Sotilastiedustelu


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 203/2017 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 203/2017
Hankkeen pohjalta annettu laki: 590/2019
Muut annetut lait: 591/2019–593/2019
Katso myös: Tiedustelulait-tietopaketti

Hankkeen tausta

Sotilastiedustelulainsäädäntöä valmisteleva työryhmä luovutti mietintönsä puolustusministeri Jussi Niinistölle 19. huhtikuuta 2017. Työryhmä esitti mietinnössään, että säädetään laki sotilastiedustelusta. Esityksen tavoitteena oli saattaa puolustusvoimien tiedustelua koskeva lainsäädäntö ajan tasalle sekä täyttää perustuslaista ja Suomea sitovista kansainvälisistä velvoitteista johtuvat vaatimukset.

Puolustusvoimien lakisääteisten tehtävien hoitaminen edellytti tiedustelua ja sotilastiedustelu on keskeinen osa Suomen puolustusvalmiutta. Sotilastiedustelun tarkoituksena on seurata turvallisuusympäristön kehitystä ja tuottaa tietoa vallitsevasta tilanteesta ylimmän turvallisuuspoliittisen johdon ja sotilaallisen päätöksenteon tueksi. Sotilastiedustelu antaa ennakkovaroituksen Suomeen kohdistuvasta sotilaallisesta uhkasta. Lisäksi sotilastiedustelu tukee kansainvälisiin operaatioihin liittyvää päätöksentekoa sekä suomalaisten joukkojen toimintaa ja omasuojaa.

Eduskunta hyväksyi 11.3.2019 lain sotilastiedustelusta (590/2019), lain puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta (591/2019), lain sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain muuttamisesta (592/2019) ja lain tuloverolain 92 b §:n muuttamisesta (593/2019). Lait tulevat voimaan 1.6.2019.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Suomen kyberturvallisuusstrategia. Valtioneuvoston periaatepäätös 24.1.2013

Kansallisen lainsäädännön kehittämistä turvallisuusviranomaisten tiedonhankintakyvyn parantamiseksi kybertoimintaympäristön uhkista valmisteleva työryhmä, PLM004:00/2013. Hanke asetettiin 13.12.2013. Hanke oli voimassa 1.1.2014–31.12.2014

Suomalaisen tiedustelulainsäädännön suuntaviivoja : tiedonhankintalakityöryhmän mietintö = Riktlinjer för en finsk underrättelselagstiftning : betänkande av arbetsgruppen för en informationsanskaffningslag. Tiedonhankintalakityöryhmä. Helsinki : Puolustusministeriö, 2015.

Tiedonhankintalakityöryhmä luovutti mietintönsä puolustusministeri Carl Haglundille. Puolustusministeriön tiedote 14.1.2015

Sotilastiedustelulainsäädännön valmistelu. Puolustusministeriö 

Ehdotus sotilastiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi. Förslag till lagstiftning om militär underrättelseverksamhet. Puolustusministeriön työryhmän mietintö 2017

Lausunto ehdotuksesta sotilastiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi (työryhmän mietintö). Tietosuojavaltuutetun toimisto 28.6.2017 

Sotilastiedustelun perusteet. Puolustusministeriö, Tiedustelumietintöjen luovutustilaisuus 19.4.2017. Sotilastiedustelu-esitys 

Sotilastiedustelulainsäädäntö lausuntotiivistelmä. Puolustusministeriö 7.9.2017

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi sotilastiedustelulaista Lainsäädännön arviointineuvosto 21.12.2017

​Käsittely eduskunnassa

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko VNS 6/2016

Valtioneuvoston selvitys UTP 2/2013 valtioneuvoston periaatepäätöksestä Suomen kyberturvallisuusstrategiasta.

Valtioneuvoston selvitys E 16/2013 komission yhteisestä tiedonannosta Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle Euroopan unionin kyberturvallisuusstrategia: Avoin, turvallinen ja vakaa verkkoympäristö.

Valtioneuvoston selvitys UTP 26/2013 Suomen kyberstrategian toimeenpano – ajankohtaiskatsaus.

Kirjallinen kysymys KK 314/2015 digitaalisen tiedustelutoiminnan ajantasaisuudesta / Esko Kiviranta (kesk)

Kirjallinen kysymys KK 336/2016 terrorismintorjunnan resursseista / Wille Rydman (kok)

Kirjallinen kysymys KK 155/2017 tiedustelutoiminnan resursseista / Jani Mäkelä (ps)

Hallituksen esitys HE 203/2017 eduskunnalle laiksi sotilastiedustelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Lähetekeskustelussa 20.2.2018 asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, ulkoasiainvaliokunnan, tarkastusvaliokunnan, hallintovaliokunnan, lakivaliokunnan ja liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto.

Tarkastusvaliokunnan lausunto TrVL 4/2018, 10.4.2018.

Ulkoasiainvaliokunnan lausunto UaVL 6/2018, 31.5.2018.

Liikennevaliokunnan lausunto LiVL 27/2018, 18.10.2018.

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 36/2018, 15.11.2018.

Hallintovaliokunnan lausunto HaVL 42/2018, 18.12.2018.

Lakivaliokunnan lausunto LaVL 31/2018, 9.1.2019.

Puolustusvaliokunnan mietintö PuVM 4/2018, 31.1.2019

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot 

Ensimmäinen käsittely 15.2.2019
Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 76/2018, 27.2.2019

Puolustusvaliokunnan mietintö PuVM 9/2018, 1.3.2019

Ensimmäisen käsittelyn jatkaminen 7.3. ja 8.3.2019:
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 203/2017 sisältyvien 1.–3. ja 5.lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen HE 203/2017 sisältyvän 4.lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely 11.3.2019:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 203/2017 sisältyvät 1.–3. ja 5. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen HE 203/2017 sisältyvän 4. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen:
Eduskunta edellyttää, että puolustusministeriö antaa puolustusvaliokunnalle selvityksen uuden sotilastiedustelua koskevan sääntelyn toimivuudesta vuoden 2020 loppuun mennessä.

Asian käsittely päättyi.

​Kansainvälinen vertailu

Kansainvälinen vertailu Ehdotus sotilastiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi -mietintö s. 77–98.

Ruotsi

Lag om försvarsunderrättelseverksamhet, 2000:130

Förordning om underrättelseverksamhet, 2000:131

Lag om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet, 2008:717

Förordning om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet, 2008:923

Lag om Försvarsunderrättelsedomstol, 2009:966

Lag om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet, 2007:259

Norja

Lov om etterretningstjenesten, 1998-03-2​0 nr. 11​

Instruks om etterretningsstjenesten, 2001-08-31 nr. 1012 

Tanska

Lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) 12.6.2013, nr 602 af 12/06/2013

Alankomaat

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002​