​Avioliittolain muutoksen edellyttämät lainmuutokset

​Hallituksen esitys

Kansalaisaloitteen M 10/2013 eduskuntakäsittelyssä ilmeni, että avioliittolain muuttamisella sukupuolineutraaliksi on muuhun lainsäädäntöön heijastusvaikutuksia, joita oli tarpeen vielä selvittää. Tämän vuoksi eduskunta antoi avioliittolain hyväksyessään lausuman, jossa se edellytti, että hallitus valmistelee viivytyksettä esityksen tasa-arvoisen avioliittolain edellyttämistä muutoksista tarvittaviin muihin lakeihin. Tarkoituksena oli, että tällaiset myöhemmin hyväksyttävät lainmuutokset tulevat voimaan samaan aikaan avioliittolain muutoksen kanssa.

Hallituksen esitys HE 65/2015 eräiksi avioliittolain muutoksen edellyttämiksi lainmuutoksiksi annettiin eduskunnalle 15.10.2015. Esityksessä ehdotettiin avioliittolain muutoksesta johtuvia välttämättömiä tarkistuksia avioliittolakiin (234/1929), rekisteröidystä parisuhteesta annettuun lakiin (950/2001), väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annettuun lakiin (661/2009), transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annettuun lakiin (563/2002), uskonnonvapauslakiin (453/2003) ja hedelmöityshoidoista annettuun lakiin (1237/2006). Ehdotetut muutokset ovat seurausta jo vahvistetusta lainmuutoksesta, jolla avioliittolain säännökset muutettiin sukupuolineutraaliin muotoon. Hallituksen esityksessä on kyse edellä mainitun eduskunnan lausuman toteuttamisesta.

Esityksen mukaan rekisteröidyn parisuhteen voisi muuttaa ilmoituksella avioliitoksi ja uusien parisuhteiden rekisteröinnistä luovuttaisiin. Transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetusta laista puolestaan poistettaisiin edellytys, jonka mukaan sukupuolen vahvistamista pyytävä henkilö ei saa olla avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa.

Lähetekeskustelu käytiin 22.10.2015 ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

​Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta antoi 11.12.2015 mietinnön LaVM 7/2015.

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy muuttamattomina hallituksen esitykseen sisältyvät 1. ja 3.–6. lakiehdotuksen ja että eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen sisältyvän 2. lakiehdotuksen.

Valiokunnan mietintöön sisältyi vastalause lakiehdotusten hylkäämisestä. Vastalausetta kannattivat Antero Laukkanen ja Laura Huhtasaari.

Täysistuntokäsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä 10.2.2016 hallituksen esitykseen sisältyvien 1.–6. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Eduskunnan tiedote: Avioliittolain muutos ensimmäisessä käsittelyssä

Toinen käsittely pidettiin 16.2.2016 ja 17.2.2016Äänestyksessä  17.2.2016 eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 1.–6. lakiehdotuksen äänin jaa 106, ei 42, poissa 51. 
Eduskunnan tiedote: Eduskunta hyväksyi uudistetun avioliittolain edellyttämät lakimuutokset

Päätös: Laki avioliittolain muuttamisesta (249/2016), Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain muuttamisesta (250/2016), Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 13 §:n muuttamisesta (251/2016), Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamisesta (252/2016), Laki uskonnonvapauslain 3 §:n muuttamisesta (253/2016), Laki hedelmöityshoidoista annetun lain 2 §:n muuttamisesta (254/2016).