​Yhteistyön tuloksena TEL ja LEL

Työntekijäin eläkelaki (395/1961) astui voimaan 1.7.1962. 

Lain sisältö pähkinänkuoressa:

 • Työeläke on enintään 40 % työsuhteen viimeisen vuoden palkasta
 • Vanhuuseläkeikä on 65 vuotta
 • 18-vuotiaat, joiden työsuhde vähintään 6 kuukautta, vakuutetaan
 • Lain voimaan tullessa 55 vuotta täyttäneitä ei vakuuteta. Poikkeuksena ne 55–64 -vuotiaat, jotka lain antamispäivänä olivat työsuhteessa, joka oli alkanut ennen kuin henkilö oli täyttänyt 55 vuotta.
 • Vanhuuseläke alkaa karttua 23 vuoden ikäisenä 1 % vuodessa
 • Työkyvyttömyyseläke sisältää ns. tulevan ajan
 • Eläkettä ja eläkkeen perusteena olevaa palkkaa tarkistetaan palkkaindeksillä
 • Eläke-etu on koskematon
 • Voimaantulo on takautuva siten, että aiempi palvelus luetaan hyväksi pienemmällä karttumalla

 Samanaikaisesti astui voimaan eduskunnassa vähän myöhemmin käsitelty Lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelaki (134/1962), jonka säätämisestä oli päästy sopimukseen työeläkelakia säädettäessä. Martti Miettusen johtama vähemmistöhallitus (14.7.1961–13.4.1962) oli antanut hallituksen esityksen HE 87/1961 lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Asiaa oli valmisteltu sitä ennen Teivo Pentikäisen johtamassa kausityöntekijäin eläkekomiteassa.

LEL pähkinänkuoressa:

 • Tasoltaan TEL:in etuuksia vastaavat etuudet
 • Eläke lasketaan kunakin vuonna ansaittujen palkkojen yhteismäärästä
 • Vakuutus otetaan toimialakohtaisesta kassasta, jolla on omalla alallaan monopoli
 • Laki koskee vain laissa tai asetuksessa mainittuja toimialoja
 • Laki ei koske työsuhdetta, joka on ”tarkoitettu pysyväksi ja ympäri vuoden kestäväksi”

Näillä kahdella lailla toteutettiin 1960-luvun alussa yksityisten työntekijöiden eläkkeitä koskeva uudistus. Miljoonan suomalaisen uutisoitiin tulleen uuden eläketurvan piiriin. Työeläkelaitosten toimeenpano- ja yhteistyöelimeksi perustettiin syksyllä 1961 Eläketurvakeskus.

 

Eduskunta toteuttaa työeläkkeen 1961 -tietopaketti | Eläketurva ennen uudistusta | Työeläkeasiaa aletaan valmistella | ​Eduskunta tarttuu toimeen | ​Yhteistyön tuloksena TEL ja LEL | Lähteet ja oheismateriaalia