Siirry sisältöön

Työsopimuslain irtisanomisperusteita koskeva muutos hyväksyttiin

Julkaistu 18.12.2018 11.00
Muokattu 18.12.2018 18.24

Työsopimuslain irtisanomisperusteita koskeva muutos hyväksyttiin

Eduskunta hyväksyi tiistaina toisessa käsittelyssä äänin 102–72 työsopimuslain muutoksen siten, että irtisanomissyytä koskevassa kokonaisharkinnassa on uutena vaikuttavana tekijänä otettava huomioon työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä. Lakimuutoksen tarkoituksena on, että pienten työnantajien erityiset olosuhteet tulevat riittävällä tavalla huomioon otetuiksi henkilöön perustuvaa irtisanomisperustetta arvioitaessa.

Päätös panee pisteen työmarkkinoita ja eduskuntaa pitkin syksyä kuohuttaneelle kiistalle, joka koski irtisanomisten helpottamista pienissä yrityksissä. Aluksi hallituksen tarkoituksena oli keventää irtisanomisperusteita alle 20 hengen ja sitten alle 10 hengen yrityksissä, kunnes tarkasta lukumääräisestä rajauksesta luovuttiin kokonaan.

Lakimuutoksen tultua voimaan työsopimuslain 7 luvun toisessa pykälässä todetaan, että "työntekijästä johtuvana tai hänen henkilöönsä liittyvänä asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena voidaan pitää työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä sekä sellaisten työntekijän henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olennaista muuttumista, joiden vuoksi työntekijä ei enää kykene selviytymään työtehtävistään. Syyn asiallisuutta ja painavuutta arvioitaessa on kokonaisarvioinnissa otettava huomioon työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä sekä työnantajan ja työntekijän olosuhteet kokonaisuudessaan."

Samaan aikaan työsopimuslain muutoksen kanssa eduskunta päätti lyhentää työttömyysturvan karenssiaikaa nykyisestä 90 päivästä 60 päivään tilanteissa, joissa työnantaja on päättänyt työsuhteen työntekijästä johtuvasta syystä.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2019.

Työsopimuslain muutosta vastaan äänesti 72 kansanedustajaa, jotka olisivat myös halunneet lyhentää karenssin 60 päivään myös niissä tapauksissa, kun työntekijä irtisanoutuu itse. Äänestyksen jälkeen pöytäkirjaan merkittiin seuraava ilmoitus: Maria Tolppanen (sd.) tarkoitti äänestää "ei". 

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta korosti mietinnössään TyVM 10/2018, että henkilöön liittyvän sääntelyn peruslähtökohdat pysyvät uudistuksessa ennallaan ja ehdotettu muutos on maltillinen. Irtisanomiselta edellytetään vastedeskin asiallista ja painavaa perustetta. Valiokunta piti tärkeänä, että julkisuudessa ja erityisesti pienyrittäjille kohdistettavassa tiedottamisessa annetaan asianmukainen kuva käsiteltävänä olevan työsopimuslain merkityksestä ja tulkinnasta niin, ettei se johda harkitsemattomiin ja kevein perustein tehtäviin irtisanomisiin. 

Eduskunnan kirjasto on koonnut hallituksen esitykseen HE 227/2018 liityvän laajan ja kattavan tietopaketin työntekijän irtisanomissuojan muuttamisesta.

Aihealueet
Täysistunto