Tiedustelutoiminnan valvonta


Säädöshanke ei ole enää vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 199/2017 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 199/2017
Hankkeen pohjalta annettu laki: 121/2019
Katso myös: Tiedustelulait-tietopaketti

Hankkeen tausta

Oikeusministeriö asetti 17.10.2016 työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella parlamentaarisen seurantaryhmän ohjauksessa tarpeellinen lainsäädäntö siviili- ja sotilasviranomaisten tiedustelutoiminnan valvonnan järjestämiseksi. Valvontajärjestelmän tuli muodostua sekä parlamentaarisesta valvonnasta että laillisuusvalvonnasta vastaavasta viranomaisesta. Työryhmän tuli laatia ehdotuksensa hallituksen esityksen muotoon. Eduskunnan pääsihteeri asetti 23.12.2016 eduskunnan kanslian sisäisen työryhmän valmistelemaan tiedustelutoiminnan parlamentaarista valvontaa koskevaa sääntelyä.

Oikeusministeriö tarkisti 9.2.2017 oman työryhmänsä asettamispäätöstä siten, että työryhmän tehtävä rajattiin tiedustelutoiminnan laillisuusvalvontaa koskevan sääntelyn valmisteluun. Eduskunnan kanslian työryhmän työn valmistuttua ehdotukset sovitettiin yhteen asianmukaisella tavalla. Työryhmä ehdotti tiedustelutoiminnan valvonnasta annettavan lain säätämistä.

Tiedustelutoiminnan laillisuusvalvonnasta huolehtii uusi viranomainen, tiedusteluvaltuutettu. Tiedusteluvaltuutettu toimii tietosuojavaltuutetun toimiston yhteydessä ja olisi toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton. Valtuutetun tehtävänä on valvoa tiedustelumenetelmien käytön lainmukaisuutta sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista tiedustelutoiminnassa. Tiedusteluvaltuutetulla on vahva asema ja tehokkaat toimivaltuudet laillisuusvalvonnassa. Lisäksi laissa huolehditaan yksilön oikeusaseman turvaamisesta tiedustelutoiminnan laillisuusvalvonnassa.

Tiedustelutoiminnan parlamentaarista valvontaa harjoittaa eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokunta. Tiedusteluvalvontavaliokunta on uusi eduskunnan erikoisvaliokunta. Tämän uudentyyppisen valiokunnan perustaminen edellytti eduskunnan työjärjestyksen muuttamista, jota ehdotettiin erillisellä eduskunnan puhemiesneuvoston ehdotuksella.

Eduskunta hyväksyi 20.12.2018 lain tiedustelutoiminnan valvonnasta (121/2019)
ja lain valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta (122/2019)  ja ne astuivat voimaan 1.2.2019.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Oikeusministeriön hanke Turvallisuusviranomaisten tiedustelutoiminnan valvonnan järjestämiseksi, OM026:00/2016

Suomalaisen tiedustelulainsäädännön suuntaviivoja : tiedonhankintalakityöryhmän mietintö = Riktlinjer för en finsk underrättelselagstiftning : betänkande av arbetsgruppen för en informationsanskaffningslag. Tiedonhankintalakityöryhmä. Helsinki : Puolustusministeriö, 2015.

Tiedustelun parlamentaarinen valvonta -työryhmän mietintö valmistui. Eduskunnan tiedote 29.5.2017

Tiedustelun parlamentaarinen valvonta-työryhmän mietintö. Eduskunnan kanslia 29.5.2017

Tiedustelutoiminnan valvonta : työryhmän mietintö. Oikeusministeriön Mietintöjä ja lausuntoja 18/2017

Lausunto mietinnöstä Tiedustelutoiminnan valvonta 22.6.2017. Tietosuojavaltuutetun toimisto

Lausuntotiivistelmä ”Tiedustelutoiminnan valvonta. Työryhmän mietintö”. Oikeusministeriö 6.9.2017

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi tiedustelun valvonnasta Lainsäädännön arviointineuvosto 21.12.2017 

​Käsittely eduskunnassa

Hallituksen esitys HE 199/2017 eduskunnalle laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta ja laiksi valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta.

Lähetekeskustelussa 20.2.2018 asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle tarkastusvaliokunnan, hallintovaliokunnan, lakivaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.

Tarkastusvaliokunnan lausunto TrVL 2/2018, 10.4.2018.

Puolustusvaliokunnan lausunto PuVL 8/2018, 30.5.2018.

Lakivaliokunnan lausunto LaVL 27/2018, 15.11.2018

Hallintovaliokunnan lausunto HaVL 36/2018, 29.11.2018

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 9/2018, 14.12.2018  

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot 

Ensimmäinen käsittely 17.12.2018:
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 199/2017 sisältyvien 1.–2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Toinen käsittely 20.12.2018:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 199/2017 sisältyvät 1.–2. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Kansainvälinen vertailu

Kansainvälinen vertailu Tiedustelun parlamentaarinen valvonta-työryhmän mietintö s. 11–14 sekä Tiedustelutoiminnan valvonta : työryhmän mietintö s. 28–41

Kansainväliset sopimukset: Euroopan ihmisoikeussopimuksen 63/1999 8.artiklassa käsitellään yksityiselämän suojaa ja 13.artiklassa oikeussuojakeinoja.

Euroopan unionin perusoikeuskirja 2012/C 326/02, 7.artiklassa käsitellään yksityiselämää ja 51.artiklassa perusoikeuksia.

Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälinen yleissopimus 8/1976. Yksityisyyden suojaa käsitellään 17. artiklassa. 

Ruotsi

Förordning med instruktion för Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten, 2009:969

Norja

Lov om kontroll med etterretnings-, overvåknings- og sikkerhetstjeneste,
1995-02-03 nr. 07

Tanska

Lov om Forsvarets Efterretningstjeneste, nr. 604 af 12. juni 2013

Lov om etablering af et udvalg om forsvarets og politiets efterretningstjenester,
nr. 378 af 6. juli 1988

Surveillance by intelligence services: fundamental rights safeguards and remedies in the EU: Mapping Member States’ legal frameworks, 2015. European Union Agency for fundamental rights​