​Veteraanikansanedustajien muistitietoarkiston palvelut

Veteraanikansanedustajien muistitietoarkisto koostuu yli 435 entisen kansanedustajan haastattelusta (tilanne marraskuussa 2019). Aineisto on luvanvaraisesti tutkijoiden käytössä.

Tutkimuslupahakemukset (pdf- / word-muodossa) tulee toimittaa kirjaston asiakaspalvelupisteen päivystykseen tai muistitietoarkistosta vastaavalle tutkijalle. Pyrimme käsittelemään hakemukset mahdollisimman nopeasti.

Veteraanikansanedustajien muistitietoarkistosta vastaa tutkija Joni Krekola, puh. 09 432 3464, sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi.

​Muistitietoarkiston käyttösäännöt

1. Käyttölupa ja käyttörajoitukset

Veteraanikansanedustajien haastattelut eivät ole julkisia. Eduskunnan kirjaston johtaja tekee aineiston käytöstä päätöksiä lupahakemusten ja niihin sisältyvien tutkimussuunnitelmien pohjalta. Aineiston käyttölupa voidaan myöntää tieteellistä tutkimusta tai muuta hyväksyttävää tarkoitusta varten. Käyttölupa voidaan myöntää pro gradu -tasoisen opinnäytteet tekijälle edellyttäen, että tutkielman aihe kuuluu eduskuntatutkimuksen piiriin, tai kokeneemmalle tutkijalle.

Kun tutkijalle on myönnetty käyttölupa tiettyyn haastatteluun, hänellä on oikeus tutustua myös muiden haastattelujen sisällysluetteloihin ja täsmentää tämän perusteella uutta tutkimuslupahakemusta.

Jos tiedontarve kohdistuu veteraanikansanedustajien muistitietoaineiston laajempaan otokseen, jossa haastateltavat eivät ole yksilöitävissä, tutkija voi pyytää laajennettua tutkimuslupaa. Tällöin hän saa käyttöönsä tutkimuksensa rajausta vastaavan otoksen koko muistitietoaineistosta, lukuun ottamatta käyttörajoituksen alaisia haastatteluita.

Eräissä veteraanikansanedustajahaastatteluissa on haastatellun itse asettamia käyttöehtoja tai käyttörajoituksia. Tällaisessa tapauksessa tutkija ottaa itse yhteyttä haastateltuun ja neuvottelee aineiston käyttöluvasta. Käyttöehdon asettaja ilmoittaa käyttöluvan myöntämisestä kirjallisesti tai sähköpostitse muistitietoarkiston tutkijalle.

Haastatteluaineistoa voi tutkia Eduskunnan kirjastossa sen aukioloaikoina. Luvan saanut tutkija voi saada aineistoa käyttöönsä myös Eduskunnan kirjaston ulkopuolella. Tällöin haastattelutiedostot toimitetaan tutkijalle suojatun sähköpostin liitteinä tai ne annetaan hänen käyttöönsä muulla tarkoitukseen sopivalla suojatulla tiedonsiirtomenetelmällä.

2. Haastatteluaineiston käyttösopimus

Aineiston käyttölupa on henkilökohtainen. Tutkijan on allekirjoitettava haastatteluaineiston käyttösopimus ja vakuutettava, että hän noudattaa aineiston käytössä tietosuoja- ja tekijänoikeuslainsäädäntöä, näitä käyttösääntöjä sekä mahdollisesti erikseen annettavia ohjeita aineiston käytöstä.

Jos tutkija rikkoo näitä käyttösääntöjä, Eduskunnan kirjastolla on oikeus ilmoittaa
väärinkäytöksestä tutkimuksen taustayhteisölle ja rahoittajalle. Eduskunnan kirjaston johtaja voi myös evätä aineiston käyttöoikeuden määräajaksi.

3. Aineiston käyttötarkoitus ja hävittäminen

Haastatteluaineistoa saa käyttää ainoastaan tutkimustarkoitukseen, joka on ilmaistu
käyttölupahakemuksessa. Jos tutkija haluaa käyttää aineistoa muuhun tarkoitukseen, hänen tulee hakea uusi käyttölupa.

Kun aineiston määräajaksi myönnetty käyttö Eduskunnan kirjaston ulkopuolella on päättynyt, tutkija on velvollinen hävittämään haastattelutiedostot tietosuojan huomioiden ja ilmoittamaan käytön päättymisestä ja aineiston hävittämisestä sähköpostitse muistitietoarkiston tutkijalle.

4. Tietoturva

Tutkijan on ylläpidettävä haastattelutiedostojen käsittelyssä ja säilyttämisessä riittävää tietoturvaa. Salassa pidettävä aineisto saa olla ainoastaan käyttöluvan saaneen henkilön ulottuvilla. Tutkija on velvollinen välittömästi asian tultua ilmi ilmoittamaan sähköpostitse mahdollisista tietoturvaloukkauksista ja -uhkista muistitietoarkiston tutkijalle.

5. Tietosuoja ja tutkimusetiikka

Kaikki haastatellut ovat entisiä kansanedustajia. Haastateltavan nimen mainitseminen on tutkimusjulkaisuissa sallittua, ellei haastateltava ole sitä erikseen kieltänyt. Haastatteluaineistossa esiintyvien henkilöiden tai tahojen yksityisyyden suojaa ei kuitenkaan saa vaarantaa tutkimustyöllä.

Aineiston käytössä on noudatettava kulloinkin voimassa olevia tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimia eettisiä periaatteita, joista saa lisätietoa osoitteessa www.tenk.fi.

6. Tekijänoikeudet ja aineistoon viittaaminen

Haastateltavat ja haastattelijat ovat sopimuksilla luovuttaneet haastatteluaineiston osaksi veteraanikansanedustajien muistitietoarkistoa, jonka omistusoikeus ja tekijänoikeuslain mukaiset oikeudet kuuluvat eduskunnan kanslialle. Eduskunnan kanslia ei ole vastuussa haastattelujen tutkimuskäytössä tuotetuista tulkinnoista.

Muistitietoaineiston tutkijoiden tulee noudattaa tieteenalojensa vakiintuneita viittauskäytäntöjä. Lähdetiedoista tulee ilmetä haastateltavan nimi, haastattelun ajankohta sekä kokoelma ja säilytyspaikka seuraavasti:
- Veteraanikansanedustajien muistitietoarkisto, Eduskunnan kirjasto.
Ruotsin- ja englanninkielisissä julkaisuissa:
- Arkivet för muntlig historia – intervjuer med riksdagsveteraner, Riksdagsbiblioteket.
- Veteran Members of Parliament Oral History Archive, Library of Parliament.

7. Julkaisuista tiedottaminen

Muistitietoarkiston tutkijalle on lähetettävä sähköpostitse tiedot julkaisuista, joiden lähteenä haastatteluaineistoja on käytetty.

8. Käyttösääntöjen voimaantulo

Nämä käyttösäännöt on hyväksytty Eduskunnan kirjaston hallituksessa 11.12.2014.

Käyttösääntöjä sovelletaan myös aiemmin, vuodesta 1988 lähtien kertyneeseen
haastatteluaineistoon, mutta kuitenkin siten, että kuhunkin luovutussopimukseen mahdollisesti kirjattuja ehtoja ja rajoituksia on tarkoin noudatettava. 

Veteraanikansanedustajien muistitietoarkiston käyttösäännöt (pdf-muodossa)