Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Valiokunta kohdistaa suurimmat lisäykset lapsiin, nuoriin ja kulttuuriin

Julkaistu 14.12.2016 10:30
Muokattu 14.12.2016 15:22

Valiokunta kohdistaa suurimmat lisäykset lapsiin, nuoriin ja kulttuuriin

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta on saanut valmiiksi vuoden 2017 talousarvioesitystä koskevan mietintönsä (VaVM 35/2016 vp). Talousarvion loppusumma on noin 55,5 miljardia euroa, mikä on noin 0,4 miljardia euroa enemmän kuin vuoden 2016 talousarvio. Mietintöön sisältyy viisi vastalausetta.

​Valiokunnan osoittamat lisäresurssit ovat yhteensä noin 40 miljoonaa euroa. Ne on suunnattu mm. syrjäytymisen ehkäisyyn, varhaiskasvatuksen ja opetuksen laadun vahvistamiseen, maaseudun elinkeinojen kehittämiseen, viennin ja matkailun edistämiseen sekä METSO-ohjelmaan, liikenneturvallisuutta edistäviin hankkeisiin ja terveydenhuollon tutkimukseen.

Suurimmat määrärahalisäykset (12,4 milj. euroa) osoitetaan koulutukseen, sivistykseen ja nuorille. Rahoitusta ohjataan esimerkiksi syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukemiseen, esi- ja perusopetuksen laadun kehittämiseen ja koulujen kerhotoimintaan. Valiokunta osoittaa lisärahoitusta myös eräille museoille ja kulttuuritapahtumille.

Sosiaali- ja terveysministeriön pääluokan määrärahoja lisätään noin 11,2 milj. eurolla. Rahoitusta osoitetaan mm. yliopistollisen terveydenhuollon tutkimukseen, päihdeäitien kuntoutukseen, ruoka-apuun erityisen tuen tarpeessa oleville sekä päihdeongelmista kärsivien hoidon ja tuen järjestämiseen.

Lisärahoitusta kohdennetaan myös sisäisen turvallisuuden parantamiseen ja erityisesti nettirikosten torjuntaan ja selvittämiseen.


Suomen talous 2017

Valiokunta toteaa, että Suomen taloudessa on ollut useita positiivisia merkkejä ja talous on kääntynyt vaimeaan kasvuun. Myös teollisuuden tuotanto on kasvanut ja kuntatalouden tila on parantunut. Talouden tila on kuitenkin edelleen heikko eikä alijäämä ole supistunut merkittävästi, vaikka julkiseen talouteen on tehty mittavia sopeutustoimia. Ensi vuoden talousarvio on noin 5,6 mrd. euroa alijäämäinen, mikä katetaan ottamalla lisää velkaa. Vuoden 2017 lopussa valtion velan arvioidaan olevan noin 111 mrd. euroa, mikä on noin 51 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Valiokunta tukee hallituksen finanssipoliittista linjaa ja pitää tärkeänä, että hallitus pitää kiinni jo päätetyistä säästötoimista samalla kun verotus kevenee kilpailukykysopimuksen ja veronkevennysten johdosta.

Valiokunta korostaa, että kilpailukykysopimus ei vielä yksin riitä vahvistamaan kasvua ja työllisyyttä. Siksi on tärkeää, että talousarvioesitykseen sisältyy työllisyyden ja yrittäjyyden edistämistä tukevia toimia, kuten työvoimapalvelukokonaisuuden tehostaminen sekä työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten työllisyyden edistäminen. Työllisyystavoitteen saavuttamiseksi hallituksen tulee edelleen lisätä työn vastaanottamisen kannustimia ja edistää työvoiman liikkuvuutta ja kohtaanto-ongelman poistamista. Lisäksi tarvitaan räätälöityjä toimia pitkäaikaistyöttömien ja maahanmuuttajien työllistymisen edistämiseksi.

Valiokunta painottaa kärkihankkeiden toimeenpanoa sekä rakenteellisten uudistusten toteuttamista. Tulevaisuuden ja talouden kasvun kannalta on erityisen tärkeää huolehtia väestön riittävästä osaamispohjasta sekä panostuksista tutkimus- ja kehittämistoimintaan.
Täysistunnossa mietinnön käsittely alkaa keskiviikkona 14. joulukuuta, ja tavoitteena on, että eduskunta hyväksyy valtion talousarvion 2017 lopullisesti keskiviikkona 21. joulukuuta. ​

Lisätietoa budjettikäsittelystä: https://www.eduskunta.fi/FI/talousarvio/Sivut/budjetti2017.aspx

Aihealueet
Valtiovarainvaliokunta; Valiokunnat