Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Talouden kasvusta huolimatta tuleviin menopaineisiin on varauduttava

Julkaistu 12.12.2017 10.00

Talouden kasvusta huolimatta tuleviin menopaineisiin on varauduttava

​Eduskunnan valtiovarainvaliokunta on saanut valmiiksi vuoden 2018 talousarvioesitystä koskevan mietintönsä (VaVM 22/2017 vp). Talousarvion loppusumma on noin 55,8 miljardia euroa, mikä on noin 0,3 miljardia euroa enemmän kuin vuoden 2017 varsinainen talousarvio. Mietintöön sisältyy kuusi vastalausetta.

Valtiovarainvaliokunta kohdistaa lisäyksiä mm. liikenneväyliin, opetukseen sekä sisäiseen turvallisuuteen. Valiokunnan osoittamat lisäresurssit ovat yhteensä noin 40,3 miljoonaa euroa. Suurimmat määrärahalisäykset osoitetaan liikenneväylien parantamiseen (11,8 milj. euroa) ja koulutuksen, sivistyksen, kulttuurin sekä urheilun tukemiseen (9,7 milj. euroa). Rahoitusta ohjataan esimerkiksi syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukemiseen ja koulujen kerhotoimintaan.

Rahoitusta osoitetaan myös viennin ja matkailun edistämiseen, terveydenhuollon tutkimukseen ja maatalouden kannattavuuden parantamiseen. Lisärahoitusta kohdennetaan myös sisäisen turvallisuuden parantamiseen ja tullivalvonnan tehostamiseen.

 

Suomen talous 2018

Valiokunta toteaa, että Suomen talous on saavuttanut nopean kasvuvaiheen pitkän heikon ajanjakson jälkeen ja julkisen talouden velkasuhde on kääntynyt loivaan laskuun. Suotuisa suhdanne ei kuitenkaan riitä poistamaan rakenteellisesta ongelmasta johtuvaa julkisen talouden rahoitusepätasapainoa. Valtion talousarvioesitys vuodelle 2018 on 3,1 miljardia euroa alijäämäinen, mikä katetaan lisälainanotolla. Vuoden 2018 lopussa valtionvelan arvioidaan olevan 110 miljardia euroa, mikä on noin 47 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Valiokunta tukee hallituksen finanssipoliittista linjaa ja korostaa, että talouskasvu ei anna perusteita julkisten menojen kasvattamiselle, vaan julkisen talouden tasapainottamista on jatkettava. Tämä on tarpeellista, koska väestön ikääntymisen haasteet ovat jo käsillä, kun eläkemenojen kasvu on nopeutunut suurten ikäluokkien siirryttyä eläkkeelle, minkä lisäksi vanhusväestön hoito- ja hoivamenot ovat kasvamassa. Tiedossa on myös muita menoja, kuten mittavat puolustusinvestoinnit.

Valiokunta on tyytyväinen työllisyyttä edistäviin toimiin, joilla puretaan kannustinloukkuja ja kehitetään työttömyysturvaa. Erityisesti 7,8 prosentin rakenteellista työttömyyttä tulee pystyä alentamaan, sillä se viittaa työttömyyden pysymiseen korkeana talouden kasvusta huolimatta. Valiokunta pitää myös tärkeinä toimia, joilla huolehditaan osaavan työvoiman saatavuudesta ja riittävyydestä sekä puututaan syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ongelmiin huomattavasti nykyistä aikaisemmin.

Valiokunta korostaa lisäksi rakenteellisten uudistusten toteuttamista ennustettua nopeamman tuottavuuskehityksen mahdollistamiseksi Valiokunta pitää myös välttämättömänä, että parhaillaan koolla oleva parlamentaarinen liikenneverkkotyöryhmä löytää sellaiset ratkaisut, joilla turvataan liikenneverkon kustannustehokas ja pitkäjänteinen kehittäminen sekä varmistetaan väyläverkon ylläpitoon tarvittava rahoitus

Valiokunta kiinnittää lisäksi huomiota siihen, että valtion vastuiden määrä on kasvanut voimakkaasti viime vuosina ja kansainvälisesti tarkasteltuna Suomen takaukset ovat korkealla tasolla. Tämä korostaa valtion taloudellisten vastuiden huolellisen seurannan ja hallinnan tärkeyttä.

Täysistunnossa mietinnön käsittely alkaa keskiviikkona 13. joulukuuta, ja tavoitteena on, että eduskunta hyväksyy valtion talousarvion 2018 lopullisesti keskiviikkona 20. joulukuuta.

Valtiovarainvaliokunnan tekemät muutokset talousarvioon: TAE 2018_eduskunnan lisäykset.pdf

Lisää tietoa budjettikäsittelystä: https://www.eduskunta.fi/FI/talousarvio/Sivut/Budjetti2018.aspx

Aihealueet
Valtiovarainvaliokunta; Valiokunnat