Norja – oikeudellisia tiedonlähteitä

Norja on edustuksellinen demokratia ja valtiomuodoltaan kuningaskunta. Ylin poliittinen elin on lainsäädäntövaltaa käyttävä parlamentti eli Stortinget. Stortingetin (Suurkäräjät) 169 edustajaa valitaan joka neljäs vuosi järjestettävissä vaaleissa. Perustuslain mukaan toimeenpanovalta kuuluu kuninkaalle, mutta käytännössä toimeenpanovaltaa käyttää hallitus. Tuomiovalta kuuluu riippumattomille tuomioistuimille. Norjan perustuslaki vuodelta 1814 on yksi maailman vanhimpia kirjallisia yhä käytössä olevia perustuslakeja. Maassa on kaksi kielimuotoa, bokmål ja nynorsk, joilla viralliset asiakirjat julkaistaan.

Norja kuuluu Euroopan talousalueeseen. ETA-jäsenenä maa implementoi merkittävän osan EU-lainsäädännöstä.

Eduskunnan kirjastossa kokoelmassa on virallisaineistoa ja oikeuskirjallisuutta. Keskeinen juridinen tietokanta, Lovdata, on vapaasti verkossa saatavilla. Palvelussa on esimerkiksi säädöksiä, oikeustapauksia, valtiosopimuksia ja työehtosopimuksia.

​Perustuslaki

Norjan perustuslaki allekirjoitettiin vuonna 1814 Eidsvoldissa.

Kongeriket Norges Grunnlov (LOV-1814-05-17)

Tietoa perustuslaista Stortinget: Grunnloven

Valikoima valtiosääntöoikeudellista kirjallisuutta

Grunnloven : historisk kommentarutgave 1814–2020 / Ole Mestad, Dag Michalsen (red.). Oslo, Universitetsforlaget, 2021.
Mestadin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Statsrett : kort forklart / Benedikte Moltumyr Høgberg. Oslo, Universitetsforlaget, 2020.
Høgbergin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Grunnloven vår : 1814 til 2019 / Mads Andenæs, Ida Andenæs Galtung. Oslo, Universitetsforlaget, 2019.
M. Andenæsin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

The Nordic constitutions : a comparative and contextual study / Helle Krunke ja Björg Thorarensen. Oxford, Hart, 2018
Krunken ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Statsforfatningen i Norge / Johs Andenæs, Arne Fliflet. Oslo, Universitetsforlaget, 2017.
J. Andenæsin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Statsrett / Benedikte Moltumyr Høgberg. Oslo, Universitetsforlaget, 2016.
Statsrett-teoksen saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Writing democracy : the Norwegian Constitution, 1814–2014 / Karen Gammelgaard and Eirik Holmøyvik (eds.). New York, Berghahn Books, 2015.
Gammelgaardin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

​Säädökset

Norjan säädöskokoelmassa, Norsk Lovtidend, julkaistaan esimerkiksi perustuslain määräykset ja säädökset sekä säädösten voimaantuloa ja kumoamista koskevat päätökset. Säädöskokoelma jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa, Avdeling I, julkaistaan koko maata koskevaa sääntelyä. Avdeling II sisältää puolestaan alueellisia ja paikallisia asetuksia.

Nykyään säädöskokoelma on kaikkien saatavilla Lovdata-palvelussa. Sähköisen säädöskokoelman katsotaan olevan virallinen vuodesta 2001 alkaen.

Ajantasaiset säädökset ovat vapaasti haettavissa ilmaisessa Lovdata-palvelussa (Lover). Norjassa annetaan sekä koko maata koskevia että alueellisia asetuksia (forskifter). Palvelussa on myös rekisteri kumotuista laeista (opphevede lover) ja laeista, joita ei ole vielä hyväksytty (ikke-sanksjonerte lover). Säädöskäännöksiä on rajallinen määrä etupäässä 2000-luvulta. Maksullisessa Lovdata Pro -palvelussa on laajemmat tietosisällöt ja hakuominaisuudet.

Eduskunnan kirjastossa painettua säädöskokoelmaa on saatavilla noin sadan vuoden ajalta, Avdelning 1 vuosilta 1912–2016 ja Avdelning 2 vuosilta 1888–2000.

Norsk lovtidend. Avd. 1, Lover og sentrale forskrifter m.v
Norsk lovtidend. Avd. 1 -osan saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Norsk lovtidend. Avd. 2, Regionale og lokale forskrifter
Norsk lovtidend. Avd. 2 -osan saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Euroopan talousalue, ETA:
Regjeringen – Søk i EØS-notatene
– ETA-velvoitteet tulee saattaa osaksi Norjan kansallista lainsäädäntöä, jotta ne olisivat sitovia.

Euroopan talousaluetta koskevat sopimukset on koottu Lovdataan: EØS-avtalen

Endringer i lover og forskrifter fra 1. januar 2023
– Sivustolle on koottu vuoden alussa voimaan tulleita säädöksiä ja asetuksia ministeriöittäin.

Lakikirjat

Punakantista Norges lover -lakikirjaa on julkaistu vuodesta 1926. Kirjaan on koottu vuodesta 1687 alkaen säädökset, joilla katsotaan olevan käytännössä merkitystä. Nykyään kirjan julkaisijana toimii Suurkäräjät. Eduskunnan kirjaston kokoelmassa on lisäksi julkaisua Norges gamle love.

Kirjaston lukusalissa on Norsk lovkommentar, jossa on esimerkiksi säädöksiin liittyviä oikeustapaus- ja oikeuskirjallisuusviitteitä v. 1687–2002.
Norsk lovkommentar -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Säädösvalmisteluaineistoa

Valtiopäiväasiakirjat

Norjan parlamentti, Suurkäräjät, oli aikaisemmin kaksikamarinen. Vuonna 2009 Odelstinget ja Lagtinget yhdistyivät Stortingetiksi.

Valtiopäiväasiakirjat on digitoitu vuodesta 1814 alkaen. Voit etsiä valtiopäiväasiakirjoja Stortingetin sivulta Finn saken: valitse joko Fra nyere tid 1999– tai Historiske dokumenter (1813–2005).

Valtiopäiväasioiden käsittelykaavio, Saksgangen 2009–

Asioiden aikaisempi käsittelytapa: Saksgangen før 1.10.2009

Verotukseen, maksuihin, tulleihin tai Stortingetin toimintaan liittyvät valtiopäiväpäätökset (Stortingsvedtak) on koottu Lovdata-palveluun.

Eduskunnan kirjaston kokoelmaan kuuluu painettuja Norjan valtiopäiväasiakirjoja noin sadan vuoden ajalta. Esimerkiksi Stortingsforhandlinger-julkaisun hakemisto-osaa 9. del on painettuna v. 1888–2014. Lisäksi osa valtiopäiväasiakirjoista on saatavilla mikrofilminä (MFK 180).
Stortingsforhandlinger. 9. del, Register til...ordentlige stortings forhandlinger -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Muita lainvalmisteluaineistoja

Norges offentlige utredninger, NOU

Hallitus tai ministeriö voi perustaa komitean tai työryhmän valmistelemaan uutta lainsäädäntöä tai ehdottamaan tietyn toimialan kehittämistä. Työryhmä tai komitea julkaisee johtopäätöksensä NOU-julkaisuna tai -raporttina. Kokotekstimuotoiset asiakirjat ovat saatavilla hallituksen verkkosivulla vuodesta 1994.

Lisäksi hallituksen verkkosivuilla on tiivistelmiä (NOU-samandrag) vuosilta 1985–1993.

Kansalliskirjasto, Nasjonalbiblioteket, on digitoinut NOU-julkaisuja vuosilta 1972–2009: Norges offentlige utredninger (NOU-er) 1972–2009

Painetut Norges offentlige utredninger eli NOU-julkaisut Eduskunnan kirjaston kokoelmissa

Hallituksen verkkosivulle Finn dokument on koottu valtioneuvoston asiakirjoja, kuten esimerkiksi hallituksen esityksiä (proposisjonar til Stortinget), ilmoituksia/selontekoja (meldingar til Stortinget) ja erilaisia ohjeistuksia (tildelingsbrev, instruksar og årsrapportar). Lausuntokierroksen aineistot löytyvät kohdasta Høyringar. Hallituksen asiakirjoja voi etsiä vaikkapa teemoittain tai ministeriöittäin.

Tuomioistuinratkaisut

Lovdata-palvelussa on osio Rettsavgjørelser, johon on koottu korkeimman oikeuden, Høyesterett, perustellut ratkaisut vuodesta 2008 alkaen. Alempien oikeusasteiden ratkaisuja on valikoima vuodesta 2016.

Palvelussa on myös esimerkiksi tiivistelmiä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen Norjaa koskevista ratkaisuista: Menneskerettsdomstolen – norske sammendrag.

Tietoa Norjan tuomioistuimista: Norges domstoler

Painetut oikeustapauskokoelmat

Kausijulkaisut

Norjan asianajajayhdistys julkaisi korkeimman oikeuden ratkaisuja sisältävää Norsk retstidende -julkaisua vuosina 1836–2015. Painettu versio on saatavilla Eduskunnan kirjastossa mainituilta vuosilta. Nykyään korkeimman oikeuden ratkaisuja löytyy Lovdata-palvelusta (Rettsavgjørelser).
Norsk retstidende -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Rettens gang ilmestyi vuosina 1933–2013. Julkaisussa oli valikoituja alemman asteen tuomioistuinten ratkaisuja. Eduskunnan kirjaston kokoelmassa kyseistä julkaisua on vuosilta 1950–2013.
Rettens gang -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Oikeuskirjallisuus

Eduskunnan kirjaston kokoelmaan kuuluu valikoima norjalaista juridista kirjallisuutta. Keskeisiä oikeusaloja ovat valtiosääntöoikeus, kansainvälinen oikeus ja vertaileva oikeustiede. Myös muilta oikeudenaloilta hankitaan kirjallisuutta rajatusti. Jos kokoelmassamme ei ole etsimääsi teosta, voit tehdä hankintaehdotuksen.

Voit hyödyntää tiedonhakuun vaikkapa Melinda-tietokantaa, johon on koottu viitetietoja suomalaisista yliopisto- ja ammattikorkeakoulukirjastoista, yleisistä kirjastoista ja tietyistä erikoiskirjastoista. Norjassa oikeustieteellisiä tiedekuntia on esimerkiksi Oslossa ja Bergenissä, joiden kirjastotietokantoihin voi tutustua.

Universitet i Oslo – Universitetsbiblioteket: Søk i hele biblioteket / Library search
Universitet i Oslo – Universitetsbiblioteket: Fagside for jus / Subject page for law

Universitet i Bergen – Universitetsbiblioteket: Rettsvitenskap / The Law Library

Tiedonhaun avuksi kirjastomme kokoelmista

​Fra lov til rett / Synne Sæther Mæhle, Ragna Aarli. Oslo, Gyldendal, 2022. 3. utg.
Mæhlen julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Loven – hvordan blir den til? / Inge Lorange Backer. Universitetsforlaget, 2022, 2. utg.

Backerin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Robins guide til rettskildelæren / Kaija Bjelland, Kirsten Kolstad Kvalø, Henrik Vaaler. Oslo, Gyldendal, 2020.
Bjellandin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Knophs oversikt over Norges rett / Ragnar Knoph et al. Oslo, Universitetsforlaget, 2019, 15. utg.
Knophin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Praktisk rettskildelære : juridisk informasjonssøking / Pål A. Bertnes, Halvor Kongshavn, Kristian Dahle Trygstad. Oslo, Gyldendal, 2012.
Bertnesin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Valtiosopimukset

Norjan solmimat valtiosopimukset, Norges traktater, ovat saatavilla Lovdata-palvelusta marraskuusta 1992 alkaen. Joitakin viitetietoja löytyy aiemmalta ajalta.

Eduskunnan kirjaston kokoelmassa on painettuja valtiosopimuksia vuodesta 1912:
Overenskomster med fremmede stater -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Muuta aineistoa

Sisällöllinen toimitus: Eduskunnan kirjasto, sähköposti: kirjasto@eduskunta.fi, helmikuu 2023, päivitetty 10.3.2023.