Lapsi, oikeus ja osallisuus

Lapsi, oikeus ja osallisuus

Pajulammi, Henna: Lapsi, oikeus ja osallisuus. Helsinki, Talentum, 2014. 464 s.

​Mitä lapsen oikeus osallistua tarkoittaa? Entä onko laissa määritelty "lapsen etu"

Näihin kysymyksiin etsii vastauksia Henna Pajulammi tuoreessa väitöskirjassaan. Hän käsittelee lapsen oikeutta osallistua, tulla kuulluksi ja huomioon otetuksi itseään koskevissa asioissa. Kirjassa on keskitytty lapsen osallisuusoikeuksia koskevan oikeuspohjan sisältöön ja merkitykseen erityisesti YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen näkökulmasta. Pajulammi on tutkinut, mitä lapsen osallisuusoikeudet tarkoittavat ja millainen juridinen sisältö niille voidaan antaa.

Teoksessa käydään läpi lapsen oikeuksia koskevia teorioita, lapsen autonomiseen asemaan liittyviä perusoikeuksia sekä lapsen oikeutta vapaasti ilmaista näkemyksiään ja saada nämä näkemykset huomioon otetuiksi ikänsä ja kehitystasonsa mukaisella tavalla. Lapsen osallisuutta analysoidaan eri elämänalueilla kuten perheessä, peruskoulussa ja kuntalaisena.

Väitöskirja edustaa viimeaikaista lapsioikeudelliseksi nimettyä tutkimusta, jossa lasten perus- ja ihmisoikeudet on otettu huomioon aiempaa tarkemmin. Lapsen oikeus osallistua on Pajulammin mukaan uudenlaisen lapsioikeuden alan keskeinen oikeusperiaate lapsen edun ja lapsen suojaamisen periaatteen rinnalla.

"Lapsen etu" on kirjoittajan mukaan lapsioikeuden periaatteista tärkein, mutta samalla käytännössä ongelmallisin. Pajulammi on pyrkinyt tutkimuksessaan perustelemaan, että lapsen oma osallisuus eli lapsen esittämät näkemykset ja niiden merkitys ovat ja niiden tulee olla keskeisiä osia niissä menettelyissä, joissa lapsen etua arvioidaan. Tämä tulkinta on hänen mukaansa linjassa YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa lapsen etuun liitetyn sisällön kanssa. Sopimukseen sitoutuneiden maiden tulisi noudattaa sopimusvelvoitteita lapsen etua pohtiessaan.

 

Saatavuus Eduskunnan kirjastossa
Finlex: YK:n lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus, SopS 60/1991

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

Julkaistu 17.11.2014 9.00
Muokattu 20.4.2015 13.57

 Tutustu myös