Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Perustuslakivaliokunnan lausunto pysäköinninvalvonnassa avustamisesta valmistui

Julkaistu 17.10.2013 0:00
Muokattu 17.10.2013 14:59
 

Perustuslakivaliokunnan lausunto pysäköinninvalvonnassa avustamisesta valmistui

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki pysäköinninvalvontaluvasta ja valvonta-avustajista sekä muutettavaksi pysäköinninvalvonnasta annettua lakia.

Tarkoitus on järjestää yksityistä pysäköinninvalvontaa koskeva lainsäädäntö niin, että se täyttää perustuslain asettamat vaatimukset. Perustuslakivaliokunnan mukaan uudet lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Hallituksen esityksen lähtökohtana on perustuslakivaliokunnan helmikuussa 2011 antama lausunto hallituksen esityksestä pysäköinninvalvontaa koskevan lainsäädännön uudistamiseksi (PeVL 57/2010 vp). Tuolloin valiokunta katsoi, että pysäköinninvalvontaa ei voida antaa hallituksen esityksessä ehdotetulla tavalla yksityiselle muutoin kuin perustuslainsäätämisjärjestyksessä. Tämän takia perustuslakivaliokunta esitti, että lakiehdotus yksityisestä pysäköinninvalvonnasta tuli hylätä.

Nyt käsiteltävänä olleiden lakiehdotusten mukaan kunnallista pysäköinninvalvojaa ja poliisia saa pysäköinninvalvonnassa avustaa vain pysäköinninvalvontaluvan haltija. Julkinen hallintotehtävä voidaan perustuslain 124 §:n mukaan antaa muulle kuin viranomaiselle, jos sen on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi. Valiokunnan mielestä viranomaisia avustavan pysäköinninvalvonnan antaminen yksityisille on perustuslain 124 §:n tarkoitetulla tavalla tarpeen tehtävien tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi. Valiokunta katsoo, että lakiehdotukset ovat valtiosääntöoikeudellisesti ongelmattomia ja vastaavat valiokunnan edellä mainitussa lausunnossa esitettyjä linjauksia.

Lisäksi valiokunta toteaa aikaisemman pysäköinninvalvontaa koskevan lausuntonsa johdosta, että valiokunnan kannanotot perustuivat silloiseen hallituksen esityksen lakiehdotukseen yksityisestä pysäköinninvalvonnasta. Lakiehdotus oli osa pysäköinninvalvonnan kokonaisuudistusta, jonka toisena osana oli julkinen pysäköinninvalvonta. Valiokunta ei pitänyt yksityisen pysäköinninvalvonnan valvontamaksua sopimusrikkomuksen yksityisoikeudellisena seuraamuksena, vaan lainvastaisesta menettelystä seuraavana pysäköintivirhemaksulle ja rikosoikeudelliselle sanktiolle vaihtoehtoisena hallinnollisena seuraamuksena.

Valiokunta korostaa, että kiinteistön omistajalla ja haltijalla on lähtökohtaisesti oikeus määrätä omistamansa tai hallitsemansa alueen käytöstä, mukaan lukien pysäköinti. Hän voi sopia pysäköinnin ehdoista ja perittävästä korvauksesta. Tällaiseen yksityisoikeudelliseen sopimukseen voidaan sisällyttää myös sopimusrikkomuksesta aiheutuvia seuraamuksia koskevia sopimusehtoja.

Aihealueet