Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Nollatuntisopimusten epäkohtiin tulossa korjauksia

Julkaistu 13.4.2018 9:25
Muokattu 16.4.2018 13:27

Nollatuntisopimusten epäkohtiin tulossa korjauksia

​Vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaan on tulossa parannuksia. Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta antoi torstaina 12. huhtikuuta asiasta mietinnön (TyVM 4/2018).

Jatkossa vaihtelevasta työajasta ei saa sopia, jos työnantajalla on kiinteä työvoimatarve. Vähimmäistyöaikaa ei myöskään saa sopia pienemmäksi kuin todellinen työvoiman tarve edellyttää. Työnantajan on vaihtelevan työajan sopimuksia käyttäessään annettava työntekijälle selvitys siitä, missä tilanteissa ja missä määrin työnantajalle syntyy työvoimatarvetta.

Vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän oikeutta sairausajan palkkaan ja irtisanomisajan palkkaan täsmennetään. Sairausajan palkka pitää maksaa silloin, kun työkyvyttömyysaikaan kohdistuva työvuoro on merkitty työvuoroluetteloon, siitä on muutoin sovittu tai olosuhteisiin nähden voidaan pitää selvänä, että työntekijä olisi työkykyisenä ollut työssä. Jos työnantajan irtisanomisaikana tarjoaman työn määrä alittaa viimeistä työvuoroa edeltäneiden 12 viikon keskimääräisen työn määrän, työnantajan on korvattava alituksesta aiheutuva ansionmenetys.

Jokaisella työpaikalla on oltava työvuoroluettelo, josta ilmenee muun muassa työajan alkamiset ja päättymiset. Työvuoroluettelo on laadittava niin pitkäksi ajaksi kuin mahdollista ja se on annettava viikkoa ennen siinä tarkoitetun ajanjakson alkamista. Vaihtelevaa työaikaa noudattava työntekijä ei voi jatkossa antaa kestoltaan rajoittamatonta lisätyösuostumusta.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta katsoo, että ehdotetut muutokset vähentävät vaihtuvaa työaikaa tekevien työtilaisuuksiin liittyvää epävarmuutta ja ennakoimattomuutta. Vaihtelevan työajan käsite on kuitenkin suomalaisessa työlainsäädännössä uusi, eikä sen vaikutuksia työmarkkinoilla vielä tunneta. Tämän vuoksi valiokunta pitää tärkeänä, että uudistuksen vaikutuksia yhtäältä yrityksiin ja toisaalta työntekijöiden asemaan seurataan huolellisesti ja tarvittaessa lainsäädäntöä kehitetään mahdollisesti havaittavien tarpeiden osalta edelleen.

Mietintöön sisältyy 3 vastalausetta.

Valiokunnan mietintö

Aihealueet
Valiokunnat; Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta