Hallintovaliokunta puoltaa sähköisten kokousten laajentamista kunnissa

Julkaistu 23.4.2020 14.05
Muokattu 23.4.2020 14.09

Hallintovaliokunta puoltaa sähköisten kokousten laajentamista kunnissa

Kuntalain muutos mahdollistaa, että sähköinen kokous ja sähköinen päätöksentekomenettely voidaan ottaa käyttöön väliaikaisesti kunnanhallituksen päätöksellä kunnan kaikissa toimielimissä. Lisäksi esityksen tarkoituksena on muun ohella joustavoittaa sähköisen kokouksen edellytyksiä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Kunnanhallituksen päätösvaltaa koskeva pykälä olisi voimassa 31.7.2020 asti ja uutta sähköistä kokousta koskeva pykälä 31.5.2021 asti.

Kunnanhallitus voisi väliaikaisesti päättää eräiden kunnan hallintosäännön määräysten soveltamisesta, jotka koskevat sähköisen kokouksen pitämistä, sähköistä päätöksentekomenettelyä sekä toimielimen julkisen kokouksen yleisöjulkisuutta. Lisäksi lakiin lisätään säännökset videoneuvotteluyhteydellä tai vastaavalla yhteydellä pidettävästä sähköisestä kokouksesta. Ehdotettavia säännöksiä sovellettaisiin sekä kunnissa että kuntayhtymissä. 

Vaikka korona-ajan rajoitukset julkisista kokoontumisista ja yli 70-vuotiaiden liikkumisesta eivät koske kunnan toimielimiä tai kunnallisia luottamushenkilöitä, on kunnissa poikkeusolosuhteiden johdosta aiempaa laajemmin otettu käyttöön kuntalain mukainen sähköinen kokous, jolla voidaan välttää toimielinten kokoontumisia varsinaisiin kokouksiin. Ennen sähköisen kokouksen käyttöönottoa kunnan on kuitenkin kuntalain mukaisesti otettava hallintosääntöönsä tarvittavat määräykset siitä, millaiset sähköiset kokous- ja päätöksentekomenettelyt sillä on käytössä ja miten kokoukset teknisesti toteutetaan. Nykysääntelystä johtuen kunnassa, jonka hallintosäännössä ei ole sähköisiä päätöksentekotapoja koskevia määräyksiä, on jouduttu poikkeusolojen aikana epätarkoituksenmukaisesti kutsumaan valtuusto koolle varsinaiseen kokoukseen päättämään tarvittavista hallintosäännön muutoksista. Nyt ehdotettavilla muutoksilla voidaan välttää fyysisiin kokouksiin kokoontumista kunnissa ja kuntayhtymissä. 


Lue hallintovaliokunnan mietintö HaVM 7/2020 vp

Lue hallituksen esitys HE 47/2020 vp


Aihealueet
Hallintovaliokunta; Valiokunnat