Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Perustuslakivaliokunnan lausunnot siviili- ja sotilastiedustelulakiehdotuksista valmistuivat

Julkaistu 15.11.2018 13.00

Perustuslakivaliokunnan lausunnot siviili- ja sotilastiedustelulakiehdotuksista valmistuivat

​​Perustuslakivaliokunnan lausunnot siviili- ja sotilastiedustelulakiehdotuksista ovat valmistuneet. Lausunnot liittyvät eduskunnan käsiteltävänä olevaan laajaan tiedustelulainsäädäntökokonaisuuteen. Nyt lausunnon kohteena olevien ehdotuksen lisäksi samaan kokonaisuuteen kuuluvat eduskunnan jo hyväksymä perustuslain 10 §:n muutos ja tiedustelun valvontaa koskevat ehdotukset (HE 199/2017 vp ja PNE 1/2018 vp).

Perustuslakivaliokunta pitää lakiehdotusten perusratkaisuja pääosin hyväksyttävinä. Kuitenkin molemmissa ehdotuksissa on myös useita säännöksiä, joita on välttämätöntä muuttaa perustuslain vuoksi. Tällaisia ovat esimerkiksi seuraavat:

  1. Tiedustelutoimivaltuuksien käytön edellytykseksi tulee yleisesti asettaa välttämättömyyttä koskeva edellytys. Ehdotuksissa edellytykset vaihtelevat toimivaltuuksittain.
  2. Lakeihin on lisättävä yleistä, kohdentamatonta ja kaikenkattavaa tietoliikenteen seurantaa koskeva kielto. Tällainen kielto sinänsä johtuu jo perustuslaista, mutta asian merkityksen vuoksi siitä on säädettävä myös sotilas- ja siviilitiedustelulaeissa.
  3. Velvollisuutta ilmoittaa tietoliikennetiedustelusta on laajennettava. Ehdotuksen mukaan velvollisuus koskisi vain tilannetta, jossa viestin tai tallennetun tiedon sisältö on selvitetty manuaalisesti. Perustuslakivaliokunta edellyttää, että ilmoitusvelvollisuus koskee myös viestin tunnistamistietoihin kohdistuvaa manuaalista käsittelyä.
  4. Tiedustelutoimintaa valvovalla valtuutetulla tulee olla oikeus ilmaista näkemyksensä tiedustelumenetelmän käyttöä koskevassa lupaprosessissa tuomioistuimessa. Ehdotetun lainsäädännön mukaan valtuutetulla olisi vain läsnäolo-oikeus.

Perustuslakivaliokunta korostaa lisäksi tiedustelutoiminnan valvonnan poikkeuksellista merkitystä. Valiokunnan käsityksen mukaan tiedustelulainsäädännön säätäminen edellyttää, että samanaikaisesti turvataan tiedustelun tehokas valvonta. Ilman tehokasta valvontaa ei viranomaisille voida antaa niin pitkälle perusoikeuksiin puuttuvia toimivaltuuksia kuin hallituksen esityksessä ehdotetaan. Myös kansainvälisistä ihmisoikeusvelvoitteista ja EU-oikeudesta johtuu vaatimuksia muun muassa valvontajärjestelmälle. Lisäksi laajennettaessa viranomaisten toimivaltuuksien käyttöalaa ja otettaessa käyttöön uusia toimivaltuuksia lainsäädännön toimeenpano huolellinen seuranta ja sääntelyssä mahdollisesti havaittavien ongelmien asianmukainen korjaaminen ovat erityisen merkityksellisiä.

Eduskunnan täysistunto teki 3.10.2018 päätöksen perustuslain 10 §:n muuttamisesta kiireellisessä menettelyssä. Eduskunnan vastaus vietiin viivytyksettä valtioneuvoston yleisistunnon käsittelyyn, ja tasavallan presidentti vahvisti 5.10.2018 perustuslain muutoksen tulemaan voimaan 15.10.2018. Tämän jälkeen perustuslakivaliokunta on pitänyt välttämättömänä järjestää tiedustelulakiehdotusten käsittelyn niin, että siviili- ja sotilastiedustelua sekä tiedustelutoiminnan valvontaa koskevat esitykset käsitellään ja voidaan saattaa voimaan viivytyksettä. Valiokunnan käsityksen mukaan päätös käsitellä perustuslain muutos kiireellisenä luo niin eduskunnan valiokunnille kuin myös valtioneuvostolle ja toimeenpaneville viranomaisille velvoitteen toimia tiedustelulainsäädännön voimaansaattamisessa ja täytäntöönpanossa viivytyksettä. Perustuslakivaliokunta arvioi, että siviili- ja sotilastiedustelulait voidaan säätää kuluvien valtiopäivien aikana.

Lausunnot:

Hallituksen esitys eduskunnalle siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi:
www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/PeVL_35+2018.aspx

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilastiedustelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi: www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/PeVL_36+2018.aspx

Aihealueet
Perustuslakivaliokunta; Valiokunnat