Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Valtiovarainvaliokunta puoltaa alkoholiveron korotuksia

Julkaistu 7.12.2017 13:15
Muokattu 7.12.2017 16:08

Valtiovarainvaliokunta puoltaa alkoholiveron korotuksia

​Valiokunta puoltaa hallituksen esittämiä alkoholiveron korotuksia vähäisin, käymisteitse valmistettavaa siideriä koskevin muutoksin. Sen verotasoa alennettaisiin hallituksen esittämästä 15,4 prosentista samaan kuin muilla vastaavilla miedoilla juomilla (VaVM  21/2017 vp - HE 169/2017 vp).

Korotusesitys koskee kaikkia alkoholijuomaryhmiä, mutta se painottuu lievästi muihin kuin väkeviin alkoholijuomiin. Keskimääräinen korotus on noin 10 prosenttia. Valiokunnan ehdottaman muutoksen jälkeen kaikkien mietojen, käymisteitse valmistettujen juomien veroa korotettaisiin 10,7 prosenttia, viinien 13,0 ja oluen 10,9 prosenttia. Ns. välituotteiden veronkorotus olisi keskimäärin 9,5 ja väkevien alkoholijuomien 5,0 prosenttia. Korotusten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alusta ja niiden arvioidaan nostavan vähittäismyyntihintoja keskimäärin viisi prosenttia nykyisestä.

Esityksellä tavoitellaan noin 100 miljoonan euron vuotuista lisäystä alkoholiverotuottoihin.

Valiokunta pitää esitystä perusteiltaan ja tasoltaan harkittuna kokonaisuutena. Se on linjassa myös pitkään noudatetun alkoholiveropolitiikan kanssa. Veronkorotukset ovat vaikuttaneet keskeisesti siihen, että alkoholin kokonaiskulutus on laskenut tasaisesti tällä vuosikymmenellä. Tämä on johtunut ennen muuta tilastoidun kulutuksen alenemasta, koska matkustajatuonnin ja muun tilastoimattoman kulutuksen osuus on pysynyt samaan aikaan melko vakaana.

Valiokunta toteaa kuitenkin, että esityksen vaikutusarvioihin liittyy poikkeuksellista epävarmuutta eduskunnassa samaan aikaan vireillä olevan alkoholilain kokonaisuudistuksen (HE 100/2017 vp) vuoksi. Esityksen hinta-arvioissa ei ole esimerkiksi voitu ottaa huomioon sitä mahdollista vaikutusta, mikä alkoholin myynnin vapautumisella on hintoihin. Vastaavasti veronkorotusten on arvioitu vähentävän alkoholin tilastoitua kulutusta noin kaksi prosenttia verrattuna tilanteeseen, jossa veromuutoksia ei tehtäisi. Tämä on kuitenkin selvästi vähemmän kuin se kulutuksen kasvu, jonka alkoholilain muutosten on arvioitu aiheuttavan. Uudistus voi muuttaa myös kulutuksen rakennetta, millä on taas vaikutuksensa mm. verotuottoon.

Alkoholiin liittyy myös monia tärkeitä elinkeinopoliittisia näkökohtia. Veronkorotukset muun muassa kasvattavat sitä eroa, joka matkailu- ja ravintola-alalla on suhteessa matkustaja-alusten verottomaan myyntiin. Valiokunta pitää hyödyllisenä sitä tarkastelua, jota yritystukien uudistamista koskeva parlamentaarinen työryhmä parhaillaan tekee. Sen yhteydessä on mahdollista tarkastella monipuolisesti myös matkustaja-aluksille kohdennetun verotuen perusteita.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on tuonut antamassaan lausunnossa esiin tarpeen seurata matkustajatuonnin kehitystä. Se on pitänyt lisäksi välttämättömänä sitä, että Tullin voimavarat turvataan alkoholin tuonnin valvonnassa. Tullin kokemukset vuoden 2015 tehoseurannan tuloksista olivat hyviä ja puoltavat tätä kantaa. Valtiovarainvaliokunta yhtyy näihin näkemyksiin.

Mietintöön sisältyy kaksi vastalaustetta.

Valtiovarainvaliokunnan mietintö 21/2017

Aihealueet
Valiokunnat; Valtiovarainvaliokunta