​Saksan liittotasavalta – oikeudellisia tiedonlähteitä

Saksa on liittovaltio, jonka muodostavat 16 osavaltiota. Lainsäädäntövalta voi olla joko yksinomaan liittovaltiolla, yksinomaan osavaltioilla tai jaettuna niiden kesken. Kilpailevan lainsäädäntövallan aloilla osavaltiot voivat saattaa voimaan säädöksiä siinä laajuudessa kuin liittovaltio ei ole käyttänyt toimivaltaansa.

Liittovaltion lainsäädäntöelimiä ovat Bundestag (liittopäivät) ja Bundesrat (liittoneuvosto). Jokaisella osavaltiolla on oma lainsäädäntöelimensä Landtag (maapäivät).

Bundestag valitaan yleisillä vaaleilla joka neljäs vuosi. Sen tehtävänä on säätää lait sekä valvoa hallituksen toimintaa ja valita liittokansleri. Bundestag päättää lisäksi budjetista ja puolustusvoimien toiminnasta ulkomailla.

Bundesratissa on jokaisen osavaltion hallituksen (Landesregierung) jäseniä. Sen tehtävänä on edustaa osavaltioita lainsäädäntöprosessissa. Lisäksi Bundesratilla on rooli EU-asioiden käsittelyssä.

Kaikki liittopäivien edustajat ja saman verran maapäivien edustajia kokoontuu joka viides vuosi Bundesversammlungiin (liittokokoukseen) valitsemaan liittopresidentin. Liittokansleri johtaa hallitusta ja käyttää valtaa, kun taas presidentin tehtävät ovat edustuksellisia.

Liittovaltioperiaatetta ja lainsäädäntövallan jakautumista selostetaan parlamentin sivustolla: Gesetzgebungszuständigkeiten von ​Bund und Ländern​

Liittovaltion lainsäädäntövallasta säädetään yksityiskohtaisesti perustuslain VII luvussa: Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland: Die Gesetzgebung des Bundes

Perustuslaki ja oikeusjärjestelmä

Saksa on niin sanottu siviililakimaa, jossa oikeusjärjestelmän perustana on kirjoitettu oikeus. Saksan nykyinen perustuslaki, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, annettiin 23.5.1949. Siviilioikeuden lakikoonnos on Bürgerliches Gesetzbuch vuodelta 1896. Muita lakikoonnoksia oikeudenaloittain ovat Handelsgesetzbuch (kauppalaki, 1897), Strafgesetzbuch (rikoslakikirja, 1871) ja Sozialgesetzbuch (sosiaalilakikirja).

Eduskunnan kirjaston kokoelmiin hankittiin 1900-luvun ensivuosikymmeniltä aina 1970-luvulle paljon saksalaisia lakikirjoja ja niiden kommentaareja. Uudet lakikirjojen peruskommentaarit ovat nykyisin kirjaston lukusalissa. ”J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen” karttuu vuosittain usealla uudella niteellä. Tämän kommentaarin osat ovat lainattavissa, kommentaarin saatavuus Eduskunnan kirjastossa.

Perustuslaki

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
Basic Law for the Federal Republic of Germany

Tietoa perustuslaista: Deutscher Bundestag: Grundgesetz

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland : Kommentar / von Hans. D. Jarass und Bodo Pieroth. München : C.H. Beck, 2018.
Jarassin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

The constitution of Germany : a contextual analysis / Werner Heun. Oxford : Hart, 2011.
Heunin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Oikeusjärjestelmä

Einführung in das deutsche Recht / Gerhard Robbers. Baden-Baden : Nomos, 2017.
– Einführung in das deutsche Recht -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

An introduction to German law / Gerhard Robbers. Baden-Baden : Nomos, 2017.
An introduction to German law -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Säädökset

Liittovaltion säädökset julkaistaan virallisessa lehdessä Bundesgesetzblatt Teil I ja Bundesgesetzblatt Teil II, jotka ilmestyvät sekä painettuina että sähköisinä. Painettu on edelleen säädösten virallinen julkaisutapa.

Osassa I julkaistaan liittovaltion säädöksiä ja osassa II valtiosopimuksia.

Bundesgesetzblatt. Teil 1. saatavuus Eduskunnan kirjastossa
Bundesgesetzblatt. Teil 2. saatavuus Eduskunnan kirjastossa
Bundesgesetzblatt

Liittovaltion lainsäädäntö on lähes kokonaisuudessaan saatavilla ajantasaisena ja maksutta verkossa oikeusministeriön Gesetze im Internet -palvelussa. Monesta laista on palvelussa myös englanninkielinen käännös. Sen ajantasaisuus selviää vertaamalla saksankielisen lakitekstin alussa olevia lain muutostietoja käännöstekstin alussa olevaan päivitystietoon.  Osavaltioiden lainsäädäntöön on linkit sivustolla Justizportal des Bundes und der Länder

​Rechtswörterbuch / begründet von Carl Creifelds. München : Beck, 2017.     
Rechtswörterbuch – saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Hyvä lähtökohta säädöstiedonhakuun
– Selittävä oikeudellisten termien sanakirja, sisältää lyhyehköt määritelmät ja ristiviittaukset sekä lyhenneluettelon.

Lakikirjat oikeudenaloittain

Siviililakikirja

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Bürgerliches Gesetzbuch : mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen. Kohlhammer. Useita osia.
Bürgerliches Gesetzbuch – saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Siviililain kommentaari

Bürgerliches Gesetzbuch : mit Nebengesetzen, insbesondere mit Einführungsgesetz (Auszug), einschliesslich Rom I- und Rom II-Verordnung, ... / Otto Palandt ... [et al.]. München, C.H. Beck, 2017.
Palandtin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Siviililain kommentaari

J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen. Staudinger BGB. Berlin ; Sellier, de Gruyter. Useita osia.
Staudingerin ym. julkaisujen saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Hyvä teos, karttuu useita niteitä vuodessa
– Siviililain kommentaari

Kauppalakikirja

Handelsgesetzbuch (HGB)

Handelsgesetzbuch : mit GmbH & Co., Handelsklauseln, Bank- und Börsenrecht, Transportrecht (ohne Seerecht) / bearbeitet von Klaus J. Hopt ... [et al.] München, C.H. Beck, 2016.
Hoptin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Kauppalain kommentaari

Rikoslakikirja

Strafgesetzbuch (StGB)

Strafgesetzbuch mit Nebengesetzen / erläutert von Thomas Fischer... [et al.]. München, C.H. Beck, 2017.
Fischerin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Rikoslain kommentaari

Sosiaalilakikirja

Sozialgesetzbuch (SGB)
Valitse Titelsuche tai Volltextsuche ja kirjoita hakukenttään SGB. Sozialgesetzbuch on saatavilla kirjoittain; koko sosiaalilakikirja ei aukene yhdellä kertaa.

Sozialgesetzbuch mit Sozialgerichtsgesetz : Textausgabe mit ausführlichem Sachverzeichnis / Einführung von Ulrich Becker und Thorsten Kingreen. München, dtv, 2018.
Beckerin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Prosessilait

Zivilprozessordnung (ZPO)

Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

Zivilprozessordnung : FamFG, Verfahren in Familiensachen, EGZPO, GVG, EGGVG, EU-Zivilverfahrensrecht : Kommentar / begründet von Thomas Heinz... [et al.]. München, C.H. Beck, 2017.
Heinzin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Strafprozessordnung (StPO)

Strafprozessordnung : Gerichtsverfassungsgesetz, Nebengesetze und ergänzende Bestimmungen / erläutert von Lutz Meyer-Goßner ... [et al.]. Beck, 2017.
Meyer-Goßnerin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Verolait

Vero-oikeudessa keskeiset oikeuslähteet ovat vero- ja maksulaki Abgabenordnung (1976) sekä tuloverolaki Einsatzsteuergesetz (1934).

Abgabenordnung (AO)
Einkommensteuergesetz (EStG)

Lainvalmisteluaineistoa

Hallituksen esitykset ja muut lakien vireillepanoasiakirjat käsittelytietoineen sekä parlamentin asiakirjat ovat vaalikausittain parlamentin sivustolla vuodesta 1976. Tuolloin otettiin käyttöön Bundestagin ja Bundesratin yhteinen tietojärjestelmä Dokumentations- und Informationssystem DIP. Tätä vanhemmalta ajalta on saatavissa vain valtiopäiväasiakirjat.

Parlamentsdokumentation

DIP – Startseite
Aloitussivulta löytyvät perushaku ja kaksi erilaista tarkennettua hakua

Hilfe – Startseite
Opastusta hakujen käyttöön

Deutscher Bundestag: Die Gesetzgebung
Tietoa lainsäädäntöprosessista

Deutscher Bundestag: Adoption of legislation
Tietoa lainsäädäntöprosessista

Tuomioistuinratkaisut

Kirjaston kokoelmiin tulee painettuna nykyisin vain liittovaltion valtiosääntötuomioistuimen (Bundesverfassungsgericht) vuosikirja. Liittovaltion tuomioistuinten – Bundesgerichtshof, Bundessozialgericht ja Bundesverwaltungsgericht – osalta vuosikirjoja ei ole hankittu kokoelmiin vuoden 2013 jälkeen. Tuolloin vähennettiin myös oikeustapauksia käsittelevien kausijulkaisujen tilauksia. Vanhempien ratkaisujen osalta kannattaa kuitenkin muistaa sekä vuosikirjat että kausijulkaisut.

Ennakkopäätökset ovat nykyisin hyvin saatavilla tuomioistuinten sivustojen kautta. Eduskunnan kirjaston tietopalvelulla on lisäksi käytössään kaupallinen Juris -palvelu, jossa on laajasti saksalaisten tuomioistuinten oikeuskäytäntöä.

Kokoelmiin tulevat julkaisut

Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts. Tübingen, Mohr, 1952–.   
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts – saatavuus Eduskunnan kirjastossa

NJW-Rechtsprechungs-Report : Zivilrecht. München, C.H. Beck, 1986–.
Zivilrecht – saatavuus Eduskunnan kirjastossa

NVwZ-Rechtsprechungs-Report : Verwaltungsrecht. Frankfurt, C.H. Beck, 1988–.
Verwaltungsrecht – saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Tuomioistuinten ratkaisuja

Entscheidungen des Verfassungsgerichthofs

Entscheidungen des Bundesgerichtshofes

Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts

Entscheidungen des Bundessozialgerichts

Rechtsprechung im Internet
Liittovaltion oikeusministeriön palvelu. Valikoituja perustuslakituomioistuimen sekä liittovaltion korkeimpien tuomioistuimien ratkaisuja vuodesta 2010 alkaen.

Oikeuskirjallisuus

Eduskunnan kirjastossa on erittäin hyvät vanhan saksalaisen oikeuskirjallisuuden kokoelmat. Vielä 1970-luvulla saksankielisen oikeuskirjallisuuden osuus kokoelmiin hankittavan ulkomaisen oikeuskirjallisuuden osuudesta oli huomattava. Vähitellen englanti on saavuttanut valta-aseman. Nykyisin saksankielistä oikeuskirjallisuutta hankitaan jonkin verran. Oikeuden alueista painotetaan valtiosääntöoikeutta ja EU-oikeutta. Otamme myös mielellämme vastaan asiakkaiden hankintaehdotuksia.

Aineistot luetteloidaan Eduskunnan kirjaston Selma-kokoelmatietokantaan, joka on osa Finna-hakupalvelua. 

Julkaisuja kirjaston kokoelmissa

Archiv des öffentlichen Rechts / Tübingen, Mohr, 1886–.
Archiv des öffentlichen Rechts – saatavuus Eduskunnan kirjastossa.

Deutsche Rechtssprache : ein Studien- und Arbeitsbuch mit Einführung in das deutsche Recht / Heike Simon, Gisela Funk-Baker. München, C.H. Beck, 2017.
Simonin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

NJW : neue juristische Wochenschrift. Frankfurt am Main, Beck, 1976–
NJW – saatavuus Eduskunnan kirjastossa 

Private law development in context : German private law and scholarship in the 20th century / edited by Stefan Grundmann, Karl Riesenhuber. Intersentia, 2018. 886 s.
Grundmannin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Zeitschrift für Rechtspolitik. München, Beck, 1968–.
Zeitschrift für Rechtspolitik – saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Sisällöllinen toimitus: Erkka Rautio, sähköposti: kirjasto@eduskunta.fi ja Mirja Pakarinen, marraskuu 2018, päivitetty 13.12.2022