Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Keskiviikon täysistunnossa äänestyksiä mm. nuohouksesta sekä lähetekeskusteluja

Julkaistu 7.11.2018 10:20
Muokattu 7.11.2018 14:30

Keskiviikon täysistunnossa äänestyksiä mm. nuohouksesta sekä lähetekeskusteluja

​Eduskunnan täysistunnossa on keskiviikkona toisessa käsittelyssä hallituksen esitys laeiksi valtion virkamieslain ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain sekä poliisin hallinnosta annetun lain 15 §:n muuttamisesta.

Hallituksen esityksessä valtion virkamieslakiin ja kunnallisesta viranhaltijasta annettuun lakiin ehdotetaan sisällytettäväksi vuoden 2017 alussa voimaan tulleet työsopimuslain muutokset, jotka liittyvät koeajan pidentämiseen, työnantajan takaisinottovelvollisuuden keston lyhentämiseen sekä mahdollisuuteen palkata pitkäaikaistyötön määräaikaiseen virkasuhteeseen ilman laissa säädettyä perustetta. Asiaa käsitellään hallintovaliokunnan mietinnön (HaVM 11/2018 vp) pohjalta, joka sisältää vastalauseen. Lakimuutokset on sisällöltään hyväksytty valiokunnan mietinnön mukaisena täysistunnon ensimmäisessä käsittelyssä 26. lokakuuta. Toisessa käsittelyssä lakimuutokset voidaan joko hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta käytiin tiistain täysistunnossa ja keskiviikkona toimitetaan vain äänestys.

Täysistunnon ensimmäisessä käsittelyssä on myös hallituksen esitys laiksi pelastuslain muuttamisesta, jota käsitellään hallintovaliokunnan mietinnön (HaVM 12/2018 vp) pohjalta. Mietintöön liittyy muutosehdotuksia sisältävä vastalause. Keskiviikon täysistunnossa toimitetaan äänestykset, joissa päätetään lain sisällöstä.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia siten, että alueen pelastustoimelta poistettaisiin velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Tämä tarkoittaisi elinkeinonharjoittamista rajoittavan piirinuohousjärjestelmän ja nuohouspalvelujen hintasääntelyn loppumista. Alueen pelastustoimelta poistettaisiin myös mahdollisuus tuottaa nuohouspalveluja omana työnään. Koko maassa siirryttäisiin nuohouspalvelujen vapaaseen tarjontaan, kun se tällä hetkellä toteutuu vain osassa maata.

Nuohoojalla säilytettäisiin nykyinen ammattitutkintovaatimus, mutta nuohousyrityksenä toimimiselle ei jatkossakaan säädettäisi muita vaatimuksia. Nuohouspalvelujen tuottaminen jäisi vapaan kilpailun periaatteen mukaiseksi yritystoiminnaksi, jossa rakennuksen omistaja tai haltija hankkisi tarvitsemansa nuohouspalvelut valitsemaltaan nuohoojalta.

Hallintovaliokunnan mietintö sisältää lausumaehdotuksen, jonka mukaan ”eduskunta edellyttää, että hallitus tarkkaan seuraa nuohousta koskevan lainsäädännön uudistamisen vaikutuksia erityisesti paloturvallisuuteen sekä nuohouspalvelujen saatavuuteen, laatuun ja hintaan. Uudistuksen toimeenpanosta on annettava kirjallinen selvitys hallintovaliokunnalle vuoden 2021 loppuun mennessä. Lisäksi eduskunta edellyttää hallituksen selvittävän, onko nuohousrekisterille jatkossa tarvetta sekä miten nuohouspalvelujen asiakas voi varmistaa, että palveluntarjoaja täyttää nuohoojan kelpoisuudelle asetetut vaatimukset. 

Keskiviikon täysistunnossa on lisäksi hallituksen esitysten lähetekeskusteluja, mm. työttömyysturvalain muuttamisesta lyhytkestoisen työn vastaanottamisen edistämiseksi (HE 220/2018 vp), vuosilomalain muuttamisesta (HE 219/2018 vp) sekä hallituksen esitys rahankeräyslaiksi (HE 214/2018 vp).

Aihealueet
Täysistunto