Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Tutkimus: Eduskunnan budjettivalta kangertelee - valtaa siirtynyt toimeenpanokoneistolle osin eduskunnan passiivisuuden takia

Julkaistu 5.9.2016 11.00
Muokattu 7.9.2016 10.29

Tutkimus: Eduskunnan budjettivalta kangertelee - valtaa siirtynyt toimeenpanokoneistolle osin eduskunnan passiivisuuden takia

​Eduskunnan tarkastusvaliokunta on selvittänyt eduskunnan budjetti- ja valvontavallan toteutumista Helsingin yliopiston tutkimusryhmän toteuttamalla tutkimuksella ”Eduskunnan budjetti- ja valvontavalta 1990-2020: Tutkimus budjetti- ja valvontavallan muutosten ja toteutumisen indikaattoreista (syyskuu 2016, 360 sivua). Eduskunnan budjetti- ja valvontavalta on toinen eduskunnan tärkein perustuslaillinen valtaoikeus lainsäädäntövallan rinnalla.
 
Tutkimuksessa havaittiin, että eduskunnan budjetti- ja valvontavallan toteutuminen on parin viimeisen vuosikymmenen aikana kangerrellut yhä enemmän kotimaisten, kansainvälisten ja ylikansallisten kehityskulkujen takia. Keskeisenä ongelmana on ollut eduskunnan budjettivallan jatkuva kaventuminen etenkin, kun päätökset valtion taloudellisista vastuista sitovat tulevia eduskuntia. Ongelmaa korostaa, että kansainvälisessä vertailussa eduskunnalle perustuslaissa taatut budjetti- ja valvontaoikeudet ovat sinänsä hyvin laajat ja vahvat. Eduskunnan budjettivallan tosiasiallinen kaventuminen selittyy ennen muuta vuosien aikana vähitellen kehittyneillä poliittis-hallinnollisilla budjettikäytännöillä, jotka eivät ole antaneet parhaita edellytyksiä eduskunnan valtaoikeuksien täysimääräiselle toteutumiselle. Tämän ohella budjettivallan kaventuminen selittyy osaksi eduskunnan omalla passiivisuudella valtaoikeuksiensa käytössä.
 
Yli 300-sivuisessa tutkimuksessa on kartoitettu erittäin kattavasti ja yksityiskohtaisesti eduskunnan budjetti- ja valvontavallan muutoksia ja reaalisuutta vuosina 1990–2020 sekä luodaan perusta budjetti- ja valvontavallan toteutumisen ja kehittymisen seurantaindikaattoreille. Muutos- ja vaikutusarvioinnissa on otettu huomioon eduskunnan budjetti- ja valvontavaltaan merkittävästi vaikuttaneet tekijät, etenkin Suomen liittyminen Euroopan unioniin (EU) ja Euroopan talous- ja rahaliittoon (EMU), viime vuosien finanssi- ja eurokriisi sekä tiivistyvän talous- ja rahaliiton kehittämissuunnitelmat. Tutkimuksessa on hyödynnetty oikeus-, hallinto-, valtio- ja taloustieteellistä tietoa, aineistoa ja tutkimusmetodeja. Tutkimusta varten on toteutettu kysely- ja haastattelututkimus joukolle kansanedustajia, budjetti- ja valvontavallan avainvirkamiehiä sekä alan muita asiantuntijoita.
 
Eduskunnan budjetti- ja valvontavallan tehostamiseksi ja vahvistamiseksi tutkimuksessa esitetään laaja joukko toimenpide-ehdotuksia, joiden toteuttaminen edellyttää suurelta osin budjettivalta- ja valvontakäytäntöjen kehittämistä lainsäädäntömuutosten sijaan. Toimenpide-ehdotuksissa muun muassa korostetaan eduskunnan omaa aiempaa merkittävästi aktiivisempaa roolia budjetti- ja valvontavallan käyttäjänä. Tutkimuksessa tuodaan esille tarve parlamentaarisen budjettivaltakomitean asettamiseen selvittämään eduskunnan budjetti- ja valvontavallan turvaamis- ja kehittämistarpeita, tekemään ehdotuksia eduskunnan finanssivallan lisäämiseksi sekä käynnistämään niiden toimeenpano eduskunnan sisällä ja muualla ylimmässä valtionhallinnossa. Tutkimus antaa perusteita komitean työlle varsinkin siltä osin kuin kyse on tutkimuksessa esitetyistä keskeisistä havainnoista ja tutkimustuloksista, budjettivaltaindikaattoreista ja toimenpide-ehdotuksista.
Eduskunnan budjetti- ja valvontavaltatutkimus on tarkastusvaliokunnan julkaisusarjan seitsemäs tutkimusjulkaisu. Tutkimus on julkaistu sähköisesti tarkastusvaliokunnan julkaisusarjassa ja se on saatavilla valiokunnan internetsivustolla. Kaikki valiokunnan tutkimushankinnat on toteutettu avoimella tarjouskilpailulla.
 
Tutkimuksen toteutti Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan tutkimusryhmä, jonka johtajana ja vastuuhenkilönä toimi valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen. Tutkimusryhmän jäsenet olivat tutkijatohtori, OTT, HTM Anu Mutanen, tohtorikoulutettava, OTM Milka Sormunen ja tutkija, VTM, OTK Klaus Tuori. Tutkimusraportissa esitetyt arviot, johtopäätökset ja muut kannanotot ovat tutkimusryhmän omia.
 
Tutkimuksen ohjausryhmän jäseninä olivat kansanedustajat ja tarkastusvaliokunnan jäsenet Eero Heinäluoma (puheenjohtaja), Olavi Ala-Nissilä, Eero Lehti, Olli Immonen, Krista Mikkonen ja Päivi Räsänen, VTV:n budjettivalvontapäällikkö Heidi Silvennoinen, valiokuntaneuvokset Hellevi Ikävalko (VaV), Nora Grönholm ja Matti Salminen (TrV) sekä Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää.

Tutkimusraportti verkossa: ”Eduskunnan budjetti- ja valvontavalta 1990-2020: Tutkimus budjetti- ja valvontavallan muutosten ja toteutumisen indikaattoreista (syyskuu 2016)

Verkkolähetyksen tallenne tarkastusvaliokunnan tiedotustilaisuudesta 5.9.2016

Aihealueet
Tarkastusvaliokunta; Hallituksen valvonta; Lakien säätäminen