Kuluttajille parempaa tietoa sijoitustuotteista

Eduskunta hyväksyi perjantaina toisessa käsittelyssä lain, joka parantaa ei-ammattimaisten sijoittajien tiedonsaantia vakuutusmuotoisista sijoitustuotteista. Laki hyväksyttiin talousvaliokunnan mietinnön TaVM 1/2017 mukaisena.

Laki parantaa kuluttajien mahdollisuuksia vertailla erilaisia sijoitustuotteita. Paketoitujen sijoitus- ja vakuutusmuotoisten tuotteiden kehittäjän pitää laatia tuotteesta lyhyt ja määrämuotoinen avaintietoasiakirja, joka kertoo ostajalle selkeästi ja yhteismitallisesti sijoituksen riskit ja kustannukset. 

Talousvaliokunta totesi mietinnössään, että vaikka suomalainen kuluttajansuoja sijoitustuotteista annettavan tiedon ja niiden myynnin menettelytapojen osalta on jo nykyisellään hyvällä tasolla ja suomalaisten kuluttajien luottamus sijoitustuotteiden tarjoajiin on säilynyt finanssikriisinkin jälkeen vankalla pohjalla, erityisesti paketoitujen sijoitustuotteiden tarjolla oleva informaatio on usein vaikeasti vertailtavissa. Sijoitusinstrumentin tuotto-odotus voidaan esittää monin eri tavoin ja silti pitää kiinni tiedon oikeellisuuden vaatimuksesta. Tiedon esittämistapa vaikuttaa merkittävästi sijoittajalle syntyvään vaikutelmaan sijoituksen odotettavissa olevasta kehityksestä.

Valiokunta katsoi, että käsillä oleva sääntely on sijoitustuotteen ostajan päätöksenteon edellytyksiä parantava. Standardimuotoisen asiakirjan voidaan arvioida lisäävän kuluttajien luottamusta sijoitustuotteisiin ja -markkinoihin ja siten lisäävän sijoittamista. Tarjoajan näkökulmasta uuden sääntelyn ennakoidaan auttavan asiakkaalle lisäarvoa tuottavien ratkaisujen markkinaosuuksien lisääntymisessä ja toisaalta ajavan huonoja sijoitustuotteita pois markkinoilta.

Täysistunto

Julkaistu 17.3.2017 15:00
Muokattu 17.3.2017 15:23