Siviilitiedustelu


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 202/2017 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 202/2017
Hankkeen pohjalta annetut lait: 581/2019 ja 582/2019
Muut annetut lait: 583/2019–585/2019
Katso myös: Tiedustelulait-tietopaketti

​Hankkeen tausta

Tavoitteena oli valmistella siviilitiedustelua koskevat keskeiset säännökset ja näin parantaa suojelupoliisin tiedonhankintaa poliisin tehtäviin liittyvistä vakavista kansainvälisistä uhista siten, että suojelupoliisilla on toimivaltuudet ulkomaan henkilötiedusteluun ja tietojärjestelmätiedusteluun sekä tietoliikennetiedusteluun. Valmistelu voitiin tarvittaessa toteuttaa myös vaiheittain ottaen huomioon perustuslaista nykyisin johtuvat mahdolliset rajoitukset.

Yrityksiä ei velvoitettu asentamaan palveluihinsa takaportteja tai luovuttamaan viranomaisille salausavaimia.

Tehtävänä oli laatia ehdotus hallituksen esitykseksi, jolla luotiin säädösperusta ulkomaan henkilötiedustelulle, tietojärjestelmätiedustelulle ja tietoliikennetiedustelulle. Sisäministeriö selvitti ja arvioi suojelupoliisin salaisten tiedonhankintakeinojen toimivuutta ja riittävyyttä sekä erilaisia tiedustelutiedon hankintakeinoja vaihtoehtoineen. Samassa yhteydessä valmisteltiin muut tarvittavat ehdotukset hankkeeseen liittyvän lainsäädännön muutoksiksi.

Sotilastiedustelun ja samanaikaisesti sisäministeriössä valmisteltavana olevien siviilitiedustelua koskevien säännösten tuli olla keskenään yhteen sovitettuja.

Eduskunta hyväksyi 11.3.2019 lain poliisilain muuttamisesta (581/2019), lain tietoliikennetiedustelusta siviilitiedustelussa (582/2019), lain poliisin hallinnosta annetun lain 10 ja 15 a §:n muuttamisesta (583/2019), lain henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta (584/2019) ja lain esitutkintalain 2 luvun 1 §:n ja 9 luvun 6 §:n muuttamisesta (585/2019). Lait astuivat voimaan 1.6.2019.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Sisäministeriö asettanut hankkeen valmistelemaan ehdotukset siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi. Sisäministeriö, asettamispäätös 1.10.2015. Hankkeen SM047:00/2015 toimikausi on 1.10. 2015–28.2.2017.

Siviili- ja sotilastiedustelua sekä luottamuksellisen viestin suojaa koskevan perustuslakisääntelyä arvioivan hankkeen parlamentaarinen seurantaryhmä. Sisäministeriö, asettamispäätös 11.12.2015.

Tiedustelulaki kirvoitti laajasti lausuntoja, palaute pääosin myönteistä. Sisäministeriön tiedote 11.7.2017.

Siviilitiedustelulainsäädännön valmistelu. Sisäministeriö

Siviilitiedustelulainsäädäntö : siviilitiedustelulakityöryhmän mietintö. Sisäministeriön julkaisu 8/2017.

Lausunto mietinnöstä Siviilitiedustelulainsäädäntö. Tietosuojavaltuutetun toimisto 1.6.2017.

Siviilitiedustelulainsäädäntö : lausuntotiivistelmä. Sisäministeriön julkaisu 21/2017

Hallituksen esitysluonnos siviilitiedustelulaiksi 8.12.2017.

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi siviilitiedustelulaista Lainsäädännön arviointineuvosto 21.12.2017

​Käsittely eduskunnassa

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko VNS 6/2016

Kirjallinen kysymys KK 314/2015 digitaalisen tiedustelutoiminnan ajantasaisuudesta / Esko Kiviranta (kesk)

Kirjallinen kysymys KK 336/2016 terrorismintorjunnan resursseista / Wille Rydman (kok)

Kirjallinen kysymys KK 155/2017 tiedustelutoiminnan resursseista / Jani Mäkelä (ps)

Hallituksen esitys HE 202/2017 eduskunnalle siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi.

Lähetekeskustelussa 20.2.2018 asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, ulkoasiainvaliokunnan, tarkastusvaliokunnan, lakivaliokunnan, liikenne- ja viestintävaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.

Tarkastusvaliokunnan lausunto TrVL 3/2018, 10.4.2018

Ulkoasiainvaliokunnan lausunto UaVL 5/2018, 31.5.2018

Liikennevaliokunnan lausunto LiVL 26/2018, 18.10.2018

Puolustusvaliokunnan lausunto PuVL 16/2018, 6.11.2018

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 35/2018, 15.11.2018

Lakivaliokunnan lausunto LaVL 32/2018, 9.1.2019

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 30/ 2018, 6.2.2019

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot 

Ensimmäinen käsittely 15.2.2019
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 75/2018, 27.2.2019

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 36/2018, 1.3.2019

Ensimmäisen käsittelyn jatkaminen 7.3. ja 8.3.2019:
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 202/2017 sisältyvien 1.–8.lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 9. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

Toinen käsittely 11.3.2019:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 202/2017 sisältyvät 1.–8. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 9. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen, ks. Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 36/2018 (pdf) s. 160–161.

Asian käsittely päättyi.​

Kansainvälinen vertailu

Kansainvälinen vertailu Siviilitiedustelulakityöryhmän Siviilitiedustelulainsäädäntö mietinnössä s. 52–83.

Ruotsi

Förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning, SOU 2018:30

Norja

Lov om etterretningstjenesten, 1998-03-20 n​r. 11​

Instruks om etterretningsstjenesten, 2001-08-31 n​r. 1012​

Instruks om samarbeidet mellom Etterretningstjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste, 2006-10-13, nr .1151

Lov om politiet (politiloven), 1995-08-04 nr.53 Luku IIIa

Digitalt grenseforsvar (DGF). Lysne II-utvaget. 2016. Komiteanmietintö, sisältää kansainvälisen vertailun

Tanska

Lov om Forsvarets Efterretningstjeneste lov, nr. 602 af 12. juni 2013

Saksa

Gesetz zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses (Artikel 10-Gesetz - G 10) 26.06.2001​