 

Ihmisoikeuskeskus – Vanhusten oikeudet

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos – Vanhuspalvelujen lait ja suositukset

Valvira, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto – Vanhustenhuolto​

Lapsiasiavaltuutettu

Tasa-arvovaltuutettu

Tiedusteluvalvontavaltuutettu

Tietosuojavaltuutettu

Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Elintarvikemarkkinavaltuutettu

Toimijoita muissa maissa sekä kansainvälisissä järjestöissä

Eldreombudet – Norjan vanhusvaltuutettu

Regjeringen.no – Veileder for eldreråd
– Eldreråd on paikallistason toimija Norjassa.
– Regjeringenin (Valtioneuvosto) teemasivuille on kerätty vanhusneuvostojen kannalta olennaista tietoa esimerkiksi lainsäädännöstä. 

Danske Ældreråd
– Tanskan lakisääteisten, paikallistasolla toimivien vanhusneuvostojen kattojärjestö.

Region Stockholm – Regionstyrelsens pensionärsråd​ 

Stockholms stad – Äldreombudsmannen

Socialstyrelsen – Äldrerådet
– Ruotsin Sosiaalihallituksen ja eläkeläisjärjestöjen välinen yhteistyöelin

United Nations, Department of Economic and Social Affairs – Ageing
Resources – esimerkiksi kaikki YK:n yleiskokouksen aiheeseen liittyvät päätöslauselmat eli resoluutiot. 

World Health Organization – Ageing

United Nations Office of the High Commissioner for Human rights (OHCHR) – Open-ended Working Group on Ageing for the purpose of strengthening the protection of the human rights of older persons

European network of National Human Rights Institutions – Rights of Older Persons

The Global Alliance of National Human Rights Institutions 

The Independent Expert on the enjoyment of all human rights by older persons
– YK:n ihmisoikeusneuvoston nimittämä vanhusten ihmisoikeuksiin keskittyvä asiantuntija

​Sisällöllinen toimitus: Sari Koski, maaliskuu 2021, päivitetty 23.8.2021
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi