Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö työaikalaista valmistui

Julkaistu 6.3.2019 15.10

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö työaikalaista valmistui

​Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta antoi tänään mietintönsä (TyVM 17/2018) hallituksen esityksestä, jolla säädettäisiin uusi työaikalaki (HE 158/2018, asian käsittelytiedot). Esityksen tavoitteena on ajantasaistaa työaikalaki vastaamaan elinkeinorakenteen ja työn tekemisen tavoissa tapahtuneita muutoksia sekä tehdä mm. EU:n työaikadirektiivistä johtuvia tarkistuksia.

Muutoksilla on tarkoitus mm. varmistaa joustavat työaikajärjestelyt erilaisten työnantajien tarpeisiin sekä helpottaa työntekijöiden työn ja yksityiselämän yhteensovittamista.

Laissa säädettäisiin mm. uudesta joustotyöaikaa koskevasta työaikamallista, lakisääteisen työaikapankin käyttöönotosta sekä muutoksista liukuvaan työaikajärjestelyyn. Työajan määrittämisestä paikkasidonnaisesti luovuttaisiin merkittävissä määrin ja työaikalakia sovellettaisiin jatkossa mm. etätyöhön.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta esittää hyväksyttäväksi kaksi lausumaa. Mietintöön sisältyy yksi vastalause. Lue lisää: mietintö ja vastalause eduskunnan verkkopalvelussa.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta pitää tärkeänä, että työaikalaki uudistetaan vastaamaan nykyistä paremmin työelämän tarpeita. Valiokunta katsoo mietinnössään, että lakiehdotus ottaa kokonaisuudessaan riittävästi huomioon yksilölliset ja työstä lähtevät joustotarpeet unohtamatta työterveyttä ja työturvallisuutta. 

Valiokunta pitää perusteltuna ja tarpeellisena, että työnteon paikkariippumattomuus huomioidaan laissa. Lakiesityksessä "työpaikka" korvataan "työntekopaikalla". Matkustamisen osalta valiokunta kannustaa selvittämään vaihtoehtoja, joilla varsinaisen työnteon ja lepoajan väliin sijoittuva tosiasiallinen työhönsidonnaisuus voitaisiin ottaa huomioon työaikasuojelussa.

Joustavista työajoista sopimisen mahdollisuutta valiokunta pitää tärkeänä. Se tähdentää mietinnössään työtehtävien ja tavoitteiden oikeasuhtaista mitoittamista, jotta joustava työaika ei johda työntekijän ylikuormittumiseen ja mahdolliseen ylityösäännösten kiertämiseen.

Valiokunta kannattaa työaikaliukumien laajentamista ja työaikapankin nykyistä joustavampaa käyttöönottoa. Se huomauttaa kuitenkin, että liukumien laajentaminen yhdistettynä työaikapankkien käyttöönottoon ja niiden enimmäiskertymän kasvattaminen mahdollistaa liukumien rajoissa säännöllisenä työaikana tehtyjen työtuntien määrän merkittävän kasvattamisen.

Valiokunta pitää tärkeänä, että pitkistä työajoista johtuvien haitallisten terveys- ja työturvallisuusvaikutusten vuoksi työpaikoilla seurataan joustavien työaikajärjestelyjen vaikutusta työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen.

Valiokunta toteaa lisäksi, että esitys ei huomioi muutoksia työn organisoinnin tavoissa (esim. alustatalous, erilliset työsuhteet, työsuhteen ja yrittäjyyden yhdistäminen), miltä osin työaikalakia on valiokunnan mukaan uudistettava mahdollisesti jo lähitulevaisuudessa.

Aihealueet
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta