Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Lähetekeskustelussa hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kattavista koronavirusrokotuksista

Julkaistu 9.12.2021 20.20

Lähetekeskustelussa hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kattavista koronavirusrokotuksista

​​Eduskunnan lähetekeskustelussa oli torstaina h​allituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta. Hallitus esittää, että tartuntatautilakiin säädettäisiin uusi, väliaikaisesti voimassa oleva pykälä (48 a), jolla voitaisiin edellyttää sote-työnantajalta velvollisuutta huolehtia siitä, että henkilöstö ei aiheuta hoidettaville covid-19-tartuntavaaraa.

Säännöksen mukaan työnantaja voisi vain erityisestä syystä käyttää asiakkaiden ja potilaiden kanssa työskentelyyn henkilöä, jolla ei ole riittävää suojaa covid-19-tautia vastaan. Esityksessä ehdotettua sääntelyä sovellettaisiin myös virkamiehiin ja viranhaltioihin. Jos henkilöllä olisi lääketieteellinen syy sille, ettei voisi ottaa covid-19-rokotetta, voisi hän esityksen mukaan työskennellä osoittamalla aina enintään 72 tuntia aikaisemmin otetun covid-19-testin negatiivisen tuloksen.​

Esittelypuheenvuorossaan perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiura sanoi, että hallituksen esitys lisäisi asiakas- ja potilasturvallisuutta vähentämällä covid-19-taudin leviämisen riskiä vakavalle taudille alttiisiin potilaisiin ja asiakkaisiin. Esitys lisäisi myös terveydenhuollon potilaiden ja sosiaalihuollon asiakkaiden luottamusta siihen, että heidän saamansa hoito ja hoiva on turvallista. Tavoitteena on siis suojella covid-19-taudin osalta erityisen hauraassa asemassa olevien ihmisten terveyttä ja henkeä. 

"On muistettava, että myös ylimmät laillisuusvalvojat ovat ratkaisuissaan todenneet, ettei yhdenkään korkeimpiin riskiryhmiin kuuluvien henkilöiden tulisi joutua tilanteeseen, jossa hän olisi pakotettu hyväksymään, että häntä avustavalla henkilöllä ei mahdollisesti olisi parasta tarjolla olevaa suojaa hengenvaarallista tautia vastaan. Julkisen vallan velvollisuus suojella jokaisen henkeä ja terveyttä edellyttää siitä huolehtimista, että välttämättömät palvelut voidaan järjestää vaarantamatta niistä riippuvaisen henkilön terveyttä ja henkeä", ministeri Kiuru sanoi. 

Esityksen mukaan työnantajalla olisi oikeus käsitellä työntekijöiden covid-19-rokotussuojaa tai sairastettua covid-19-tautia koskevia terveystietoja. Tiedot olisi säilytettävä niin kauan kuin ne ovat tarpeen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja koskevan valvonnan toteuttamiseksi, kuitenkin enintään kolme vuotta siitä, kun henkilön soveltuvuutta koskeva arviointi on tehty. 

Jos työntekijä ei täyttäisi säädettyjä edellytyksiä, työnantajan olisi ensisijaisesti tarjottava työntekijälle muuta työsopimuksen mukaista työtä tai jos tällaista ei ole tarjolla, muuta työntekijälle sopivaa työtä. Jos sopivaa työtä ei ole tarjolla tai työntekijä ei suostu sitä vastaanottamaan, työnantajalla ei olisi palkanmaksuvelvollisuutta työnteon estymisen ajalta, ellei toisin ole sovittu. 

Muutos edellyttäisi kuukauden siirtymäaikaa, jotta työnantajat pystyisivät järjestämään palvelut asianmukaisiksi ja jotta rokottamaton henkilökunta saisi mahdollisuuden rokotteiden ottamiseen. Työnantajan oikeus tietojen käsittelyyn tulisi kuitenkin voimaan heti.

Säännös ehdotetaan tulevan voimaan mahdollisimman pian ja olemaan voimassa 31.12.2022 saakka. Lähetekeskustelun jälkeen asian käsittely jatkuu erikoisvaliokunnissa.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta HE 230/2021 vp​​

Aihealueet