Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Valiokuntien puheenjohtajat ja jäsenet valittu

Julkaistu 9.6.2015 14.32

Valiokuntien puheenjohtajat ja jäsenet valittu

Valiokuntien puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja jäsenet on valittu 9.–10. kesäkuuta 2015


Suuri valiokunta

pj. Anne-Mari Virolainen (kok.)
1. vpj. Anne Louhelainen (ps.)
2. vpj. Tytti Tuppurainen (sd.)

jäsenet
Sirkka-Liisa Anttila kesk
Eva Biaudet r
Simon Elo ps
Sari Essayah kd
Jukka Gustafsson sd
Timo Harakka sd
Anne Kalmari kesk
Emma Kari vihr
Johanna Karimäki vihr
Elsi Katainen kesk
Katri Kulmuni kesk
Elina Lepomäki kok
Jari Leppä kesk
Sanna Marin sd
Silvia Modig vas
Kai Mykkänen kok
Mika Niikko ps
Jaana Pelkonen kok
Mikko Savola kesk
Ville Tavio ps
Sampo Terho ps
Sinuhe Wallinheimo kok

varajäsenet
Pekka Haavisto vihr
Ari Jalonen ps
Outi Mäkelä kok
Pirkko Mattila ps
Riitta Myller sd
Ilmari Nurminen sd
Arto Pirttilahti kesk
Tuomo Puumala kesk
Juha Pylväs kesk
Sari Raassina kok
Wille Rydman kok
Annika Saarikko kesk
Kaj Turunen ps


Perustuslakivaliokunta

pj. Annika Lapintie (vas.)
vpj. Tapani Tölli (kesk.)

jäsenet
Simon Elo ps
Maria Guzenina sd
Anna-Maja Henriksson r
Hannu Hoskonen kesk
Antti Häkkänen kok
Ilkka Kantola sd
Kimmo Kivelä ps
Antti Kurvinen kesk
Jaana Laitinen-Pesola kok
Markus Lohi kesk
Leena Meri ps
Ville Niinistö vihr
Ulla Parviainen kesk
Wille Rydman kok
Ville Skinnari sd

varajäsenet
Maarit Feldt-Ranta sd
Juho Eerola ps
Elsi Katainen kesk
Timo V. Korhonen kesk
Mats Löfström r
Outi Mäkelä kok
Johanna Ojala-Niemelä sd
Ville Tavio ps
Anne-Mari Virolainen kok


Ulkoasiainvaliokunta

 pj. Antti Kaikkonen (kesk.)
 vpj. Pertti Salolainen (kok.)

jäsenet
Sirkka-Liisa Anttila kesk
Tiina Elovaara ps
Pekka Haavisto vihr
Seppo Kääriäinen kesk
Annika Lapintie vas
Tom Packalén ps
Aila Paloniemi kesk
Antti Rinne sd
Veera Ruoho ps
Erkki Tuomioja sd
Jutta Urpilainen sd
Matti Vanhanen kesk
Sofia Vikman kok
Stefan Wallin r
Ben Zyskowicz kok

varajäsenet
Eero Heinäluoma sd
Susanna Huovinen sd
Ilkka Kanerva kok
Katri Kulmuni kesk
Markus Lohi kesk
Jaana Pelkonen kok
Mika Raatikainen ps
Mikko Savola kesk
Ville Vähämäki ps


Valtiovarainvaliokunta

 pj. Timo Kalli (kesk.)
 vpj. Maria Tolppanen (ps.)

jäsenet
Touko Aalto vihr
Timo Heinonen kok
Eero Heinäluoma sd
Susanna Huovinen sd
Kalle Jokinen kok
Kauko Juhantalo kesk
Toimi Kankaanniemi ps
Krista Kiuru sd
Esko Kiviranta kesk
Elina Lepomäki kok
Mika Lintilä kesk
Mats Nylund r
Antti Rantakangas kesk
Markku Rossi kesk
Sari Sarkomaa kok
Sami Savio ps
Kari Uotila vas
Pia Viitanen sd
Ville Vähämäki ps

varajäsenet
Olavi Ala-Nissilä kesk
Li Andersson vas
Markku Eestilä kok
Timo Harakka sd
Lasse Hautala kesk
Anne Kalmari kesk
Pauli Kiuru kok
Timo V. Korhonen kesk
Riitta Myller sd
Jani Mäkelä ps
Mika Niikko ps
Markku Pakkanen kesk
Jari Ronkainen ps
Joakim Strand r
Eero Suutari kok
Juhana Vartiainen kok
Harry Wallin sd
Ozan Yanar vihr
Peter Östman kd


Tarkastusvaliokunta

pj. Eero Heinäluoma (sd.)
vpj. Olavi Ala-Nissilä (kesk.)

jäsenet
Maarit Feldt-Ranta sd
Olli Immonen ps
Arja Juvonen ps
Esko Kiviranta kesk
Eero Lehti kok
Krista Mikkonen vihr
Mika Raatikainen ps
Päivi Räsänen kd
Tapani Tölli kesk
 
varajäsenet
Sirkka-Liisa Anttila kesk
Antti Kurvinen kesk
Rami Lehto ps
Lea Mäkipää ps
Kari Tolvanen kok
Pia Viitanen sd


Hallintovaliokunta

pj. Pirkko Mattila (ps.)
vpj. Timo Korhonen (kesk.)

jäsenet
Thomas Blomqvist r
Antti Häkkänen kok
Mika Kari sd
Elsi Katainen kesk
Kari Kulmala ps
Antti Kurvinen kesk
Mikko Kärnä kesk
Sirpa Paatero sd
Olli-Poika Parviainen vihr
Juha Pylväs kesk
Wille Rydman kok
Joona Räsänen sd
Vesa-Matti Saarakkala ps
Matti Semi vas
Mari-Leena Talvitie kok

varajäsenet
Tuula Haatainen sd
Pertti Hakanen kesk
Lasse Hautala kesk
Reijo Hongisto ps
Toimi Kankaanniemi ps
Ilkka Kantola sd
Outi Mäkelä kok
Antti Rantakangas kesk
Kari Tolvanen kok


Lakivaliokunta

 pj. Kari Tolvanen (kok.)
 vpj. Eva Biaudet (r.)

jäsenet
Laura Huhtasaari ps
Katja Hänninen vas
Emma Kari vihr
Katri Kulmuni kesk
Suna Kymäläinen sd
Mikko Kärnä kesk
Antero Laukkanen kd
Sanna Marin sd
Sari Multala kok
Johanna Ojala-Niemelä sd
Tom Packalén ps
Arto Pirttilahti kesk
Antti Rantakangas kesk
Mari-Leena Talvitie kok
Ville Tavio ps

varajäsenet
Kalle Jokinen kok
Susanna Koski kok
Eeva-Maria Maijala kesk
Leena Meri ps
Veera Ruoho ps
Joona Räsänen sd
Ville Skinnari sd
Ari Torniainen kesk
Matti Vanhanen kesk

 

Liikenne- ja viestintävaliokunta

pj. Ari Jalonen (ps.)
vpj. Mirja Vehkaperä (kesk.)

jäsenet
Mikko Alatalo kesk
Katja Hänninen vas
Jyrki Kasvi vihr
Jukka Kopra kok
Susanna Koski kok
Suna Kymäläinen sd
Mats Löfström r
Eeva-Maria Maijala kesk
Jani Mäkelä ps
Outi Mäkelä kok
Markku Pakkanen kesk
Jari Ronkainen ps
Satu Taavitsainen sd
Katja Taimela sd
Ari Torniainen kesk

varajäsenet
Teuvo Hakkarainen ps
Kalle Jokinen kok
Kauko Juhantalo kesk
Krista Kiuru sd
Pentti Oinonen ps
Antti Rantakangas kesk
Markku Rossi kesk
Arto Satonen kok
Harry Wallin sd

 

Maa- ja metsätalousvaliokunta

pj. Jari Leppä (kesk.)
vpj. Reijo Hongisto (ps.)

jäsenet
Markku Eestilä kok
Pertti Hakanen kesk
Teuvo Hakkarainen ps
Hanna Halmeenpää vihr
Lasse Hautala kesk
Anne Kalmari kesk
Susanna Koski kok
Kari Kulmala ps
Jari Myllykoski vas
Mats Nylund r
Arto Satonen kok
Tytti Tuppurainen sd
Peter Östman kd
Eerikki Viljanen kesk
Harry Wallin sd

varajäsenet
Lauri Ihalainen sd
Ari Jalonen ps
Jukka Kopra kok
Timo V. Korhonen kesk
Mikko Kärnä kesk
Pirkko Mattila ps
Juha Pylväs kesk
Eero Suutari kok
Katja Taimela sd


Puolustusvaliokunta

pj. Ilkka Kanerva (kok.)
vpj. Mika Kari (sd.)

jäsenet
Thomas Blomqvist r
Timo Heinonen kok
Olli Immonen ps
Marisanna Jarva kesk
Antti Kaikkonen kesk
Seppo Kääriäinen kesk
Krista Mikkonen vihr
Markus Mustajärvi vas
Lea Mäkipää ps
Sirpa Paatero sd
Markku Pakkanen kesk
Jaana Pelkonen kok
Mika Raatikainen ps
Mikko Savola kesk
Satu Taavitsainen sd

varajäsenet
Ritva Elomaa ps
Juho Eerola ps
Pertti Hakanen kesk
Pauli Kiuru kok
Päivi Räsänen kd
Erkki Tuomioja sd
Tapani Tölli kesk
Sofia Vikman kok
Eerikki Viljanen kesk


Sivistysvaliokunta

pj. Tuomo Puumala (kesk.)
vpj. Sanna Lauslahti (kok.)

jäsenet
Li Andersson vas
Ritva Elomaa ps
Eeva-Johanna Eloranta sd
Jukka Gustafsson sd
Petri Honkonen kesk
Laura Huhtasaari ps
Marisanna Jarva kesk
Kimmo Kivelä ps
Hanna Kosonen kesk
Sari Multala kok
Mikaela Nylander r
Ulla Parviainen kesk
Nasima Razmyar sd
Saara-Sofia Sirén kok
Jani Toivola vihr

varajäsenet
Antti Häkkänen kok
Toimi Kankaanniemi ps
Krista Kiuru sd
Eeva-Maria Maijala kesk
Lea Mäkipää ps
Merja Mäkisalo-Ropponen sd
Aila Paloniemi kesk
Mirja Vehkaperä kesk
Sofia Vikman kok


Sosiaali- ja terveysvaliokunta

pj. Tuula Haatainen (sd.)
vpj. Hannakaisa Heikkinen (kesk.)

jäsenet
Outi Alanko-Kahiluoto vihr
Anna-Maja Henriksson r
Arja Juvonen ps
Niilo Keränen kesk
Anneli Kiljunen sd
Sanna Lauslahti kok
Anne Louhelainen ps
Aino-Kaisa Pekonen vas
Juha Pylväs kesk
Sari Raassina kok
Vesa-Matti Saarakkala ps
Annika Saarikko kesk
Kristiina Salonen sd
Sari Sarkomaa kok
Martti Talja kesk

varajäsenet
Ritva Elomaa ps
Elsi Katainen kesk
Hanna Kosonen kesk
Jaana Laitinen-Pesola kok
Ilmari Nurminen sd
Aila Paloniemi kesk
Satu Taavitsainen sd
Sari Tanus kd
Kaj Turunen ps

 

Talousvaliokunta

pj. Kaj Turunen (ps.)
vpj. Harri Jaskari (kok.)

jäsenet
Harry Harkimo kok
Hannu Hoskonen kesk
Lauri Ihalainen sd
Katri Kulmuni kesk
Eero Lehti kok
Rami Lehto ps
Mika Lintilä kesk
Markus Lohi kesk
Martti Mölsä ps
Arto Pirttilahti kesk
Kristiina Salonen sd
Hanna Sarkkinen vas
Ville Skinnari sd
Joakim Strand r
Antero Vartia vihr

varajäsenet
Sari Essayah kd
Lasse Hautala kesk
Olli Immonen ps
Jari Leppä kesk
Antti Lindtman sd
Kai Mykkänen kok
Johanna Ojala-Niemelä sd
Sampo Terho ps
Juhana Vartiainen kok

 

Tulevaisuusvaliokunta

pj. Carl Haglund (r.)
vpj. Merja Mäkisalo-Ropponen (sd.)

jäsenet
Mikko Alatalo kesk
Harri Jaskari kok
Timo Kalli kesk
Anna Kontula vas
Jukka Kopra kok
Antti Lindtman sd
Pentti Oinonen ps
Aila Paloniemi kesk
Olli-Poika Parviainen vihr
Arto Pirttilahti kesk
Tuomo Puumala kesk
Joona Räsänen sd
Sari Tanus kd
Ville Vähämäki ps
Sinuhe Wallinheimo kok

varajäsenet
Olavi Ala-Nissilä kesk
Eeva-Johanna Eloranta sd
Timo Harakka sd
Kauko Juhantalo kesk
Arja Juvonen ps
Sanna Lauslahti kok
Jani Mäkelä ps
Ulla Parviainen kesk
Sari Raassina kok


Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

 pj. Tarja Filatov (sd.)
 vpj. Heli Järvinen (vihr.)

jäsenet
Anders Adlercreutz r
Juho Eerola ps
Pertti Hakanen kesk
Hannakaisa Heikkinen kesk
Reijo Hongisto ps
Niilo Keränen kesk
Anna Kontula vas
Jaana Laitinen-Pesola kok
Leena Meri ps
Merja Mäkisalo-Ropponen sd
Ilmari Nurminen sd
Eero Suutari kok
Martti Talja kesk
Juhana Vartiainen kok
Eerikki Viljanen kesk

varajäsenet
Tiina Elovaara ps
Harry Harkimo kok
Petri Honkonen kesk
Anneli Kiljunen sd
Antero Laukkanen kd
Jari Myllykoski vas
Annika Saarikko kesk
Arto Satonen kok
Maria Tolppanen ps

 

Ympäristövaliokunta

pj. Satu Hassi (vihr.)
vpj. Silvia Modig (vas.)

jäsenet
Anders Adlercreutz r
Tiina Elovaara ps
Petri Honkonen kesk
Pauli Kiuru kok
Hanna Kosonen kesk
Rami Lehto ps
Eeva-Maria Maijala kesk
Riitta Myller sd
Kai Mykkänen kok
Martti Mölsä ps
Nasima Razmyar sd
Saara-Sofia Sirén kok
Katja Taimela sd
Ari Torniainen kesk
Mirja Vehkaperä kesk

varajäsenet
Tarja Filatov sd
Pertti Hakanen kesk
Hannu Hoskonen kesk
Sanna Marin sd
Sari Multala kok
Arto Pirttilahti kesk
Veera Ruoho ps
Mari-Leena Talvitie kok
Maria Tolppanen ps

 

Muokattu 12.6. 13.08

Aihealueet
Täysistunto; Valiokunnat