​Sopeutumiseläkejärjestelmän purkaminen

Sopeutumisraha

Vuonna 2010 eduskuntaryhmät jättivät lakialoitteen LA 115/2010 sopeutumiseläkkeen lopettamisesta ja siirtymisestä sopeutumisrahaan. Aloitteen tekemisen taustalla oli kohtuuttomiksi katsottujen eläke-etujen uutisoiminen ja sen herättämä kansalaiskritiikki. Tavoitteena oli leikata eduskunnasta eläkkeelle jäävien kansanedustajien eläke-etuuksia ja kannustaa jatkamaan työntekoa edustajatoimen jälkeen. Edustajavuosien jälkeinen toimeentulo haluttiin turvata kuitenkin väliaikaisesti.

Kaikki eduskuntaryhmät olivat lakialoitteen takana. Myös muissa eläkejärjestelmissä oli pyritty edellisvuosina luopumaan eläkemuodoista, jotka mahdollistivat varhaisen eläköitymisen (StVM 47/2010). Lakimuutos hyväksyttiin vuonna 2011 (150/2011) ja samalla lain nimi muutettiin laiksi kansanedustajan eläkkeestä ja sopeutumisrahasta.

Lakimuutos koski kuitenkin vain uusia, vuodesta 2011 lähtien valittavia kansanedustajia. Muutoksen mukaan kansanedustajalla, joka ei ollut saavuttanut eläkeikää edustajantoimen päättyessä, oli oikeus sopeutumisrahaan, mikäli hän oli toiminut edustajana vähintään kolme vuotta. Tätä sopeutumisrahaa maksettiin 1–3 vuoden ajan riippuen edustajantoimen kestosta. Mikäli kansanedustaja oli sopeutumisrahan maksamisen päättyessä täyttänyt 59 vuotta, voitiin maksamista jatkaa 65 vuoden ikään asti.

Sopeutumisrahan taso laskettiin edustajantoimen pituuden ja edustajan palkkion perusteella, kuten kansanedustajan vanhuuseläke. Etuuden minimimäärä oli seitsemän vuoden edustajantoimesta kertyneen eläkkeen määrä. Näin ollen sopeutumisraha oli käytännössä vähintään noin 1750 euroa kuukaudessa.

Sopeutumisrahaa vähensivät sekä ansio- että pääomatulot. Sopeutumisrahaa hakevan entisen edustajan tuli itse ilmoittaa näistä tuloistaan Kevalle.

​Sopeutumiseläkejärjestelmä lakkautetaan kokonaan 2019

Vuoden 2011 muutos lakiin kansanedustajan eläkkeestä ja sopeutumisrahasta ei koskenut ennen vuotta 2011 valittuja kansanedustajia. Heidän osaltaan oikeus sopeutumiseläkkeeseen oli yhä voimassa. Tämä herätti yhteiskunnallista keskustelua ja johti kansalaisaloitteeseen. Kansalaisaloite KAA 1/2018 kansanedustajien sopeutumiseläkkeen poistamisesta luovutettiin eduskunnalle keväällä 2018.

Keväällä 2018 eduskuntaryhmien puheenjohtajat yhdessä puhemiehen kanssa sopivat yhteisestä linjausperiaatteesta, jonka pohjalta lakialoitetta lainsäädännön muuttamiseksi alettiin valmistella. Lakialoite LA 84/2018 jätettiin samana syksynä ja sen allekirjoittivat kahdeksan eduskuntaryhmän edustajat. Aloitteen taustalla oli järjestelmään kohdistunut kritiikki, mutta myös kansanedustajien asettaminen yhdenvertaiseen asemaan suhteessa eläkeoikeuteen. Kansalaisaloite ja aiempi lakialoite LA 18/2016 samasta aiheesta yhdistettiin asian käsittelyyn. Kansanedustajien sopeutumiseläkejärjestelmän lakkauttanut lainsäädäntö tuli voimaan 1.4.2019 (424/2019 ja 425/2019).

Sopeutumiseläke korvattiin nyt sopeutumisrahalla, joka toimii tilapäisenä työttömyysturvana entisille edustajille. Sopeutumisrahaa maksetaan 1–3 vuotta riippuen edustajantoimen kestosta. Mikäli kansanedustaja on sopeutumisrahan päättyessä täyttänyt 59 vuotta, voidaan sopeutumisrahan maksua jatkaa 65 vuoden ikään asti.

Kaikki entiset ja nykyiset kansanedustajat siirtyivät sopeutumisrahajärjestelmän piiriin. Lakiin otettiin mukaan siirtymäsäännös, jonka mukaisesti sopeutumiseläkkeellä olleet entiset edustajat saavat sopeutumisrahaa 3 vuotta lain voimaantulosta. Lisäksi sopeutumiseläkkeeseen aiemman lainsäädännön perusteella oikeutetut entiset edustajat saavat sopeutumisrahaa edustajantoimen kestosta riippuen 2–3 vuotta lain voimaantulosta.

Sopeutumisrahan kriteereitä muutettiin lähemmäs ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Muutosten myötä oikeus sopeutumisrahan saamiseen syntyy yhden vuoden edustajantoimen perusteella aiemman kolmen vuoden sijaan. Lisäksi sopeutumisrahan tasoa korotettiin. Sen vähimmäistasoksi nousi yhdeksän vuoden edustajantoimesta kertyneen eläkkeen määrä. Tämä oli käytännössä vähintään 2100 euroa vuonna 2019.

Myös eläkkeen laskentaperusteita muutettiin. Muutoksen myötä eläkkeen taso lasketaan 15 viimeisen tai pyynnöstä 15 ensimmäisen edustajavuoden palkkioiden perusteella. Lisäksi lakiin lisättiin kansliatoimikunnan oikeus hakemuksesta myöntää kansanedustajana toimineelle ylimääräistä sopeutumisrahaa enintään 12 kuukaudeksi, jos siihen on terveydellisiä, taloudellisia, sosiaalisia tai muita erityisiä syitä.