Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Valtiovarainvaliokunta: Talouden toipuminen koronasta ollut nopeaa, koronakriisin jatkuminen ja pula osaavasta työvoimasta varjostavat talouskehitystä

Julkaistu 10.12.2021 12.00

Valtiovarainvaliokunta: Talouden toipuminen koronasta ollut nopeaa, koronakriisin jatkuminen ja pula osaavasta työvoimasta varjostavat talouskehitystä

Valtiovarainvaliokunta on saanut valmiiksi mietintönsä vuoden 2022 talousarvioesityksestä (VaVM 33/2021 vp - HE 146/2021 vp, HE 216/2021 vp). Mietintöön jätettiin kolme vastalausetta. Vastalauseensa jättivät perussuomalaisten, kokoomuksen ja kristillisdemokraattien edustajat.

Talousarvion loppusumma on noin 65 miljardia euroa, mikä on 3,3 miljardia euroa pienempi kuin vuoden 2021 varsinaisessa talousarviossa. Talousarvio on noin 7 miljardia euroa alijäämäinen, mikä katetaan lisälainanotolla. Vuoden 2022 lopussa valtionvelan arvioidaan olevan noin 144 miljardia euroa, mikä on noin 55 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. 

Valtiovarainvaliokunta on lisännyt menoja noin 40 miljoonalla eurolla, millä pyritään muun muassa tukemaan koronan jälkihoitoa, parantamaan väyläverkon kuntoa sekä edistämään osaamista, kansalaisjärjestöjen toimintaa sekä ulkoilua ja luonnossa liikkumista. Liikenneturvallisuutta, elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja pyöräilyä parantaviin väylähankkeisiin osoitetaan noin 19 miljoonan euron lisäys, oppimisen ja kulttuurin edistämiseen noin 10 miljoonan euron lisäys sekä ympäristönhoitoon ja luontokohteiden ylläpitoon 2,7 miljoonan euron lisärahoitus.  

Mietinnön täysistuntokäsittely alkaa tiistaina 14. joulukuuta, ja tavoitteena on, että eduskunta hyväksyy valtion talousarvion 2021 lopullisesti maanantaina 20. joulukuuta.​

Talouden näkymät 2022​

​​​Valiokunta toteaa, että julkisen talouden me​rkittävimmät riskit liittyvät edelleen yleiseen talouskehitykseen. Epävarmuus on jälleen viime viikkoina kasvanut koronatautitapausten ja uuden virusmuunnoksen myötä, joskin rokotuskattavuuden parantuminen ja koronapassin käyttöönotto vähentävät laajojen rajoitustoimien tarvetta. Yleistä talouskehitystä varjostaa myös teollisuuden komponenttien ja raaka-aineiden saatavuuteen liittyvät pullonkaulat ja inflaatio. 

Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen on noussut noin 10 prosenttiyksikköä koronapandemi​an vuoksi. Vuosina 2021 ja 2022 alijäämä kuitenkin pienenee, kun talouden toipuminen ja työllisyyden kasvu lisäävät verotuloja ja pienentävät työttömyysmenoja. Julkista taloutta vahvistaa myös koronapandemiaan liittyvän rahankäytön ja tukitarpeen väheneminen. Julkinen velka on talouskasvusta huolimatta jäämässä huomattavasti aiempaa korkeammalle tasolle. ​

Valiokunta pitää myönteisenä, että hallitus toteutti koronapandemian ja sitä seuranneen taantuman vaatimaa nopeaa, etupainotteista ja voimakkaasti elvyttävää finanssipolitiikkaa. Päätetyillä väliaikaisilla toimilla estettiin talouden kasvupotentiaalin pitkäkestoinen heikentyminen. Valiokunta toteaa, että koronakriisi ei ole ohi, ja pitää tarkoituksenmukaisena, että hallituksen linjaamilla toimilla vauhditetaan talouden aktiviteettiä myös vuonna 2022. On edelleen varauduttava myös tukitoimien lisäämiseen, mikäli koronatilanne pitkittyy ja vaikeutuu.

Valiokunta kuitenkin painottaa, että kasvaneen velkaantumisen ja väestön ikääntymisestä aiheutuvien menopaineiden vuoksi julkisen talouden tasapainottaminen ja rakenteelliset uudistukset ovat aiempaakin tärkeämpiä.

Valiokunta kiinnittää huomiota talouskasvun edellytyksiin ja työllisyysasteen nostamiseen. On välttämätöntä jatkaa määrätietoista työtä tehokkaiden työllisyyskeinojen löytämiseksi ja käynnistää rakenteellisia uudistuksia, jotka vähentävät työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmia sekä parantavat työn vastaanottamisen ja tekemisen kannusteita. Erityisen tärkeää on hillitä pitkäaikaistyöttömyyttä ja edistää rakenteellisen työttömyyden alenemista. On myös löydettävä ratkaisuja, joilla parannetaan osaavan työvoiman saatavuutta, sillä osaavan työvoiman puute vaikeuttaa jo laajalti yritysten toimintaa. Valiokunta on huolissaan myös yleistyneistä mielenterveyshäiriöistä, jotka ovat jo merkittävin työkyvyttömyyseläkkeiden aiheuttaja. Lisäksi valiokunta painottaa julkisten hankintojen tehostamista ja pitää tärkeänä julkisen TKI-rahoituksen nostamista, jotta TKI-menojen BKT-osuus nousee 4 prosenttiin.

Valiokunta pitää lisäksi tärkeänä lapsibudjetoinnin kehittämistä ja sen vakiinnuttamista vuoden 2023 talousarvioesityksessä. Lapsi-ikäluokkaan, alle 18-vuotiaisiin, kohdistetaan määrärahoja yhteensä noin 7 miljardia euroa. Lisäksi esityksessä tarkastellaan verotusta lasten ja lapsiperheiden näkökulmasta.

Myös EU:n kertaluonteinen elpymisväline edistää talouden kasvua. Talousarvioesityksessä Suomen kansallisen suunnitelman toimeenpanoon osoitetaan (määrärahat ja valtuudet yhteensä) 1,2 miljardia euroa, josta määrärahalisäyksiä on 637 miljoonaa euroa. 

Liitteenä mietinnöstä versio, jossa vastalauseet eivät ole vielä mukana. Vastalauseet liitetään mietintöön valiokunnan kokouksen jälkeen ja ​​​mietintö on luettavissa kokonaisuudessaan eduskunnan verkkosivuilta perjantain aikana​.

Liite valtiovarainvaliokunnan tekemistä lisäyksistä (pdf)

Aihealueet
Valtiovarainvaliokunta; Valiokunnat; Talousarvio