Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Valtiovarainvaliokunta puoltaa tukipakettia kulttuuri-, liikunta-, tapahtuma- ja ravintola-alalle

Julkaistu 25.5.2021 14.45

Valtiovarainvaliokunta puoltaa tukipakettia kulttuuri-, liikunta-, tapahtuma- ja ravintola-alalle

​Valtiovarainvaliokunnan mietintö toisesta lisätalousarvioesityksestä valmistui tiistaina 25. toukokuuta (VaVM 7/2021 vp — HE 68/2021vp, HE 83/2021 vp). Mietintöön sisältyy 2 vastalausetta.

Mietinnön voi lukea kokonaisuudessaan eduskunnan verkkosivuilta 

Koronavirustilanteen vuoksi hallitus on ehdottanut toisessa lisätalousarvioesityksessään 225,86 milj. euron tukipakettia kulttuuri-, liikunta- ja tapahtuma-alalle. Paketti jakautuu opetus- ja kulttuuriministeriön (145,86 milj. euroa) sekä työ- ja elinkeinoministeriön (80 milj. euroa) hallinnonaloille. Kokonaisuudessaan toinen lisätalousarvioesitys lisää määrärahoja 277 milj. euroa. Toinen lisätalousarvioesitys lisää valtion nettolainanoton tarvetta 286 milj. euroa, jolloin valtion nettolainanotoksi arvioidaan noin 12 mrd. euroa. Valtionvelan määrän vuoden 2021 lopussa arvioidaan olevan noin 137 mrd. euroa, mikä on noin 55 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Valiokunta on tyytyväinen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtuma-alan lisäpanostuksiin ja toteaa, että esityksessä on otettu hyvin huomioon niitä näkökohtia, joihin valtiovarainvaliokunta kiinnitti huomiota vuoden 2021 ensimmäistä lisätalousarvioesitystä koskevassa mietinnössään (VaVM 2/2021 vp — HE 17/2021 vp). Valiokunta toteaa, että taiteen ja kulttuurin alat ovat koronaepidemian suurimpia kärsijöitä, sillä suurin osa alan toimijoista on ollut jo toista vuotta vailla työmahdollisuuksia. Valiokunta pitää tärkeänä, että esityksessä on nyt huomioitu alan moninaisuus ja työnteon erilaiset muodot, kuten keikkatyöläiset, itsensä työllistäjät, yksinyrittäjät, freelancerit ja toiminimellä toimijat.

Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa on kiinnitetty huomiota mm. siihen, että koronatuki ei edelleenkään kohdistu riittävän hyvin nimenomaan niihin esittävän taiteen edustajiin ja niille aloille, joiden menetykset ovat olleet suurimpia. Valiokunta ehdottaa eduskunnalle lausumaa, jonka mukaan eduskunta edellyttäisi, että taiteen ja kulttuurin alan ammattilaisille kohdennettujen koronatukien myöntämisessä huolehditaan siitä, että väliinputoajaryhmiä ei pääse syntymään ja että päätöksenteossa pyritään ottamaan huomioon myös ne tahot, jotka eivät ole aikaisemmin päässeet tuen piiriin.

Liikuntatoimeen esitetään lisäyksiä Liikkuva -ohjelmien avustuksiin sekä muihin avustuksiin 18,5 milj. euroa. Valiokunta pitää lisäyksiä hyvinä, sillä koronavirusepidemia on vaikeuttanut liikunta- ja urheiluseurojen toimintaa ja aiheuttanut taloudellisia tappioita.

Valiokunta on tyytyväinen tapahtumatakuuesitykseen, jossa esitetään 80 milj. euron määrärahaa yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain mukaisesti maksettavan tapahtumatakuun maksamiseen (TaVM 15/2021 vp — HE 79/2021 vp). Valiokunta pitää välttämättömänä, että tukijärjestelmän toimivuutta ja kattavuutta arvioidaan sekä määrärahojen riittävyyttä seurataan sen käyttöönoton jälkeen. Markkinoiden toimivuuden kannalta on tärkeää, että covid-19-pandemiasta aiheutuvia talousvaikutuksia pyritään lievittämään tasapuolisesti eri toimialoilla ja yritysryhmissä.

Hallitus ehdottaa lisäksi lisämäärärahaa ravintolasulusta maksettaviin hyvityksiin (40 milj. euroa) ja ravitsemusyrittäjille osoitettavaan uudelleen työllistämisen tukeen (3 milj. euroa). Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetulla lailla ravitsemisliikkeiden tilat suljettiin kolmeksi viikoksi tartuntataudin leviämisen estämiseksi tietyillä alueilla. Suljetuille ravitsemisliikkeille maksetaan kustannustuen kautta hyvitystä tältä ajalta 29.3.—18.4.2021. Valiokunta pitää tärkeänä, että sulkutoimien kohteena oleville yrityksille maksetaan kompensaatiota. Valiokunta myös korostaa, että kaikkein suurimmat taloudelliset vahingot aiheutuisivat viruksen laajamittaisesta leviämisestä, joten tehokkaat lainsäädännöllä käyttöön otetut rajoitustoimet ovat olleet välttämättömiä.

Valiokunta toteaa, että kehystaso sisältää hallituksen syksyn 2020 budjettiriihessä linjaaman 500 milj. euron varauksen vuoden 2021 kertaluonteisiin ja finanssipoliittisesti pakollisiin koronavirustilanteesta aiheutuviin menotarpeisiin. Esitykseen sisältyvät määrärahalisäykset (277 milj. euroa) katetaan kyseisestä varauksesta, jolloin aiempi lisätalousarvio mukaan lukien varauksesta on käytetty 416 milj. euroa.

Vuoden 2021 toista lisätalousarviota on tarkoitus soveltaa 1.6.2021 alkaen.

Aihealueet
Valiokunnat; Valtiovarainvaliokunta