Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Sosiaali- ja terveysvaliokunta: Sukupuolen vahvistamista koskeva lakiuudistus on välttämätön

Julkaistu 19.1.2023 15.20

​​Kuva: Seta ry

Sosiaali- ja terveysvaliokunta: Sukupuolen vahvistamista koskeva lakiuudistus on välttämätön

Sosiaali- ja terveysvaliokunta katsoo, että sukupuolen vahvistamista koskevan lainsäädännön uudistus on kiireellinen ja välttämätön ja ehdottaa lakiehdotusten hyväksymistä eräin muutoksin (StVM 42/2022 vp, HE 189/2022 vp). Lisäksi valiokunta esittää kahta lausumaa. Samalla valiokunta ehdottaa uudistuksen kanssa käsitellyn kansalaisaloitteen KAA 6/2020 vp hylkäämistä. Mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa ehdotetaan lakiehdotusten hylkäämistä. Vastalauseensa jättivät perussuomalaisten ja keskustan eduskuntaryhmien edustajat.

Uuden lain tavoitteena on vahvistaa henkilön itsemääräämisoikeutta erottamalla sukupuolen oikeudellinen vahvistaminen lääketieteellisistä tutkimuksista ja hoidoista. Hakemus sukupuolen vahvistamisesta perustuisi jatkossa henkilön omaan selvitykseen hänen sukupuolen kokemuksestaan. 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää perusteltuna, että sukupuolen oikeudellinen vahvistaminen erotetaan lääketieteellisistä tutkimuksista ja hoidoista. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan henkilön sukupuoli-identiteetti on yksilöllinen ja henkilökohtainen kokemus, eikä sukupuoli-identiteetin tai sen pysyvyyden kokemukselle ole olemassa objektiivista mittaustapaa. Näin ollen sitä ei voida sellaisenaan arvioida psykiatrin tai muun lääkärin tai viranomaisen toimesta oikeaksi tai vääräksi. Sukupuolen oikeudellisen vahvistamisen erottaminen lääketieteellisestä selvityksestä vastaa myös kansainvälistä ja kansallista ihmis- ja perusoikeussääntelyn sekä sen tulkintakäytännön kehitystä.

Uudistukseen sisältyvää lisääntymiskyvyttömyyttä koskevan vaatimuksen poistamista on kannatettu laajasti ja valiokunta pitää muutosta välttämättömänä. 

Lakiehdotuksen mukaan sukupuolen vahvistamista koskeva hakemus on tehtävä kirjallisesti Digi- ja väestötietovirastolle. Valiokunta pitää hakemuksen harkinta-ajan ehdotettua pituutta (30 vrk) esityksen perustelujen valossa tarkoituksenmukaisena, mutta katsoo, että sen toimivuutta ja vaikutuksia on aiheellista jatkossa seurata samoin kuin hakemusmenettelyä kokonaisuutena. Väärinkäytösmahdollisuuksien rajoittamiseksi valiokunta ehdottaa, että hakemuksen sukupuolen vahvistamisesta voisi tehdä vain kerran vuodessa. 

Esityksen mukaan sukupuolen vahvistaminen olisi mahdollista 18 vuotta täyttäneille. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan asiantuntijakuulemisessa on tuotu laajasti esille esitetyn ikärajan ongelmallisuus. Täysi-ikäisyysvaatimuksen katsotaan heikentävän transsukupuolisten lasten- ja nuorten asemaa sekä itsemääräämisoikeutta.  Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää tärkeänä, että selvitys transsukupuolisten lasten ja nuorten itsemääräämisoikeuden edistämisestä sukupuolen vahvistamisessa sekä tarvittavista lainsäädäntömuutoksista käynnistetään mahdollisimman pikaisesti ja ehdottaa asiasta lausumaa.

Lisäksi valiokunta ehdottaa lausumaa, jonka mukaan valtioneuvoston tulee seurata lain vaikutuksia urheiluun ja ryhtyä tarvittaessa toimiin urheilujärjestöjen tukemiseksi muutoksessa sekä tarvittaessa lainsäädäntötoimiin. 

Ehdotettujen lakien on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. 

Lisäksi valiokunta ehdottaa lisäystä, jossa säädetään vanhemmuusnimikkeen lisäämisestä takautuvasti kaikille ennen lain voimaantuloa väestötietojärjestelmään rekisteröidyille vanhemmille. Valiokunta painottaa, että valtioneuvoston on seurattava tarkoin uudistuksen toimeenpanoa ja valmisteltava tarvittaessa säädösmuutokset.

Lue valiokunnan mietintö

Aihealueet
Sosiaali- ja terveysvaliokunta; Valiokunnat