Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Suuri valiokunta antoi lausuntonsa tekoälyn harmonisoidusta sääntelystä

Julkaistu 19.11.2021 15.25
EU:n lippu

Suuri valiokunta antoi lausuntonsa tekoälyn harmonisoidusta sääntelystä

​Suuri valiokunta päätti tänään eduskunnan kannan valtioneuvoston kirjelmiin, jotka koskevat Euroopan komission ehdotusta tekoälyn harmonisoiduksi sääntelyksi (Artificial Intelligence Act, U 28/2021) ja eurooppalaista lähestymistapaa tekoälyyn (E 62/2021).

Suuri valiokunta sai asiasta lausunnot kuudelta erikoisvaliokunnalta ja kuuli asiantuntijoita myös itse. Suuri valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan yksimielisesti.

Suuren valiokunnan lausunto SuVL 3/2021 ja erikoisvaliokuntien lausunnot 

Suuri valiokunta käsittelee lausunnossaan valtioneuvoston toimintaa ohjaavia keskeisiä neuvottelutavoitteita ja yhtyy asiassa valtioneuvoston kantaan.

Valtioneuvoston tavoin suuri valiokunta kannattaa komission tavoitetta luoda yhteinen eurooppalainen lähestymistapa tekoälyyn. EU:lla tulisi olla kokonaisvaltainen visio siitä, mitä digitalisaatiolla ja tekoälyllä halutaan saada aikaan. EU:n kilpailukyvyn kannalta on tärkeää, että EU:sta muodostuu tekoälyn kehittämiselle ja käyttämiselle suotuisa ympäristö. EU:n vahvuutena on digitalisaatiokehityksessä luottamusta korostava lähestymistapa, jossa ihminen on keskiössä. EU:n tulee arvopohjaansa nojaten pyrkiä globaaliksi suunnannäyttäjäksi siinä, miten tekoälyä käytetään turvallisella ja perusoikeuksia kunnioittavalla tavalla, suuri valiokunta toteaa.

Suuri valiokunta kannattaa myös tavoitetta luoda tekoälyasetuksella luottamuksen ekosysteemi, joka edistää tekoälyn vastuullista kehittämistä, markkinoille saattamista ja käyttöönottoa Euroopassa. EU-sääntely on tarpeen, jotta voidaan ehkäistä markkinoiden pirstaloituminen. Tasapainoinen sääntely voi selkeyttää yritysten toimintaympäristöä ja vahvistaa niiden kilpailukykyä. EU:n sisämarkkinoiden ansiosta sillä voi olla merkitystä sääntelyn kehittymiseen myös EU:n ulkopuolella, suuri valiokunta arvioi.

Suuri valiokunta tukee ehdotuksen ihmiskeskeistä ja perusoikeuksien toteutumista korostavaa lähestymistapaa. Ehdotus sisältää useita merkittäviä perusoikeuksiin liittyviä kysymyksiä.

Sääntelyn tasapainon löytäminen on haastavaa teknologian kehittyessä nopeasti

Sääntelyn tulee asetusehdotuksen mukaisesti varmistaa korkeatasoinen perusoikeuksien suojelu ja vastata tekoälyn ihmisten fyysiselle ja psyykkiselle terveydelle aiheuttamiin riskeihin. Samalla sääntelyn tulisi mahdollistaa ja edistää tekoälyteknologioiden kehittäminen, hyödyntäminen ja käyttö, eikä toimia sen esteenä. Tasapainon löytäminen on haastavaa alalla, jolla teknologian nopean kehittymisen vuoksi sekä riskien että mahdollisuuksien hahmottaminen on vaikeaa, suuri valiokunta arvioi.

Asetusehdotuksella on paljon yhtymäkohtia muuhun EU-lainsäädäntöön. Suuri valiokunta tukee valtioneuvoston tavoitetta täsmentää näitä suhteita neuvotteluiden kuluessa.

Komissiolle on annettu valtaa antaa delegoituja säädöksiä asetuksen liitteiden muuttamiseksi. Se tarjoaa mahdollisuuden reagoida tekoälyn kehityksen huomioimiseksi sääntelyssä. Delegoitavan säädösvallan laajuutta tulisi kuitenkin vielä arvioida. Valtuudet ovat kovin laajat ja niitä tulisi täsmentää, suuri valiokunta katsoo. EU:n perussopimusten mukaan (SEUT 290) delegoiduilla säädöksillä voidaan täydentää tai muuttaa ainoastaan muita kuin perussäädöksen keskeisiä osia.

Suuri valiokunta pitää hyvänä, että asetusehdotuksessa asetetaan palveluntarjoajille velvollisuus varmistaa eräin poikkeuksin, että luonnollisille henkilöille ilmoitetaan heidän olevan vuorovaikutuksessa tekoälyjärjestelmän kanssa, ellei se ole olosuhteiden ja käyttöyhteyden perusteella ilmeistä.

Reaaliaikaisten biometristen etätunnistusjärjestelmien käyttö lainvalvontatarkoituksiin julkisissa tiloissa olisi ehdotuksen mukaan kiellettyä. Poikkeuksia olisivat tilanteet, joissa käyttö on ehdottoman välttämätöntä esimerkiksi henkilöiden henkeen tai fyysiseen turvallisuuteen kohdistuvan uhan tai terrori-iskun ehkäisemiseksi. Suuri valiokunta pitää valtioneuvoston tavoin perusteltuna, että järjestelmien käyttö olisi sallittua tietyissä tarkasti rajatuissa tilanteissa perus- ja ihmisoikeudet huomioon ottaen.

Aihealueet
EU-asiat; Suuri valiokunta; Valiokunnat