Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Vanhuspalvelulaista käytiin useiden tuntien lähetekeskustelu

Julkaistu 14.11.2012 0:00
Muokattu 14.11.2012 20:45
 

Vanhuspalvelulaista käytiin useiden tuntien lähetekeskustelu

Lailla täsmennettäisiin kunnan velvollisuuksia ja vahvistettaisiin iäkkäiden henkilöiden mahdollisuutta saada tarvitsemansa palvelut. Esitys sisältää muun muassa perussäännökset iäkkäille henkilöille palveluja tarjoavien toimintayksikköjen palvelujen laadusta.

Hallituksen esityksen tavoitteena on varmistaa, että iäkkäät ihmiset saavat yksilöllistä tarpeittensa mukaista hoitoa ja huolenpitoa yhdenvertaisesti koko maassa laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen avulla.

Lakia sovellettaisiin vanhuuseläkeikäiseen väestöön sekä sellaiseen iäkkääseen henkilöön, jonka toimintakyky on merkittävästi heikentynyt ikääntymisen myötä alkaneen tai pahentuneen sairauden tai rappeutumisen vuoksi.

Lailla ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista säädettäisiin kunnan yleisistä velvollisuuksista huolehtia ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemisen ja iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalvelujen saannin edellytyksistä. Kunnan olisi järjestettävä ikääntyneen väestön hyvinvointia tukevia neuvontapalveluja sekä tarjottava hyvinvointia tukevia terveystarkastuksia, vastaanottoja tai kotikäyntejä.

Laissa säädettäisiin iäkkään henkilön palveluntarpeisiin vastaamisesta, johon kuuluu tarpeiden monipuolinen selvittäminen ja palvelukokonaisuuden suunnittelu, vastuutyöntekijän nimeäminen sekä kunnan velvollisuus järjestää sosiaalipalvelut kolmen kuukauden määräajassa. Laki sisältäisi perussäännökset iäkkäille henkilöille palveluja tarjoavien toimintayksikköjen palvelujen laadusta. Ne koskevat henkilöstöä, johtamista ja toimitiloja.

Toimintayksikössä olisi toteutettava omavalvonta palvelujen laadun ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Lisäksi esitykseen sisältyy ehdotus laiksi terveydenhuoltolain 20 §:n kumoamisesta. Mainittu säännös iäkkäiden neuvontapalveluista käy tarpeettomaksi, koska asiasta säädettäisiin laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista.

Henkilöstömitoitusten osalta hallituksen budjettiriihessä 30. elokuuta 2012 linjattiin, että lakiehdotukseen sisällytetään ohjausryhmän ehdottama perussäännös. Sen mukaan iäkkäille henkilöille palveluja tarjoavassa toimintayksikössä on oltava asiakkaiden määrään ja palveluntarpeeseen nähden riittävä määrä ammattitaitoista henkilöstöä, joka turvaa heille laadukkaat palvelut. Säännös koskee sekä kotiin annettavia palveluja että ympärivuorokautista hoitoa. Lakiehdotukseen sovittiin sisällytettäväksi asetuksenantovaltuus, joka mahdollistaa henkilöstömitoitusten tarkemman sääntelyn valtioneuvoston asetuksella.
 
Samalla sovittiin, että 1. heinäkuuta 2013 mennessä sosiaali- ja terveysministeriö uudistaa laatusuositukset kotihoidon osalta sekä kehittää hoidon laadun ja hoitoisuuden mittareita yhteistyössä muun muassa Suomen Kuntaliiton sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Ympärivuorokautisen hoidon laatua parannetaan varmistamalla laatusuositusten toteutuminen niin, että hoitajamitoitus on vähintään 0,5:n tasolla. Laatusuositusten vaikuttavuusarviointi toteutetaan vuoden 2014 loppuun mennessä. Jos arvioinnin yhteydessä ilmenee, että laatusuosituksen mukainen vähimmäismitoitus alittuu yhdessäkin toimintayksikössä, valtioneuvosto antaa vuoden 2015 alussa voimaan tulevan asetuksen, jossa säädetään vähintään laatusuosituksen mukaista vähimmäistasoa vastaava minimimitoitus hoitajien määrälle.
 
Täysistunnon lähetekeskustelussa käytettiin keskviikkona 14. marraskuuta yhteensä 65 puheenvuoroa. Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustusvaliokunnan on annettava lausunto.
 
Esitys liittyy vuoden 2013 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2013.
Aihealueet