Ihmiskone töissä : sotien jälkeinen Suomi tehokkuutta tavoittelemassa

Mannevuo, Mona: Ihmiskone töissä : sotien jälkeinen Suomi tehokkuutta tavoittelemassa. Tallinna, Gaudeamus, 2020. 326 s.

​Teollistuvassa yhteiskunnassa versoi näkemys työntekijästä ihmiskoneena, jota voitiin muokata, sopeuttaa, korjata ja optimoida erilaisin keinoin. Ihmiskonetta muovaamalla tuotantoa saatiin tehostettua ja rationalisoitua modernin yhteiskunnan tarpeisiin. Eri tieteenaloja yhdistänyt tehokkuusajattelu vahvistui Suomessa erityisesti toisen maailmansodan jälkeen. Tällöin sotakorvausteollisuuden tuotanto käynnistyi vaikeissa olosuhteissa, ja koko kansakunnan tuli ponnistella yhteisen projektin eteen.
Kulttuurintutkija Mona Mannevuo on hyödyntänyt teoksessaan työnjohdolle suunnattuja oppaita sekä työpsykologian ja työlääketieteen teoksia. Niiden avulla piirtyy kuva sotienjälkeisen ajan sosiaalisten insinöörien eli eri alojen asiantuntijaeliitin tehokkuusajattelun ja kansanterveyden nimissä esittämistä näkemyksistä ja ratkaisuista työelämään.

Sotienjälkeinen työelämä näyttäytyi jatkuvana taisteluna kaaoksen elementtejä, kuten työuupumusta ja sopeutumishäiriöitä, vastaan. Jotta tasapaino voitiin saavuttaa ja hermoenergia kanavoida oikealla tavalla, huomio kiinnittyi esimerkiksi työkansalaisten kotien siisteyteen, mielekkäisiin vapaa-ajan harrastuksiin, itsekuriin ja tunteiden hallintaan.

Työläisiä jaoteltiin myös luonneopin perusteella, jonka mukaan kaupunkilaiset, maalaiset, nuoret ja naiset erosivat toisistaan työntekijöinä ja täten vaativat työnjohdolta erilaisia käsittelytapoja. Erilaisten luokittelujen myötä sotienjälkeisessä Suomessa normaalin työläisen malli jäi kapeahkoksi; työnjohdon oppaissa poikkeavia yksilöitä kategorisoitiin erilaisin psykopatiatyypein hysteerisistä puuhastelijoista uupuneisiin asteenikkoihin.

Teos on osaltaan nykyisyyden historiaa, ja se luo historiallista perspektiiviä nykypäivän ajankohtaisiin aiheisiin, kuten self help-oppaisiin, työttömien aktivointiin ja työuupumukseen. Työelämästä löytyy sekä yhtäläisyyksiä että eroja menneen ja nykyisyyden välillä. Sotienjälkeisessä ajassa tavallinen työsuoritus oli ideaali, kun taas nykypäivän keskustelu korostaa usein huippusuorituksia. Silti näkökulmissa on myös samankaltaisuuksia, kun huomio kohdistuu neurotieteisiin ja yksilön elämänhallintaan ratkaisuina työelämän haasteisiin.

Teos on vertaisarvioitu tiedekirja. Mona Mannevuo toimii tutkijatohtorina Turun yliopiston ihmistieteiden tutkijakollegiumissa.

Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

Julkaistu 2.6.2021 14.55
Muokattu 2.6.2021 14.55