​Oikeudelliset verkkopalvelut

Oikeudellisiin verkkopalveluihin on sähköiseen muotoon koottu oikeudellisia informaatiolähteitä, jotka antavat tietoa oikeuslähteiden sisällöstä. Tyypillisesti oikeudellisissa verkkopalveluissa on säädöksiä, valtiosopimuksia, oikeuskäytäntöä ja hallituksen esityksiä.

Kaupallisesti tuotetuissa palveluissa on mukana myös oikeuskirjallisuutta, oikeudellisia uutisia ja erilaisia tiedonhakua helpottavia tietokantoja ja sähköisiä työkaluja. Sähköisessä muodossa olevat aineistot, aineistojen systemaattinen järjestäminen tietokantoihin sekä aineistojen ja tietokantojen väliset viittaukset ja linkitykset mahdollistavat tehokkaan tiedonhaun oikeudellisissa verkkopalveluissa.

Keskeisiä kotimaisia oikeudellisia verkkopalveluja ovat Finlex, Edilex, Suomen Laki -hakupalvelu ja Fokus. Kirjaston henkilökunta opastaa oikeudellisten verkkopalvelujen käytössä. Järjestämme myös koulutusta näiden palvelujen käytöstä.

​Finlex

Finlex on kaikille avoin ja maksuton oikeusministeriön ylläpitämä verkkopalvelu. Palvelun eri osiot sisältävät lainsäädäntöä, oikeuskäytäntöä, viranomaisaineistoa, valtiosopimuksia ja hallituksen esityksiä. Perusajatuksena Finlexissä on turvata kaikille kansalaisille maksuton pääsy oikeudellisiin perustietovarantoihin. Painopiste on nimenomaan virallisaineistossa, esimerkiksi oikeudellista kommentaarikirjallisuutta palvelussa ei ole. Finlexin periaate on neutraalisuus ja sen takia lakiteksteihin ei myöskään ole liitetty oikeustapaus- ja kirjallisuusviittauksia, kuten on tehty kaupallisissa palveluissa.

Lainsäädäntö-osiossa on alkuperäisten ja ajantasaisten säädösten tietokannat, sähköinen säädöskokoelma, säädösmuutosrekisteri sekä kokoelma säädöskäännöksiä. Finlexissä julkaistaan valikoima säädöksiä ajantasaisena. Kaikista säädöksistä ei Finlexissä kuitenkaan ole saatavissa ajantasaista versiota. Finlexin viranomaiset-osiossa julkaistaan ministeriöiden ja viranomaisten määräyksiä ja ohjeita. Viranomaiset-osiossa on myös työehtosopimuksia. Työehtosopimukset eivät ole viranomaissäädöksiä, mutta niiden ohjaava merkitys on kuitenkin suuri.

Finlexin oikeuskäytäntöä-osiossa on korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisutietokantojen lisäksi myös valikoima hovioikeuksien ja hallinto-oikeuksien ratkaisuja sekä Markkinaoikeuden, Työtuomioistuimen, Vakuutusoikeuden ja Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuja tietokannassa ilmoitettujen vuosien mukaisesti. Ainutlaatuista Finlexissä on mm. Oikeuskäytäntö kirjallisuudessa -tietokanta, johon on koottu oikeustapauksia koskevat viittaukset kotimaisessa oikeuskirjallisuudessa.

​Edilex

Edilex on Edita Publishing Oy:n ylläpitämä kaupallinen oikeudellinen verkkopalvelu. Eduskunnan kirjastolla on lisenssi palveluun ja Edilexiä voi käyttää eduskunnan lähiverkossa Eduskunnan kirjaston tiloissa. Edilex-palvelussa on virallisaineistojen lisäksi oikeuskirjallisuutta ja oikeudellista uutisaineistoa. Edilexin ajantasaisissa säädöksissä on linkitys muuhun aineistoon, esimerkiksi oikeustapauksiin ja kirjallisuuteen. Edilexissä on mahdollista hakea myös tiettyjen säädösten aikaisempia ajantasaisia versioita. 

Edilexin Lakirjastossa julkaistaan mm. tärkeimmät oikeudelliset aikakausijulkaisut ja erilaisia asiantuntija-kirjoituksia. Osiossa Esityöt on hallituksen esityksiä, valiokuntamietintöjä, ministeriöiden julkaisuja ja niin sanottu Ilkka Saraviita -tietokanta. Tästä tietokannasta on mahdollista kätevästi hakea esille tiettyyn perustuslain pykälään liittyvä perustuslakivaliokunnan mietinnöt ja lausunnot.

​Suomen Laki -hakupalvelu

Suomen Laki -hakupalvelu on Alma Talent Pron ylläpitämä kaupallinen oikeudellinen verkkopalvelu. Eduskunnan kirjastolla on lisenssi palveluun ja sitä voi käyttää eduskunnan lähiverkossa Eduskunnan kirjaston tiloissa. Suomen Laki -hakupalvelu hyödyntää painetun lakikirjan mukaista signum-jaottelua. Palvelusta löytyy kaikki Suomessa voimassa oleva lainsäädäntö ajantasaisena. Osaan säädöksistä on käytössä niin sanottu aikakone-palvelu, jonka avulla voi tarkastella tietyn säädöksen sanamuotoa halutulta ajankohdalta.

Säädösten lisäksi Suomen Laki -hakupalvelussa on myös oikeuskäytäntöä ja esitöitä. Suomenlaki.com-palvelussa on oikeuskirjallisuusviitteitä. Näistä viitteistä on linkitys Alma Talent Pron verkkokirjahyllyyn, jossa oikeuskirjallisuus on luettavissa kokotekstinä. Eri aineistojen väliset linkitykset ovat hyvät.

Alma Talent Pron Fokus-palvelu

Fokus on kaupallinen oikeudellinen verkkopalvelu, jonka omistaja on Alma Talent Pro. Eduskunnan kirjastolla on lisenssi palveluun ja sitä voi käyttää kirjaston asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa. Juridista aineistoa sisältyy lähinnä Juridiikkafokus ja Verotusfokus -kokonaisuuksiin. Juridiikkafokuksen perustana on oikeuskirjallisuus, erityisesti Oikeuden perusteokset -sarja. Teksteistä on linkit Suomen Laki -hakupalvelun säädöksiin.