Ruotsi – oikeudellisia tiedonlähteitä

Ruotsi on perustuslaillinen monarkia ja edustuksellinen demokratia. Lainsäädäntövaltaa käyttää yksikamarinen parlamentti, johon valitaan 349 kansanedustajaa joka neljäs vuosi järjestettävillä vaaleilla. Toimeenpanovalta on hallituksella ja tuomiovalta itsenäisillä ja riippumattomilla tuomioistuimilla.

Nykyisen perustuslain mukaan kuningas on Ruotsin valtionpäämies. Kuninkaalla ei kuitenkaan valtuuksia tehdä valtion johtamista koskevia päätöksiä, vaan hänen tehtävänsä ovat seremoniallisia ja edustamiseen liittyviä.

Ruotsin ja Suomen oikeusjärjestelmät ja yhteiskuntarakenne ovat hyvin samankaltaisia. Tämän takia lainvalmistelussa ja oikeuden tulkinnassa vertailua tehdään usein nimenomaan Ruotsiin.

Eduskunnan kirjaston kokoelmissa on runsaasti ruotsalaista virallisaineistoa ja oikeuskirjallisuutta. Lisäksi kirjaston asiakkaiden käyttöön on hankittu ruotsalainen oikeudellinen verkkopalvelu Juno, joka on käytössä kirjaston asiakaskoneilla. Juno-verkkopalvelussa on lainsäädäntöä, lainvalmisteluaineistoa, oikeuskäytäntöä, viranomaisten aineistoja ja kommentaarikirjallisuutta. Palvelussa on mahdollisuus kohdistaa haku useampaan aineistoon samalla kertaa, mikä nopeuttaa tiedonhakua.

Lagrummet.se on kaikille avoin oikeudellisen tiedon portaali, josta on pääsy oikeudellista virallistietoa sisältäviin tietokantoihin ja verkkosivustoille.

​Perustuslait ja oikeusjärjestelmä

Ruotsissa on neljä perustuslaeiksi määriteltyä säädöstä: hallitusmuoto (regeringsformen), vallanperimysjärjestys (successionsordningen), painovapausasetus (tryckfrihetsförordningen) ja sananvapausperustuslaki (yttrandefrihetsgrundlagen). Lisäksi valtiopäiväjärjestys (riksdagsordningen) luokitellaan perustuslain ja tavallisen lain välimuodoksi.

Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform

Successionsordning (1810:926)

Tryckfrihetsförordning (1949:105)

Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469)

Riksdagsordning (2014:801)

Tietoa perustuslaeista: Grundlagarna / Sveriges Riksdag

Valikoima valtiosääntöoikeudellista kirjallisuutta

–​​ Svensk statsrätt / Johan Nergelius. Studentlitteratur, 2022, 5 uppl.

Nergeliuksen julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

– Statsrättens grunder / Wiweka Warnling Conradson, Hedvig Bernitz, Lena Sandström, Karin Åhman. Norstedts Juridik, 2022 7. uppl. ​

Warnling Conradsonin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Konstitutionell rätt / Mattias Derlén, Johan Lindholm, Markus Naarttijärvi. Norstedts Juridik, 2020. 2. uppl.
Derlénin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Regeringsformen : en kommentar / Thomas Bull, Fredrik Sterzel. Lund, Studentlitteratur, 2019.
Bullin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Regeringsformen : med kommentarer / Anders Eka, Johan Hirschfeldt, Henrik Jermsten, Kristina Svahn Starrsjö. Karnov Group, 2018. 2:a uppl.
Ekan ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

​Överlåtelse av beslutanderätt : en rättsvetenskaplig studie av den i 10 kap. regeringsformen reglerade möjligheten att överlåta beslutanderätt till icke-svenskt organ / Joachim Åhman. Iustus, 2015.
J. Åhmanin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Regeringsformen 40 år 1974–2014 / Karin Åhman. Iustus Förlag, 2014.
K. Åhmanin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Grundlagarna : regeringsformen, successionsordningen, riksdagsordningen / Erik Holmberg. Norstedts juridik, 2012. 3. uppl.
Holmbergin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

​Säädökset

Ruotsissa annetut lait, asetukset ja viranomaismääräykset julkaistaan Ruotsin säädöskokoelmassa, Svensk författningssamling. Säädöskokoelman virallinen ja todistusvoimainen versio on 1.4.2018 lähtien Ruotsin valtioneuvoston ylläpitämä verkkopalvelu. Ennen tätä painettu säädöskokoelma oli virallinen säädöslähde Ruotsissa. Painetusta säädöskokoelmasta on näköispainos verkossa vuodesta 1998 (säädös 1998:306) vuoteen 2018 (säädös 2018:159). Eduskunnan kirjastossa on painettu Svensk författningssamling -sarja vuodesta 1825 ja tätäkin vanhempia ruotsalaisia säädösaineistoja.

Svensk författningssamling. Regeringskansliet

Svensk författningssamling, Stockholm.
– Painettu säädöskokoelma.
Svensk författningssamling – Eduskunnan kirjaston kokoelmissa saatavana vuodet 1825–2017.

Ruotsissa ajantasaiset säädökset ja säädösmuutosrekisterit ovat saatavilla Regeringskanslietin ylläpitämistä tietokannoista. Ajantasaisia säädöksiä on myös Ruotsin parlamentin (Riksdagen) verkkopalvelussa ja Karnov Open -palvelussa.

Eduskunnan kirjaston hankkimassa Juno-verkkopalvelussa on ajantasaisia säädöksiä monipuolisine viitetietoineen. Juno-verkkopalvelu on käytettävissä kirjaston asiakastietokoneilla.

Lagar och förordning​ar​. Lagrummet.se

Dokument och lagar. Riksdagen

Karnov Open. Lagar och förordningar

Lakikirjat

Eduskunnan kirjaston kokoelmissa on sekä tuoreita että historiallisia lakikirjoja. Sveriges Rikes Lag on ilmestynyt vuodesta 1861 ja lakikirjassa noudatetaan 1734 lain rakennetta. Sveriges Rikes Lag -lakikirjassa on viittauksia lainsäädäntöön, esitöihin ja oikeuskäytäntöön.

Karnov-lakikirjat koostuvat nykyään useammasta osasta ja erillisestä hakemistosta. Lakitekstien lisäksi Karnov-lakikirjoissa on runsaasti viitteitä alemmanasteiseen sääntelyyn, oikeuskäytäntöön ja oikeuskirjallisuuteen ja muodostavat tämän takia oivan apuvälineen oikeudelliseen tiedonhakuun.

Sekä Sveriges Rikes Lag, että Karnov-lakikirjojen uusimmat painokset ovat saatavilla Eduskunnan kirjaston lukusalissa.

Sveriges rikes lag : gillad och antagen på riksdagen år 1734, stadfäst av konungen den 23 januari 1736.
Sveriges rikes lag – saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Karnov : svensk lagsamling med kommentarer.
Karnov – saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Säädösvalmisteluaineistoa

Valtiopäiväasiakirjat

Ruotsin valtiopäiväasiakirjoista valtaosa on saatavilla sähköisessä muodossa. Valtiopäiväasiakirjat Kustaa Vaasan ajalta yksikamarisen parlamentin toiminnan aloittamiseen asti vuonna 1971 on. Digitoidut asiakirjat ovat haettavissa Kungliga biblioteketin verkkopalvelun hakupalvelussa.

Digitaliserat riksdagstryck 1521–1970. Kungliga biblioteket

Sökning av riksdagstryck i Libris. Kungliga biblioteket

Myös yksikamarisen parlamentin aikaiset valtiopäiväasiakirjat ovat suurimmaksi osaksi digitoitu, joskin joitain puutteita digitoiduissa kokoelmissa vielä on. Ruotsin Riksdagenin verkkopalvelussa valtiopäiväasiakirjoihin voi tehdä hakuja kaksikamarisen parlamentin ajoilta lähtien (vuodesta 1867) nykypäivään asti. Hakupalvelu Ruotsin Riksdagenin verkkosivuilla tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet valtiopäiväasiakirjojen hakuun.

Dokument och lagar. Sveriges riksdag

Ruotsin valtiopäiväasiakirjat löytyvät Eduskunnan kirjastosta myös painettuna, aina 1600-luvun lopun säätyvaltiopäiviltä lähtien. Asiakirjojen hakuun voidaan käyttää asiakirjojen hakemistoja. Ota yhteyttä kirjaston tietopalveluun jos haluat tutustua painettuihin valtiopäiväasiakirjoihin: p. 09 432 3432 tai sähköposti: kirjasto.tietopalvelu@eduskunta.fi.

Muita lainvalmisteluaineistoja

Ruotsin lainvalmistelussa tehdään usein selvityksiä, joista julkaistaan mietintö Statens Offentliga Utredningar (SOU) -sarjassa. SOU-mietinnöissä valmistelussa olevaa asiaa selvitetään perusteellisesti ja laajempien hankkeiden osalta selvitykset ovat useiden satojen sivujen pituisia. SOU-mietinnöissä on usein mukana myös vaikutusten arviointia ja oikeusvertailua ja tämän takia ne ovat erittäin hyödyllisiä oikeusvertailun työkaluja.

SOU-mietinnöt löytyvät nykyään digitoituna. Vuodesta 1999 lähtien mietinnöt ovat haettavissa Regeringskanslietin verkkopalvelusta. Vanhemmat, vuosien 1922–1998 mietinnöt, ovat digitoitu Kungliga biblioteketin toimesta ja saatavilla erillisen hakusivun kautta. Eduskunnan kirjaston kokoelmissa on painetut SOU-mietinnöt, jotka voi halutessaan lainata.

Digitaliserade SOU:er - 19​22–199​9. Kungliga biblioteket

Statens offentliga utredningar. Regeringskansliet (SOU-mietinnöt vuodesta 1999 lähtien)

Statens offentliga utredningar -sarja on Eduskunnan kirjastossa vuodesta 1922 muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.
SOU – Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

La​grummet.se on maksuton portaali, johon on koottu linkkejä erilaisten maksuttomien oikeudellisten virallisaineistojen hakupalveluihin. Otsikon Förarbeten alta löytyy SOU mietintöjen ja hallituksen esitysten lisäksi muun muassa selvitystoimeksiannot (kommittéedirektiv), ministeriöiden yhteenvedot (departementserien) ja lakien arviointineuvoston (Lagrådet) lausunnot.
​​– Förarb​eten (utredningar, propositioner mm.)​

Tuomioistuinratkaisut

Ruotsin tuomioistuinvirasto ylläpitää verkkopalvelua, johon on koottu keskeisiä oikeustapauksia sekä yleisten tuomioistuinten, hallintotuomioistuinten ja erikoistuomioistuinten osalta. Eduskunnan kirjaston asiakaskoneilla käytössä olevassa Juno-palvelussa on myös ruotsalaista oikeuskäytäntöä. Korkeimman oikeuden ratkaisut ovat Junossa jo vuodesta 1911, eli kattavammin kuin maksuttomassa hakupalvelussa.

Vägledande avgöranden. Sveriges domstolar

Painetut oikeustapauskokoelmat

Kaikkia oikeustapauksia ei ole vielä digitoitu ja erityisesti vanhempien oikeustapausten osalta on turvauduttava painettuihin oikeustapauskokoelmiin. Eduskunnan kirjastolla on useiden ruotsalaisten tuomioistuinten painettuja oikeustapauksia kokoelmissaan. Näistä keskeisimmät ovat:

Nytt juridiskt arkiv : Avd. 1, Tidskrift for lagskipning.
– Ruotsin korkeimman oikeuden ratkaisut 1874–1980.
Tidskrift for lagskipning -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Nytt juridiskt arkiv : Avd. 1, Rättsfall från Högsta domstolen.
– Ruotsin korkeimman oikeuden ratkaisut 1981 eteenpäin.
Rättsfall från Högsta domstolen -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Regeringsrättens årsbok. Sverige, Domstolsverket.
– Ruotsin korkein hallinto-oikeus oli aikaisemmalta nimeltään Regeringsrätten.
– Kokoelmissamme on tuomioistuimen vuosikirjat vuosilta 1909–2011.
Regeringsrättens årsbok -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Högsta förvaltningsdomstolens årsbok. Sverige, Domstolsverket.
– Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjat 2012 lähtien.
Högsta förvaltningsdomstolens årsbok -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Rättsfall från hovrätterna. Sverige, Domstolsverket.
– Valikoima ratkaisuja Ruotsin hovioikeuksista vuosilta 1980–2013.
Rättsfall från hovrätterna -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Arbetsdomstolens domar. Sverige, Arbetsdomstolen.
– Työtuomioistuimen ratkaisut vuodesta 1929 lähtien.
Arbetsdomstolens domar -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Marknadsdomstolens avgöranden. Sverige, Marknadsdomstolen Norstedt 1974–
– Markkinatuomioistuimen ratkaisuja vuodesta 1974 lähtien.
Marknadsdomstolens avgöranden -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Oikeuskirjallisuus

Eduskunnan kirjaston ulkomaisen oikeuskirjallisuuden hankinnan painopistealueet ovat valtiosääntöoikeus, kansainvälinen oikeus ja vertaileva oikeustiede. Ruotsalaista oikeuskirjallisuutta hankitaan kuitenkin kokoelmaan myös muilta oikeudenaloilta. Aineistot luetteloidaan Eduskunnan kirjaston Selma-kokoelmatietokantaan, joka on osa Finna-hakupalvelua. Jos tarvitsemasi aineisto ei löydy kokoelmistamme siitä voi tehdä meille hankintaehdotuksen.

Ruotsalaista oikeuskirjallisuutta voi hakea myös Suomen yliopistojen yhteistietokanta Melindasta. Kungliga biblioteketin ylläpitämään Libris-kokoelmatietokantaan on luetteloitu kattavasti oikeuskirjallisuutta. Myös esim. Tukholman yliopiston kirjastotietokannasta voi hakea ruotsalaista oikeuskirjallisuutta. Verkkopalveluihin avhandlingar.se ja uppsatser.se on koottu ruotsalaisissa yliopistoissa ja korkeakouluissa tehtyjä väitöskirjoja ja opinnäytetöitä.

Tiedonhaun avuksi kirjastomme kokoelmista

Juridik : civilrätt, straffrätt, processrätt / Konrad Lundberg et al. Stockholm, Sanoma utbildning, 2019.
Lundbergin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa 

Finna rätt : juristens källmaterial och arbetsmetoder / Ulf Bernitz... et al.. Wolters Kluwer, 2020. 15. uppl.
– Kattava opas Ruotsin oikeuslähteistä
Bernitzin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Svensk juridik / Mats Persson et al. Wolters Kluwer, 2017. 1. uppl.
– Teos esittelee Ruotsin julkisoikeuden, siviilioikeuden ja rikos- ja prosessioikeuden eri osa-alueet.
Perssonin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Valtiosopimukset

Ruotsin solmimat uudemmat valtiosopimukset löytyvät Regerinskanslietin verkkopalvelusta Sveriges internationella överenskommelser.

Eduskunnan kirjaston kokoelmissa painettu valtiosopimusten sarja on saatavilla vuodesta 1912 lähtien.

Sveriges överenskommelser med främmande makter. Sverige, Utrikesdepartementet 1912–1990.
Sveriges överenskommelser med främmande makter -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Sveriges internationella överenskommelser. Sverige, Utrikesdepartementet 1991–.
Sveriges internationella överenskommelser -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Sisällöllinen toimitus: Erika Bergström, sähköposti: kirjasto@eduskunta.fi, huhtikuu 2018, päivitetty 13.1.2023.