Whistleblower-direktiivin kansallinen täytäntöönpano​


​​​Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 147/2022 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

​​Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 147/2022
Hankkeen pohjalta annettu laki: 1171/2022
Muut annetut lait: 1172/2022–1181/2022

​​Hankkeen tausta

​​Euroopan unionin lainsäädännön rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta annetun direktiivin (EU) 2019/1937,  ns. Whistleblower-direktiivin kansallinen täytäntöönpano valmisteltiin oikeusministeriössä ja työ- ja elinkeinoministeriössä.

Uuden lainsäädännön tarkoituksena on varmistaa, että henkilö, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa erikseen määritellyillä EU:n tai kansallisen oikeuden aloilla, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti.

Yli 50 työntekijää työllistäville yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioille sekä valtion virastoille asetettiin velvollisuus perustaa sisäinen, luottamuksellinen ilmoituskanava. Lisäksi perustettiin keskitetty ulkoinen, valtioneuvoston oikeuskanslerin ylläpitämä ilmoituskanava, johon ilmoituksen voi tietyissä tilanteissa tehdä. Tästä kanavasta ilmoitukset siirretään ulkoisina ilmoituskanavina toimivien valvontaviranomaisten käsiteltäviksi.

Eduskunta hyväksyi 2.12.2022 lain Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta (1171/2022) ja siihen liittyvät muutoslait (1172/2022) – (1181/2022)​. Uusi lainsäädäntö tuli voimaan 1.1.2023.

Käsittely eduskunnassa

Hallituksen esitys HE 147/2022 laiksi Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta sekä siihen liittyviksi laeiksi annettiin eduskunnalle 19.9.2022.

Lähetekeskustelussa 27.9.2022 asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto. Keskustelu asiasta sallittiin päiväjärjestyksen 9. asiakohdassa sekä 20.–22.9.2022 pidetyissä täysistunnoissa hallituksen esityksen HE 154/2022 käsittelyn yhteydessä.

Lakivaliokunnan lausunto LaVL 27/2022, 9.11.2022

​​Talousvaliokunnan lausunto TaVL 53/2022, 15.11.2022

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 17/2022, 24.11.2022

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot

​​Ensimmäinen käsittely 29.11.2022:
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 147/2022 sisältyvien 1.-11. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely 2.12.2022:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 147/2022 sisältyvät 1.-11. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Aiheen aikaisempi käsittely

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta TS 47/2018.

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta U 37/2018.

Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä UJ 31/2018.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Kansainvälinen sääntely

Kansainvälisissä liikesuhteissa tapahtuvan ulkomaisiin virkamiehiin kohdistuvan lahjonnan torjuntaa koskeva yleissopimus (SopS 14/1999)

Lahjontaa koskeva siviilioikeudellinen yleissopimus (SopS 64/2004)

Korruption vastainen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus (SopS 56/2006)

Euroopan neuvoston korruptionvastainen yhteistyöverkosto GRECO. Council of Europe:
Group of States against Corruption, GRECO

Fifth evaluation round : preventing corruption and promoting integrity in central governments (top executive functions) and law enforcement agencies. Compliance Report Finland, December 2020.

Sääntely Euroopan unionissa

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta (EU) 2019/19​37

Tiivistelmä direktiivistä (EU) 2019/1937

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden

Direktiivin implementoinnista Ruotsissa:
Ökad trygghet för visselblåsare. Statens offentliga utredningar, SOU 2020:38.

Norja

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven), LOV-2005-06-17-62
– Katso 2 A luku

Direktiivin implementoinnista Norjan hallituksen sivuilla:
Direktiv om vern av varslere

Irlanti

Protected Disclosures Act No. 14 of 2014

Aiheeseen liittyvää aineistoa kirjaston kokoelmassa ja verkossa

​​Whistleblowing-kanavat ja opiskelijan oikeusturvaodotukset yliopistoissa / Jonna Kosonen, Niina Mäntylä, Laura Perttola, Annukka Jokipii. Referee-artikkeli, Oikeus 3/2022.
Oikeus-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa​

EU Whistleblower Protection Directive : Europe on Whistleblowing / Jan Tadeusz Stappers. Julkaisussa ERA Forum: scripta iuris europaei v. 22:no .1 (2021:Apr.)
ERA Forum -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Ökad trygghet för visselblåsare. Norstedts Juridik 2020. Statens offentliga utredningar, SOU 2020:38.
SOU 2020:38 -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

What makes effective whistleblowing : global comparative studies from the public and private sector / toim. Carmen R. Apaza ja Yongjin Chang. Palgrave Macmillan 2020.
Apazan (toim.) ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Towards common minimum standards for whistleblower protection across the EU / Emanuela Andreis. Julkaisussa European Papers Vol. 2019 4, no. 2.

Förslaget till visselblåsardirektiv – några observationer, särskilt i ljuset av arbetstagarens integritetsskydd / Mia Eklund. Referee-artikkeli JFT 6/2018.
JFT-julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Varsling – verdier og vern – Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet. NOU 2018:6.

Pilliinpuhaltajien asema Suomessa / Riku Neuvonen. Julkaisussa: Viestinnän muuttuva sääntely : viestintäoikeuden vuosikirja 2016 / toim. Päivi Korpisaari.
Korpisaaren (toim.) julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Korruptioepäilyistä ilmoittavien henkilöiden suojelu. Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 25/2016.

Hankkeen uutisointia

​Ilmoittajansuojelulaki voimaan – oikeuskanslerinvirastolle uusi tehtävä keskitettynä ulkoisena ilmoituskanavana​. Valtioneuvoston oikeuskanslerin tiedote 2.1.2023

Valvontaviranomaisten velvoitteet ilmoittajansuojelulain toimeenpanossa​. Oikeuskanslerin kirje 2.12.2022

Vierashuoneessa asianajaja Klaus Nyblin: Ilmoittajansuojelulaista saatiin lopulta korkeatasoinen hallituksen esitys – siirtymäaikaa koskevaa sääntelyä on kuitenkin vielä tarkennettava. Edilex-uutinen 23.9.2022

Väärinkäytöksistä ilmoittaville vahvempaa suojaa. Oikeusministeriön tiedote 19.9.2022

Arviointineuvosto: Ilmoittajansuojelulain esitysluonnoksessa tulisi kuvata selkeämmin ehdotetun sääntelyn merkittävimpiä vaikutuksia. Valtioneuvoston kanslian uutinen 9.5.2022

Vuotajille suojelua. Matti Rämö, Suomen Kuvalehti 4.3.2022
Suomen Kuvalehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Hallituksen esitys ilmoittajansuojasta myöhästyy. Oikeusministeriön tiedote 8.12.2021

Vierashuoneessa asianajaja Klaus Nyblin: Ilmoittajansuojelulaista on kehkeytynyt poikkeuksellisen vaativa valmistelutehtävä. Edilex-uutinen 22.11.2021

Whistleblowing-direktiivi edellyttää organisaatioita perustamaan ilmoituskanavan, mutta mitä se tarkoittaa käytännössä? Edilex-uutinen 20.9.2021
– Luettavissa Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa

Esitys uudeksi ilmoittajansuojelulaiksi lausunnolle. Oikeusministeriön tiedote 2.7.2021

Isompien yritysten pitää perustaa tänä vuonna EU:n vaatima ilmiantokanava – Puolustusvoimat sai ilmoituksia parkkipaikoista ja sukulaisen palkkaamisesta. Hannele Muilu, Yle uutiset 4.6.2021

Kohta jokainen uskaltaa puhaltaa pilliin. Merja Saarinen, Helsingin Sanomat 28.5.2021

Väärinkäytöksiä koskevaa ilmoituskanavaa valmistellaan. Valtiovarainministeriön uutiskirje 28.5.2021

EU vaatii pian organisaatioilta ilmoituskanavaa, jolla voidaan ilmoittaa väärinkäytöksistä – yritykset eivät tunne velvollisuutta kanavan tarjoamiseen. Simo Löytömäki, Helsingin Sanomat 6.5.2021

Whistleblower-direktiivi suojaa ilmoittajaa vastatoimilta. Tuomas Lehtonen, Lakimiesuutiset 3.11.2020

Ilmiantokanavat tulevat myös suomalaisille työpaikoille – poliisit ottivat jo varaslähdön: ensimmäisen vuoden saldo 211 ilmoitusta. Yrjö Hjelt, Yle Uutiset 6.8.2020

Työryhmä valmistelee väärinkäytöksistä ilmoittavien suojelua – lainsäädäntö saatettava ns. whistleblower-direktiivin edellyttämälle tasolle 17. joulukuuta 2021 mennessä. Edilex-uutinen 5.3.2020
– Luettavissa Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Työryhmä valmistelee väärinkäytöksistä ilmoittavien suojelua. Oikeusministeriön uutinen 4.3.2020

Ilmiantokanava kymmeneen tuhanteen suomalaisyritykseen? EU:n ehdotus rahanpesun kitkemiseksi järkyttää yrityksiä. Antti Parviala, Yle Uutiset 2.10.2018

Väärinkäytösten ilmoittajien suojelua halutaan vahvistaa EU:ssa. Oikeusministeriön tiedote 20.6.2018

Luxleaks-kohu vauhditti: EU haluaa lisätä tietovuotajien suojaa. Erja Tuomaala, Yle Uutiset 23.4.2018

Uskaltaako pilliin puhaltaa? Jussi-Pekka Aukia. Artikkeli julkaisussa Lakimiesuutiset 1/2017, s. 11–13

Muuta aineistoa

Whistleblowing International Network (WIN)

Whistleblowing International Network -verkoston alainen, direktiivin implementointia eri maissa seuraava sivusto: EU Whistleblowing Monitor

Whistleblowing-direktiivi edellyttää organisaatioita perustamaan ilmoituskanavan, mutta mitä se tarkoittaa käytännössä?​, blogi-kirjoitus, Anniina Nirhamo, Editan blogi 17.9.2021

Työoikeuden emeritusprofessori OTT, VTK Seppo Koskinen: Törkeää kunnianloukkausta mutta ei vainoamista – KKO:2020:30. Edilex-uutinen 27.1.2021
– Luettavissa Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Korruptiontorjunta.fi on oikeusministeriön verkkopalvelu, jonka kautta kansalaiset ja eri toimijat saavat puolueetonta ja faktapohjaista tietoa Suomessa esiintyvästä korruptiosta ja sen torjunnasta. ​​

Sisällöllinen toimitus: Eduskunnan kirjasto, sähköposti: kirjasto@eduskunta.fi, helmikuu 2021, päivitetty 4.1.2023