Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Tarkastusvaliokunta perää riittäviä resursseja ja toimivaa valvontaa lastensuojelupalveluihin

Julkaistu 24.2.2021 13.30
Muokattu 24.2.2021 13.48
Eduskunnan tarkastusvaliokunnan kokoushuoneen ovi

Tarkastusvaliokunta perää riittäviä resursseja ja toimivaa valvontaa lastensuojelupalveluihin

Eduskunnan tarkastusvaliokunta on keskiviikkona 24. helmikuuta hyväksynyt lausunnon, joka koskee  eduskunnan oikeusasiamiehen kertomusta vuodelta 2019 (K 15/2020 vp). Tarkastusvaliokunta keskittyy lausunnossaan perustuslakivaliokunnalle lastensuojeluun ja erityisesti sen valvontaa koskeviin kysymyksiin. Valiokunta tuo esiin havaitsemiaan epäkohtia ja esittää myös asiassa tarvittavia kehittämistoimia. Nämä koskevat erityisesti lastensuojelupalveluiden valvontaa, resursointia sekä viranomaisten välistä tiedonkulkua.

Tarkastusvaliokunnalla on parhaillaan käynnissä omana asianaan Lastensuojelupalvelujen valvonta (O 73/2020 vp). Tarkastusvaliokunta toteaa lausunnossaan, että lastensuojelun valvonnassa on merkittäviä puutteita, jotka ovat olleet tiedossa jo vuosia, mutta korjaavat toimet puuttuvat edelleen.

Lastensuojelupalveluiden valvonta kuuluu ensisijaisesti kunnalle, jonka vastuulla on järjestää ehkäisevä lastensuojelu sekä lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu kunnassa esiintyvää tarvetta vastaavaksi. Kuntien heikot resurssit näkyvät kuitenkin esimerkiksi siinä, että kodin ulkopuolelle sijoitetun lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä ei ehdi tavata lasta säännöllisesti ja tutustua hänen tilanteeseensa. Valiokunnan kuulemat asiantuntijat pitivät myös ongelmallisena, että valvontatieto on hajallaan eri tahoilla. Yhteistä valtakunnallista valvonta-asioiden rekisteriä ei ole, eikä toimijoilla ole pääsyä toistensa rekistereihin. Valiokunnan tietoon tuotiin myös tietosuojakysymyksistä johtuvat ongelmat lasten kanssa toiminaan pyrkivien henkilöiden taustojen selvittämisessä.

Valiokunnan mukaan lastensuojelupalveluiden valvontajärjestelmä on nykyisellään monimutkainen ja toimijoita on useita. Nämä vaikeuttavat tehokasta ohjaus- ja valvontatoimintaa sekä lisäävät riskiä siitä, että valvontaa jää myös tekemättä. Koko valvontajärjestelmä täytyykin valiokunnan mukaan ottaa arvioinnin ja kehittämisen kohteeksi.

Valiokunta toteaa, että lasten ja nuorten tietoisuutta omista oikeuksistaan tulisi edelleen vahvistaa. Jokaisen lastensuojelupalveluiden piirissä olevan lapsen tai nuoren tulee tietää, kuka hänen yhteyssosiaalityöntekijänsä on ja keneen hän voi ottaa yhteyttä. Sosiaalityöntekijöiden saatavuus ja vaihtuvuus aiheuttavat tässä myös ongelmia. Nuorten ja lasten kokemusten hyödyntäminen on tärkeää ja lasten ja nuorten osallisuutta lastensuojelun valvonnassa tuleekin lisätä. 

Valiokunnan kuulemien asiantuntijoiden mukaan ongelmia tulee ilmi myös kilpailutusten seurauksina. Moniammatillisesta erityisosaamisesta tingitään ja tarjotaan vain lain vähimmäisvaatimusten mukaista ammattiosaamista. Myös johto- tai esimiestasolla yhdellä henkilöllä on liian monta lastensuojeluyksikköä johdettavanaan. Hankintaosaamiseen on panostettava, jotta hinta ei muodostu hankinnan ratkaisevaksi kriteeriksi laadun kustannuksella.

Tarkastusvaliokunta korostaa, että lastensuojeluun ja sen valvontaan on turvattava riittävät resurssit. Asiantuntijakuulemisen mukaan esimerkiksi tarkastuskäyntejä tehtiin vuonna 2020 aiempia vuosia vähemmän ja tapaamisia on järjestetty etäkuulemisin. Valiokunta pitää erityisen huolestuttavana, mikäli jo ennestään haavoittuvassa oleville lapsille ja nuorille ei pystytä antamaan riittävää apua ja tukea korona-aikana.

Tarkastusvaliokunnan lausunto on osoitteessa on luettavissa eduskunnan verkkopalvelussa. Avaa lausunto 


Aihealueet
Tarkastusvaliokunta