Whistleblower-direktiivin kansallinen täytäntöönpano

Euroopan unionin lainsäädännön rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta annetun direktiivin (EU) 2019/1937, ns. Whistleblower-direktiivin kansallista täytäntöönpanoa valmistellaan oikeusministeriössä ja työ- ja elinkeinoministeriössä.

Uudella lainsäädännöllä on tarkoitus tehostaa EU:n talousarvioon kohdistuvien petosten ja korruption ehkäisyä ja paljastamista. Väärinkäytösten ilmoittajien suojelu on ollut jäsenvaltioissa epäyhtenäistä ja ilmoittajat eivät kaikissa tilanteissa ole saaneet kunnollista suojaa vastatoimia vastaan. Suomessa ei tällä hetkellä ole yleistä väärinkäytöksistä ilmoittajien suojaa koskevaa lainsäädäntöä.

Komission mukaan petoksista, korruptiosta ja muusta laittomasta toiminnasta johtuviin tulonmenetyksiin liittyvän riskin arvioidaan olevan EU-tasolla 179–256 miljardia euroa. Julkisten hankintojen alalla väärinkäytösten ilmoittajien suojelun on arvioitu tuovan hyötyjä 5,8–9,6 miljardin euron arvosta vuodessa. Verotuksen alalla jäsenvaltioiden ja EU:n arvioidaan menettävän vuosittain voitonsiirtojen vuoksi noin 50–70 miljardin euron verotulot.

Uuden lainsäädännön tarkoituksena on varmistaa, että henkilö, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa erikseen määritellyillä EU:n oikeuden aloilla, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti. Ilmoitukset koskevat useita unionin oikeuden aloja.

Sekä yksityisen että julkisen sektorin organisaatioissa tulee olla ilmiantokanava, jossa voi turvallisesti ilmoittaa väärinkäytöksistä. Yksityisellä sektorilla vaatimus koskee yrityksiä, joissa on vähintään 50 työntekijää. Julkisella sektorilla velvollisuus koskee esimerkiksi valtionhallintoa, alue- ja maakuntahallintoa sekä kuntia.

Lisäksi perustetaan ulkoinen, viranomaisten ylläpitämä ilmoituskanava, jossa väärinkäytöksistä voi ilmoittaa luottamuksellisesti. Tämän toteuttamiseksi nimetään toimivaltaiset viranomaiset.

Oikeusministeriön työryhmän tehtävänä on arvioida, mitä lainsäädäntömuutoksia direktiivin täytäntöönpano edellyttää ja valmistella tarvittavat muutosehdotukset. Lisäksi työryhmä selvittää, tulisiko kansallisen soveltamisalan olla laajempi kuin direktiivissä mainittu vähimmäistaso, mikä olisi riittävä suojelun taso ja mille viranomaiselle ulkoiset ilmoitukset tehtäisiin.

Työ- ja elinkeinoministeriön alatyöryhmä valmistelee työoikeuteen ja työelämään liittyvät säännösehdotukset.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle loppukesällä 2021. Direktiivi tulee panna jäsenmaissa täytäntöön 17.12.2021 mennessä.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta, OM028:/2018. Työryhmän toimikausi on 5.2.2020–

Työryhmän asettamispäätös 5.2.2020 (pdf)

Käsittely eduskunnassa

Aiheen aikaisempi käsittely

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta TS 47/2018.

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta U 37/2018.

Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä UJ 31/2018.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Kansainvälinen sääntely

Kansainvälisissä liikesuhteissa tapahtuvan ulkomaisiin virkamiehiin kohdistuvan lahjonnan torjuntaa koskeva yleissopimus (SopS 14/1999)

Lahjontaa koskeva siviilioikeudellinen yleissopimus (SopS 64/2004)

Korruption vastainen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus (SopS 56/2006)

Euroopan neuvoston korruptionvastainen yhteistyöverkosto GRECO. Council of Europe:
Group of States against Corruption, GRECO

Fifth evaluation round : preventing corruption and promoting integrity in central governments (top executive functions) and law enforcement agencies. Compliance Report Finland, December 2020.

Sääntely Euroopan unionissa

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta (EU) 2019/19​37

Tiivistelmä direktiivistä (EU) 2019/1937

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden

Direktiivin implementoinnista Ruotsissa:
Ökad trygghet för visselblåsare. Statens offentliga utredningar, SOU 2020:38.

Norja

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven), LOV-2005-06-17-62
– Katso 2 A luku

Direktiivin implementoinnista Norjan hallituksen sivuilla:
Direktiv om vern av varslere

Irlanti

Protected Disclosures Act No. 14 of 2014

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

EU Whistleblower Protection Directive : Europe on Whistleblowing / Jan Tadeusz Stappers. Julkaisussa ERA Forum: scripta iuris europaei v. 22:no .1 (2021:Apr.)
ERA Forum -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Ökad trygghet för visselblåsare. Norstedts Juridik 2020. Statens offentliga utredningar, SOU 2020:38.
SOU 2020:38 -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

What makes effective whistleblowing : global comparative studies from the public and private sector / toim. Carmen R. Apaza ja Yongjin Chang. Palgrave Macmillan 2020.
Apazan (toim.) ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Towards common minimum standards for whistleblower protection across the EU / Emanuela Andreis. Julkaisussa European Papers Vol. 2019 4, no. 2.

Förslaget till visselblåsardirektiv – några observationer, särskilt i ljuset av arbetstagarens integritetsskydd / Mia Eklund. Referee-artikkeli JFT 6/2018.
JFT-julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Varsling – verdier og vern – Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet. NOU 2018:6.

Pilliinpuhaltajien asema Suomessa / Riku Neuvonen. Julkaisussa: Viestinnän muuttuva sääntely : viestintäoikeuden vuosikirja 2016 / toim. Päivi Korpisaari.
Korpisaaren (toim.) julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Korruptioepäilyistä ilmoittavien henkilöiden suojelu. Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 25/2016.

Hankkeen uutisointia

Isompien yritysten pitää perustaa tänä vuonna EU:n vaatima ilmiantokanava – Puolustusvoimat sai ilmoituksia parkkipaikoista ja sukulaisen palkkaamisesta. Hannele Muilu, Yle uutiset 4.6.2021

Kohta jokainen uskaltaa puhaltaa pilliin. Merja Saarinen, Helsingin Sanomat 28.5.2021

Väärinkäytöksiä koskevaa ilmoituskanavaa valmistellaan. Valtiovarainministeriön uutiskirje 28.5.2021

EU vaatii pian organisaatioilta ilmoituskanavaa, jolla voidaan ilmoittaa väärinkäytöksistä – yritykset eivät tunne velvollisuutta kanavan tarjoamiseen. Simo Löytömäki, Helsingin Sanomat 6.5.2021

Ilmoituskanava osoittaa yritysvastuuta. Keskuskauppakamarin uutinen 23.11.2020

Whistleblower-direktiivi suojaa ilmoittajaa vastatoimilta. Tuomas Lehtonen, Lakimiesuutiset 3.11.2020

Ilmiantokanavat tulevat myös suomalaisille työpaikoille – poliisit ottivat jo varaslähdön: ensimmäisen vuoden saldo 211 ilmoitusta. Yrjö Hjelt, Yle Uutiset 6.8.2020

Keskuskauppakamarin uusi Ilmoituskanava-palvelu on väylä kertoa väärinkäytöksistä anonyymisti. Edilex-uutinen 7.5.2020
– Luettavissa Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Työryhmä valmistelee väärinkäytöksistä ilmoittavien suojelua – lainsäädäntö saatettava ns. whistleblower-direktiivin edellyttämälle tasolle 17. joulukuuta 2021 mennessä. Edilex-uutinen 5.3.2020
– Luettavissa Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Työryhmä valmistelee väärinkäytöksistä ilmoittavien suojelua. Oikeusministeriön uutinen 4.3.2020

Ilmiantokanava kymmeneen tuhanteen suomalaisyritykseen? EU:n ehdotus rahanpesun kitkemiseksi järkyttää yrityksiä. Antti Parviala, Yle Uutiset 2.10.2018

Väärinkäytösten ilmoittajien suojelua halutaan vahvistaa EU:ssa. Oikeusministeriön tiedote 20.6.2018

Luxleaks-kohu vauhditti: EU haluaa lisätä tietovuotajien suojaa. Erja Tuomaala, Yle Uutiset 23.4.2018

Uskaltaako pilliin puhaltaa? Jussi-Pekka Aukia. Artikkeli julkaisussa Lakimiesuutiset 1/2017, s. 11–13

Muuta aineistoa

Whistleblowing International Network (WIN)

Whistleblowing International Network -verkoston alainen, direktiivin implementointia eri maissa seuraava sivusto:
The EU Whistleblowing Meter

Työoikeuden emeritusprofessori OTT, VTK Seppo Koskinen: Törkeää kunnianloukkausta mutta ei vainoamista – KKO:2020:30. Edilex-uutinen 27.1.2021
– Luettavissa Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Korruptiontorjunta.fi on oikeusministeriön verkkopalvelu, jonka kautta kansalaiset ja eri toimijat saavat puolueetonta ja faktapohjaista tietoa Suomessa esiintyvästä korruptiosta ja sen torjunnasta.

Keskuskauppakamarin tarjoama ilmoituskanava: Ilmoituskanava.fi

Sisällöllinen toimitus: Marja Autio, helmikuu 2021, päivitetty 4.6.2021, sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi