Yksityinen turvallisuusala


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 22/2014 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 22/2014
Hankkeen pohjalta annettu laki: 1085/2015

Hankkeen tausta

Yksityistä turvallisuusalaa koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäiseen vaiheeseen liittyvät lainmuutokset ovat tulleet voimaan 1.12.2010.

Uudistuksen toinen vaihe asetettiin 17.11.2011. Uudistuksen myötä nykyinen laki yksityisistä turvallisuuspalveluista korvataan uudella lailla. Samalla tehdään muutoksia eräisiin muihin lakeihin. Tavoitteena on selkeyttää turvallisuusalan eri toimijoiden toimintavaltuuksia, tarkentaa alan koulutusta ja valvontaa sekä kehittää poliisin ja turvallisuusyritysten välistä yhteistyötä.

Uudistuksen yhteydessä käydään läpi mm.

  • poliisin ja yksityisen turvallisuusalan välinen työnjako
  • vartijoiden ja järjestyksenvalvojien tehtävät ja toimivaltuudet
  • turvasuojaustoiminta ja sen lainsäädäntö
  • turvallisuuskonsultointi ja sen lainsäädäntö

Toisen vaiheen uudistuksista on tarkoitus antaa hallituksen esitys eduskunnalle kevätistuntokaudella 2014.

Yksityistä turvallisuusalaa koskevan lainvalmisteluhankkeen II vaihe. Sisäministeriö

Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista (1085/2015) tulee voimaan 1.1. 2017.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Suomessa turvallisuusalaa säädellään lain lisäksi myös asetuksin. Kokonaisuusuudistuksen ensimmäisessä vaiheessa valtioneuvosto antoi asetukset yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun valtioneuvoston asetuksen (534/2002) muuttamisesta (975/2010) ja turvallisuusalan neuvottelukunnasta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta (1125/2009). Sisäasianministeriö puolestaan antoi asetuksen vartijan voimankäyttökoulutuksesta ja voimankäyttökouluttajan koulutuksesta (1121/2010).

Yksityistä turvallisuusalaa koskevan lainsäädännön kokonaisuudistuksen toisen vaiheen asettaminen, SM066:00/2011, 17.11.2011

Toisen vaiheen toimikautta jatkettiin 5.6.2013: Yksityistä turvallisuusalaa koskevan lainsäädäntöhankkeen II vaihe: hankkeen toimikauden jatkaminen

Toisen vaiheen luonnos hallituksen esitykseksi lähetettiin lausuntokierrokselle 3.1.2013: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Käsittely eduskunnassa

Uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa eduskunta käsitteli hallituksen esitystä HE 239/2009 järjestyslain 22 §:n, järjestyksenvalvojista annetun lain ja yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta.

Kirjallinen kysymys KK 330/2012: Järjestyshäiriöiden torjunta urheilutapahtumissa ja yksityistä turvallisuusalaa koskevan lainsäädännön uudistaminen (Mauri Mäntymaa)

Kirjallinen kysymys KK 842/2013: Sairaalaturvallisuus ja hoitohenkilökunnan sekä vartijan tai järjestyksenvalvojan voimankäyttö- ja kiinniotto-oikeudet. (Ville Vähämäki)

Hallituksen esitys HE 22/2014 eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annettiin eduskunnalle 3.4.2014.

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 57/2014 valmistui 6.3.2015. Hallintovaliokunta ehdotti, että 3.–15. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja lisäksi hyväksytään uusi 16. lakiehdotus. Perustuslakivaliokunta oli 23.9.2014 antanut asiasta lausunnon PeVL 22/2014.

Ensimmäinen käsittely päättyi 9.3.2015, PTK 167/2014. Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Toinen käsittely päättyi 12.3.2015, PTK 172/2014. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Säätely Euroopan unionissa

Euroopan unionin komission tavoitteena on kehittää eurooppalaisten turvallisuusyritysten toimintaa. Vuonna 2012 komissio julkaisi toimintaohjelman Action Plan for an Innovative and Competitive Security Industry COM 2012 417 final, jonka tarkoituksena on parantaa eurooppalaisten turvallisuusyritysten toimintaa esimerkiksi yhteisillä ohjeilla, standardeilla ja turvateknologioilla. Tavoitteena on myös luoda yhtenäinen arviointi- ja sertifiointijärjestelmä eurooppalaisille turvateknologioille.

Yksityisten turvayritysten toimintaa ohjaavat Euroopan unionin säädökset palveluiden vapaasta tarjonnasta, sijoittautumisvapaudesta sekä tavaroiden ja työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta. Kansallisten lainsäädäntöjen yhtenäistämistä yksityisten turvapalveluiden osalta ei tällä hetkellä tavoitella Euroopan unionissa.

Confederation of European Security Services valvoo yksityisen turvallisuusalan etuja Euroopan unionissa. Järjestön sivuilla on mm. vertailevaa aineistoa eurooppalaisista turva-alan yrityksistä ja aiheeseen liittyviä eurooppaoikeuden oikeustapauksia.

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Ruotsissa yksityisten vartioimisliikkeiden toimintaa säädellään vartioimisliikkeistä annetulla lailla, Lag (1974:191) om bevakningsföretag, ja vartioimisliikkeistä annetulla asetuksella: Förordning (1989:149) om bevakningsföretag.

Tämän lisäksi Ruotsissa on säädetty myös lait järjestyksenvalvojista, Lag (1980:578) om ordningsvakter, ja suojeluvartioinnista, Lag (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar. Suojeluvartijoiden toimintavaltuudet ovat järjestyksenvalvojia suuremmat. He vartioivat yhteiskunnalle tärkeitä laitoksia ja voivat mm. tutkia ihmisten henkilöllisyyksiä ja tarkastaa kulkuneuvoja.

Norja

Norjan vartioimisliikkeitä koskeva laki: Lov om vaktvirksomhet (vaktvirksomhetsloven)

Tanska

Tanskan vartioimisliikkeitä koskeva laki: Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Kuullaanko kuultavaa? : empiirinen analyysi lausuntojen vaikutuksesta hallituksen esitykseen laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista / Anssi Keinänen, Jyri Paasonen. 2015, 20 s.
– Luettavissa Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Yksityiseen turvallisuusalaan vaikuttavat muutostekijät – Kansainvälisten tutkijoiden näkemyksiä yksityisen turvallisuusalan tulevaisuudesta / Teemu Santonen. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, 2014, 39 s.

Ennakointitutkimus yksityisen turvallisuusalan sääntelyn tulevaisuudesta / Teemu Santonen, Jyri Paasonen. 2014, 20 s.
– Luettavissa Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Yksityisen turvallisuusalan kehittyminen tulevaisuusajattelun näkökulmasta / Lehtinen, Antti-Jussi. 2014, 59 s. Opinnäytetyö, Laurea-ammattikorkeakoulu.

Yksityisen turvallisuusalan sääntelyn toimivuus – empiirisiä oikeustutkimuksia yksityisestä turvallisuusalasta / Jyri Paasonen. [Helsinki] : Suomen Turvallisuusosaaminen, 2014. 153 s. Väitöskirja, Itä-Suomen yliopisto.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Arvio säädösehdotuksesta yksityisistä turvallisuuspalveluista lainvalmistelun laadun ja keskeisten ehdotusten kannalta / Jyri Paasonen, Anssi Keinänen. 2013, 24 s.
– Luettavissa Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Sääntelyn toimivuudesta vartiomisliike-, järjestyksenvalvonta- ja turvatarkastustoiminnassa / Jyri Paasonen. 2013, 22 s.
– Luettavissa Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Poliisi ja yksityinen turvallisuusala julkisen vallan käyttäjänä​ / Anna-Kaisa Heinämäki. 2013, 90 s. Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto.

The Socio-Economic added Value of Private Security Services in Europe / CoESS, Confederation of European Security Services, APROSER Asociación Profesional de Compañias Privadas de Servicios de Seguridad, Marc Cools. 2013, 28 s.

Yksityisen turvallisuusalan toimijoiden näkemyksiä turvasuojaustoiminnan sääntelystä / Jyri Paasonen, Vesa Ellonen, Mika Sutela. Lakimies 2012/7–8, s. 1214–1225.
Lakimies -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Yksityisen turvallisuusalan sääntelyn kehittämistarpeet / Jyri Paasonen, Mika Sutela, 2012, 28 s.
– Luettavissa Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista – lain valmistelu ja yleisen edun käsite / Osmo Ilmari Timonen. 2011, 131 s. Pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto.

Vartijat ja järjestyksenvalvojat julkisen vallan käyttäjinä / Timo Kerttula. 2010, 458 s. Väitöskirja, Helsingin yliopisto.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Yksityinen turvallisuusala turvallisuuspalveluiden tuottajana – selvitystyö yksityisen turvallisuusalan toimijoista, toimivaltuuksista ja toimintaympäristöstä / Anna-Kaisa Heinämäki. 2009, 139 s. Poliisin ylijohdon julkaisusarja.
– julkaisun saatavuus tarkistettavissa Finna.fi-hakupalvelussa

Private security, public order : the outsourcing of public services and its limits / Simon Chesterman and Angelina Fisher. Oxford University Press, 2009, 247 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

sisällöllinen toimitus: Timo Turja, maaliskuu 2014, päivitetty 29.9.2015
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi