Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Ajankohtaista EU:n toimista kiertotalouden edistämiseksi

Julkaistu 2.2.2018 10:05
Muokattu 2.2.2018 10:07

Ajankohtaista EU:n toimista kiertotalouden edistämiseksi

Junckerin komissio käynnisti kiertotalouden edistämiseen tähtäävät toimensa joulukuussa 2015 julkaisemalla kiertotaloutta koskevan toimintasuunnitelman sekä neljä jätteenkierrätystä koskevaa direktiiviehdotusta. Toimintasuunnitelmassa esitellystä kunnianhimoisesta jatkoaikataulusta on nyt hieman jääty, mihin osasyynä on ollut jätedirektiiveistä käytyjen neuvottelujen hidas eteneminen. Viime joulukuussa jätepaketista kuitenkin saavutettiin parlamentin ja neuvoston välinen alustava yhteisymmärrys, mikä avasi viimein tien lukuisille muille kiertotaloutta edistäville aloitteille, joista monet oli alun perin tarkoitus tehdä jo viime vuonna.

Viime vuodeksi suunnitelluista aloitteista muovistrategiaa, kiertotalouden seurantapuitteita sekä kemikaali-, tuote- ja jätelainsäädäntöjen rajapintojen arviointia koskevat tiedonannot julkaistiin toissa viikolla osina laajaa pakettia, johon sisältyivät lisäksi satamien vastaanottolaitteita koskeva direktiiviehdotus sekä raportit okso-muoveista ja kriittisistä raaka-aineista. Paketin osista suurinta huomiota kiinnitti muovistrategia, jossa vielä toistaiseksi pidättäydytään pakottavan sääntelyn käytöstä ja pyritään ennemmin esittämään muovijätteen vähentämiseen liittyvät liiketoimintamahdollisuudet niin houkuttelevina, että teollisuuden kannattaa tarttua niihin oma-aloitteisesti. Teollisuutta tämä lähestymistapa on miellyttänyt, mutta osa jäsenmaista ja muista sidosryhmistä olisi toivonut jämäkämpää otetta. On kuitenkin syytä panna merkille, että nyt julkaistun strategian jatkotoimena on myöhemmin tänä vuonna tulossa ainakin yksi lainsäädäntöehdotus liittyen kertakäyttöisten muovituotteiden kulutuksen vähentämiseen.

Toisena muovistrategiaan liittyvänä lainsäädännöllisenä toimena komissio käynnistää pian jätepaketin hyväksymisen jälkeen siihen sisältyvän pakkausjätedirektiivin uudelleentarkastelun tavoitteenaan uudistaa sitä niin, että se parantaisi muovipakkausten kierrätettävyyttä ja lisäisi kierrätetyn muovin kysyntää. Nykyisellään kierrätysmuovin kysyntää heikentävät muun muassa sen laatuun kohdistuvat ennakkoluulot, joiden hälventämiseksi komissio aikoo tämän vuoden aikana myös luoda laatustandardit lajitellulle muovijätteelle ja kierrätetyille muoveille. Lisäksi komissio on arvioinut muovien kemialliseen koostumukseen ja soveltuvuuteen liittyviä turvallisuusvaatimuksia muovistrategian yhteydessä julkaistussa tiedonannossa kemikaalien, jätteiden ja tuotteiden keskinäisistä rajapinnoista. Muita vielä tänä vuonna toteutettavia muovistrategiassa ilmoitettuja hankkeita ovat biohajoavien ja kompostoitavien muovien laatustandardien vahvistaminen sekä jätteiden erilliskeräystä ja -käsittelyä koskevien ohjeiden antaminen.

Kenties eniten huomiota komission muovistrategiassa on kiinnittänyt siinä väläytetty mahdollisuus rajoittaa muovien käyttöä EU:n laajuisella muoviverolla, jota komissio voisi ehdottaa osana toukokuuksi lupaamaansa ehdotusta EU:n seuraavaksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi. Muovivero olisi monien kaipaama uusi omien varojen lähde EU:lle, mutta sen toteutuminen on epätodennäköistä, sillä se olisi teknisesti hankalaa ja myös edellyttäisi kaikkien jäsenmaiden yksimielisyyttä. Siksi komissio joutunee turvautumaan muihin keinoihin muovien käytön vähentämiseksi, kuten arvioimaan Euroopan kemikaalivirastolta pyytämänsä tieteellisen neuvon pohjalta mahdollisuuksia asettaa rajoituksia okso- ja mikromuovien käytölle. Varsinkin mikromuovien käytöllä on suuri vaikutus myös meriin päätyvän muovijätteen määrään, jonka vähentäminen on yksi muovistrategian keskeisimmistä tavoitteista. Merien roskaantumisen torjuntaan tähtäävät myös muovistrategian yhteydessä julkaistu satamien vastaanottolaitteita koskeva direktiiviehdotus sekä myöhemmin tänä vuonna ilmoitettavat keinot vähentää käytettyjen kalanpyydysten päätymistä mereen.

Myös komission tällä viikolla tekemä juomavesidirektiivin uudistusehdotus edistää kiertotalouden tavoitteita pyrkiessään vähentämään pullotetun veden kulutusta. Nykyinen komissio aikoo tehdä vielä toisen vesialoitteen liittyen jäteveden uudelleenkäyttöön, mutta muuten sen tärkeimmät kiertotalousaloitteet on nyt tehty ja ne joko siirtyvät neuvoston ja parlamentin käsiteltäviksi tai pohjustamaan seuraavan komission työtä. Neuvottelut neuvoston ja parlamentin käsittelyyn menevistä lainsäädäntöehdotuksista pyritään viemään loppuun ennen kevään 2019 eurovaaleja, mutta on hyvin mahdollista, että osaa niistä joudutaan jatkamaan vielä syksyllä 2019 koittavalla Suomen puheenjohtajuuskaudella. Joka tapauksessa kiertotaloushankkeen alkuperäisen toteutusaikataulun venyminen tarkoittaa sitä, että sen viimeistely jää seuraavalle vaalikaudelle. Monet nykyisen komission viimeisistä kiertotalousaloitteista ovatkin luonteeltaan arvioita tai selvityksiä, joiden tarkoituksena on ennen kaikkea viitoittaa jatkotoimia nykyistä vaalikautta pidemmällä tähtäimellä.

Aihealueet
EU-asiat; Brysselin asiantuntijan katsaukset