Mietintö henkilöön perustuvia irtisanomisperusteita koskevasta hallituksen esityksestä valmistui

Julkaistu 11.12.2018 15.25
Muokattu 11.12.2018 15.27

Mietintö henkilöön perustuvia irtisanomisperusteita koskevasta hallituksen esityksestä valmistui

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on antanut mietintönsä hallituksen esityksestä, joka koskee työsopimuslain henkilöön perustuvia irtisanomisperusteita koskevan säännöksen muuttamista (TyVM 10/2018 – HE 227/2018).

Valiokunta tukee hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana, mutta tarkentaa esityksen perusteluja mm. perustuslakivaliokunnan lausuntoon (PeVL 47/2018) viitaten.

Hallituksen esityksen mukaan irtisanomisperusteelta vaadittavaa asiallista ja painavaa syytä koskevassa kokonaisarvioinnissa tulisi jatkossa ottaa huomioon myös työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä. Tavoitteena on varmistaa, että pienten työnantajien erityiset olosuhteet otetaan riittävästi huomioon henkilöön perustuvaa irtisanomisperustetta arvioitaessa, ja madaltaa pienten työnantajien työllistämiskynnystä.

Valiokunta toteaa, että ehdotettu muutos ei muuta nykyisen lainsäädännön mukaisia työsuhteen irtisanomisperusteita eli asiallisen ja painavan syyn vaatimusta eikä sitä, mitä voidaan pitää työntekijästä johtuvana tai hänen henkilöönsä liittyvänä asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena. Ehdotetulla muutoksella työntekijöiden lukumäärän merkitystä kokonaisharkinnassa halutaan korostaa.

Työntekijän moitittavalla käyttäytymisellä tai puutteellisella toiminnalla saattaa olla pienessä yrityksessä suuria yrityksiä vakavampia seurauksia yritykselle, sen kannattavuudelle ja työilmapiirille. Valiokunta pitää pienten yritysten erityisten olosuhteiden huomioon ottamista irtisanomisperusteen kokonaisharkinnassa tarkoituksenmukaisena.

Valiokunta kiinnittää perusteluissaan huomiota siihen, että lakiehdotuksessa oleva lisäys työntekijöiden lukumäärästä ei sanamuodoltaan nimenomaisesti viittaa juuri pieniin yrityksiin. Valiokunta tarkentaakin säännöksen perusteluja ja toteaa, että säännöksen sanamuodon mukaan työntekijöiden lukumäärä voidaan kokonaisharkinnassa ottaa huomioon kaiken kokoisissa yrityksissä.

Valiokunta pitää tärkeänä, että julkisuudessa ja erityisesti pienyrittäjille kohdistettavassa tiedottamisessa annetaan asianmukainen kuva käsiteltävänä olevan työsopimuslain merkityksestä ja tulkinnasta niin, ettei se johda harkitsemattomiin ja kevein perustein tehtäviin irtisanomisiin.

Hallituksen esityksellä muutettaisiin samalla työttömyysturvalakia siten, että työsuhteen päättymisen perusteella asetettavaa korvauksetonta määräaikaa lyhennettäisiin nykyisestä 90 päivästä 60 päivään tilanteissa, joissa työnantaja on päättänyt työsuhteen työntekijästä johtuvasta syystä.

Työ- ja tasa-arvovaliokunnan mietintöön jätettiin 2 vastalausetta, jotka voi lukea mietinnön yhteydestä eduskunnan verkkopalvelussa.

Aihealueet
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta