Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Perustuslakivaliokunnan mietinnöt valmiuslain käyttöönottoasetuksista valmistuivat

Julkaistu 10.3.2021 13.00

Perustuslakivaliokunnan mietinnöt valmiuslain käyttöönottoasetuksista valmistuivat

Perustuslakivaliokunnan mietinnöt valmiuslain käyttöönottoasetuksista valmistuivat. Mietinnöt koskevat asetusta valmiuslain 86 ja 88 §:n toimivaltuuksien käyttöönotosta ja asetusta valmiuslain 106 §:n 1 momentin ja 107 §:n toimivaltuuksien käyttöönotosta.

Toisessa asetuksessa on kyse toimivaltuuksista sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden ohjaamiseksi ja kunnan oikeudesta luopua terveydenhuoltolaissa säädettyjen kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta, ja toisessa asetuksessa säädetään hallintoviranomaisen viestintää ja toimivallan ratkaisemista koskevien toimivaltuuksien käyttöönotosta.

Valmiuslain 6 §:n mukaan eduskunta päättää, saako käyttöönottoasetus jäädä voimaan vai onko se kumottava osittain tai kokonaan ja onko se voimassa säädetyn vai sitä lyhyemmän ajan.

Asetuksella käyttöön otettavat valmiuslain 86 ja 88 §:n toimivaltuudet liittyvät terveydenhuoltojärjestelmän toimintakyvyn turvaamiseen. Perustuslakivaliokunta on vakiintuneesti todennut, että terveydenhuoltojärjestelmän toimintakyvyn säilyttäminen pandemian aikana on perusoikeusjärjestelmän näkökulmasta erittäin painava peruste, joka oikeuttaa poikkeuksellisen pitkälle meneviä, myös ihmisten perusoikeuksiin puuttuvia viranomaistoimia.

Toisella asetuksella käyttöön otettavat 106 ja 107 § koskevat lähinnä hallinnon sisäistä toimintaa, eikä niillä rajoiteta ihmisten perus- tai ihmisoikeuksia. Vaikka asetuksen sääntely onkin eräiltä osin liian avointa, ei sitä tämän johdosta tarvitse kumota.

Valtioneuvosto on ehdottanut, ettei kumpaakaan asetusta sovelleta Ahvenanmaalla. Tällaista rajausta ei ole kuitenkaan kirjoitettu asetuksen sanamuotoon kuten valmiuslaki edellyttää. Asetusten alueellista soveltamista on tämän johdosta rajattava muutoksella, jolla kumotaan asetuksen soveltaminen Ahvenanmaalla. Muilta osin asetukset saavat jäädä voimaan.

Perustuslakivaliokunnan mietinnöt ovat yksimielisiä.

Mietinnöt ovat luettavissa hetken kuluttua perustuslakivaliokunnan verkkosivuilla.

Aihealueet
Perustuslakivaliokunta; Valiokunnat