Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Talousvaliokunnan mietintö sähkön siirtohintoja hillitsevästä hallituksen esityksestä on valmistunut

Julkaistu 17.6.2021 11.30
Muokattu 17.6.2021 11.36

Talousvaliokunnan mietintö sähkön siirtohintoja hillitsevästä hallituksen esityksestä on valmistunut

​Talousvaliokunnan mietintö (TaVM 19/2021 vp) hallituksen esityksestä sähkön siirtohintojen hillitsemiseksi valmistui keskiviikkona 16. kesäkuuta. Hallituksen esityksessä (HE 265/2020 vp) ehdotetaan muutettavaksi sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annettua lakia.

Valiokunta pitää hallituksen esityksen mukaisia sääntelyratkaisuja tarkoituksenmukaisina ja puoltaa hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina. Mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta. Mietintöön sisältyy myös kolme lausumaehdotusta.

Muutoksen tavoitteena on hillitä sähkönjakelun hintojen nousua jakeluverkonhaltijoiden kustannustasoa alentavilla ja kustannustason nousua loiventavilla toimenpiteillä. Ehdotetut muutokset muuttaisivat voimakkaasti jakeluverkonhaltijoiden sääntelyä.

Sähkönjakelun hinnat kotitalouksille ovat nousseet selkeästi nousseet 2010-luvulla sekä nimellisesti että reaalisesti. Sähkön kokonaishinta sisältäen siirron, energian ja veron on noussut yhdeksän vuoden aikana noin 25 prosenttia ja siirtohinta 30 prosenttia. Verollinen siirtohinta on samaan aikaan noussut lähes 50 prosenttia eli verojen vaikutus asiakkaan loppulaskuun on ollut merkittävä.

Sähkönjakelun hintojen nousua pyritään hillitsemään esityksessä jakeluverkonhaltijoiden sääntelyä muuttamalla. Verkonhaltijan olisi suunniteltava, rakennettava ja ylläpidettävä sähköverkkoa siten, että verkonhaltija tuottaisi palvelunsa kustannustehokkaalla tavalla. Jakeluverkon kehittämissuunnitelman avulla valvottaisiin jakeluverkon kehittämisen kustannustehokkuutta. Kehittämissuunnitelman tulisi sisältää myös suunnitelma kulutusjouston, sähkövarastojen, verkonhaltijan energiatehokkuustoimenpiteiden ja muiden resurssien mahdollisesta käyttämisestä vaihtoehtona jakeluverkon siirtokapasiteetin laajentamiselle.

Sähkönjakelun toimitusvarmuusvaatimusten täytäntöönpanoaikaa jatkettaisiin kahdeksalla vuodella vuoden 2036 loppuun pääasiassa haja-asutusalueella toimiville jakeluverkonhaltijoille, jotka joutuvat 2020-luvulla tekemään isoja verkkorakenteen muutoksia verkoissaan. Nykyisestä poikkeuslupamenettelystä luovuttaisiin. Sähkömarkkinalain säännöksiä sähkökatkojen johdosta maksettaviin vakiokorvauksiin oikeuttavista aikarajoista esitetään muutettavaksi kompensaationa sille, että toimintavarmuusvaatimusten täyttäminen viivästyisi osalla verkon käyttäjistä.

Sähkönsiirron ja -jakelun maksujen korotuksen enimmäismäärää laskettaisiin 15 prosentista 8 prosenttiin. Pienimuotoisen sähköntuotannon liittäminen erillisellä linjalla kiinteistörajan yli sähkönkäyttöpaikkaan tai kiinteistön sähköverkkoon mahdollistettaisiin ilman jakeluverkonhaltijalta saatavaa lupaa.

​Asiaa käsitellään yhdistettynä kansalaisaloitteeseen laiksi sähkömarkkinalain sekä sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muuttamisesta (KAA 9/2020 vp) sekä lakialoitteisiin LA 17/2020 vp ja LA 78/2020 vp. Kansalaisaloitteen ja lakialoitteiden pyrkimys on samansuuntainen kuin hallituksen esityksen ja aloitteet on otettu huomioon myös hallituksen esityksen valmistelussa.

Asian käsittely jatkuu täysistunnossa. Asian käsittelytiedot.
Lain on tarkoitus tulla voimaan ensi tilassa.
Talousvaliokunnan mietintö on luettavissa eduskunnan verkkosivuilla.

Aihealueet
Talousvaliokunta; Valiokunnat