Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Eduskunta hyväksyi koronakriisistä aiheutuvia väliaikaisia muutoksia konkurssilakiin, ulosottokaareen, työttömyysturvalakiin sekä kuntalakiin

Julkaistu 28.4.2020 16.00
Muokattu 20.5.2020 12.14

Eduskunta hyväksyi koronakriisistä aiheutuvia väliaikaisia muutoksia konkurssilakiin, ulosottokaareen, työttömyysturvalakiin sekä kuntalakiin

​Eduskunta hyväksyi täysistunnossaan tiistaina 28. huhtikuuta toisessa käsittelyssä olleet väliaikaiset lakimuutokset:


Konkurssilakia muutetaan väliaikaisesti siten, että rajoitetaan velallisen asettamista konkurssiin velkojan hakemuksesta, sillä koronaviruspandemia aiheuttaa monille yrityksille taloudellisen ahdingon, joka ei jää pysyväksi. Velallista ei oletettaisi maksukyvyttömäksi sillä perusteella, että hän ei ole viikon kuluessa velkojan maksukehotuksesta maksanut velkojan selvää ja erääntynyttä saatavaa. 

Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian ja se on voimassa 31. lokakuuta 2020.

Lakivaliokunnan mietintö (LaVM 4/2020 vp – HE 46/2020 vp)

 

Ulosottokaaren säännökset, joissa säännellään ulosottomenettelyn keventämistä, rajoittamista tai täytäntöönpanon lykkäämistä koskevista edellytyksistä muutetaan siten, että covid-19 -epidemiasta aiheutuvat poikkeusolot sekä näistä aiheutuvat taloudelliset vaikeudet voidaan ottaa voimassa olevaa säännöstöä paremmin huomioon ulosottomenettelyssä.

Ulosoton joutuisuusvaatimusta muutettaisiin niin, että muissa säännöksissä myönnettävät keventämiset ja rajoittamiset sekä mahdolliset täytäntöönpanon lykkäämiset otettaisiin siinä huomioon. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Lain on tarkoitus olla voimassa 31. lokakuuta 2020.

Lakivaliokunnan mietintö (LaVM 5/2020 vp - HE 44/2020 vp)

 

Kuntalain muutos mahdollistaa, että sähköinen kokous ja sähköinen päätöksentekomenettely voidaan ottaa käyttöön väliaikaisesti kunnanhallituksen päätöksellä kunnan kaikissa toimielimissä. Lisäksi esityksen tarkoituksena on muun ohella joustavoittaa sähköisen kokouksen edellytyksiä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Kunnanhallituksen päätösvaltaa koskeva pykälä olisi voimassa 31.7.2020 asti ja uutta sähköistä kokousta koskeva pykälä 31.5.2021 asti.

Hallintovaliokunnan mietintö (HaVM 7/2020 vp - HE 47/2020 vp)


Työttömyysturvalain ja työvoima- ja yrityspalvelulain muutoksilla tuetaan työ- ja elinkeinotoimistojen tarkoituksenmukaista toimintaa ja turvataan työttömien työnhakijoiden oikeutta työttömyysetuuteen. 

Starttirahan enimmäiskesto pidennetään 12 kuukaudesta 18 kuukauteen. Muutoksen tavoitteena on turvata starttirahaa saavien yrittäjien mahdollisuutta yritystoiminnan käynnistämiseen ja vakiinnuttamiseen COVID-19-pandemian aiheuttamasta tilapäisestä toimintaedellytysten heikkenemisestä huolimatta.  

Työnhakijan ensimmäinen haastattelu järjestettäisiin vain silloin, kun työ- ja elinkeinotoimisto pitää haastattelun järjestämistä tarkoituksenmukaisena. Työ- ja elinkeinotoimiston tulisi pyrkiä järjestämään myöhemmät määräaikaishaastattelut kolmen kuukauden välein. Nykyisin määräaikaishaastattelujen järjestämiseen kolmen kuukauden välein ei liity työ- ja elinkeinotoimiston harkintaa. 

Työnhaun voimassaolo ei päättyisi sen vuoksi, että työnhakija ei ole vastannut verkkopalvelussa palvelutarpeen arvioimiseen liittyviin kysymyksiin tai laatinut luonnosta työllistymissuunnitelmaksi. Työnhaun jatkuminen vaikuttaa myös oikeuteen saada työttömyysetuutta. 

Työnhakijat eivät menettäisi oikeuttaan työttömyysetuuteen myöskään työllistymissuunnitelman tai sitä korvaavan suunnitelman toteuttamisen laiminlyönnin takia. Työnhakijalla olisi oikeus keskeyttää työllistymistä tukeva palvelu työttömyysetuutta menettämättä COVID-19-pandemiasta johtuvasta perustellusta syystä. 

Työnhakijalla olisi oikeus työttömyysetuuteen työttömyysturvalaissa tarkoitettujen lyhytkestoisten opintojen estämättä, vaikka opintojen kestoa koskeva kuuden kuukauden enimmäisaika ylittyisi. Edellytyksenä olisi, että opintojen pitkittyminen johtuu COVID-19-pandemiasta. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Työnhakijan haastattelun järjestämistä ja työnhaun voimassaoloa koskevat muutokset ovat voimassa 30.6.2020 asti, työttömyysturvaseuraamuksia koskevat muutokset 31.7.2020 asti ja työnhakijan lyhytkestoisia opintoja koskeva muutos 31.12.2020 asti. Starttirahan enimmäiskestoa koskeva muutos on voimassa 30.6.2021 asti.


Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö (TyVM62020 vp - HE 58/2020 vp)​

Aihealueet
Täysistunto